Bekendmakingen


Diever / Zuidwolde / Roden

Publicatiedatum: 21 juni 2022 om 15.15 uur.

Gedeputeerde staten van Drenthe zijn voornemens ruim 7 ha grond uit te ruilen dan wel te verkopen nabij Diever, Zuidwolde en Roden, ten behoeve van de realisatie van diverse beleidsdoelstellingen o.a. Natuurnetwerk Nederland (NNN), agrarische structuurverbetering, het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de (Europese) Kaderrichtlijn Water (KRW).

De door de provincie uit te ruilen percelen zijn:

Diever H 464

Zuidwolde Q 2300

Roden P 108

Roden P 109

Voor meer informatie kunt u kijken op www.prolander.nl/grond/bekendmakingen of contact opnemen met grondzaken@prolander.nl