Projecten in Drenthe

Projecten

Herinrichting Bargerveen-Schoonebeek

Het Bargerveen is een van de laatste nog ongerepte hoogveengebieden in Noord-West Europa. Het hoogveen is in honderden jaren ontstaan. Essentieel voor hoogveen is een hoge waterstand, maar het water loopt langzaam weg, daardoor kan het veenmos niet meer groeien en dat is niet de bedoeling. In het verleden zijn al vele maatregelen genomen, maar meer is nodig. Door drie bufferzones aan te leggen tussen het hoogveengebied én de omliggende landbouw wordt het water vastgehouden. Prolander begeleidt en adviseert de bestuurscommissie Bargerveen- Schoonebeek bij deze opgave.

 

Bekijk alle informatie

Oude Willem als kloppend natuurhart

In het hart van het Drents-Friese Wold ligt de voormalige landbouwenclave Oude Willem. Landbouwgronden worden hier omgevormd naar een natuurlijk beeklandschap. Zo gaat het gebied weer dienen als brongebied van de Vledder Aa. Het merendeel van de sloten en greppels verdwijnt, waardoor de grondwaterstand stijgt en natuur de ruimte krijgt. Een nieuwe slenk gaat het water heel geleidelijk afvoeren naar de Vledder Aa. Zo sluit het geheel logischer en beter aan bij de omringende natuur in het Nationale Park. De bestuurscommissie Oude Willem staat hiervoor aan de lat. Met dank aan Europese LIFE-subsidie kan de bestuurscommissie bovendien een aantal extra maatregelen nemen in het omliggende gebied.

Bekijk alle informatie

Reestdal: een oude stroombeek in een nieuw jasje

Het Reestdal ligt op de grens van de provincies Drenthe en Overijssel. Het veenbeekje de Reest kan hier vrij kronkelen in een afwisselend landschap van onder andere essen, houtwallen, akkertjes, heidevelden, bos en bloemrijke weiden. In de natuurgebieden rond de Reest komen veel bijzondere planten en dieren voor. Dit maakt het Reestdal een ideaal gebied om wandelend of fietsend van te genieten. Het natuurgebied moet aansluiten aan het Nationale Natuurnetwerk, er komt meer natte heidenatuur die beter aansluit op de omliggende landbouw. Daarom is Prolander aan het werk.

Bekijk alle informatie

Gebiedsontwikkeling Hunze

In 1995 had niemand kunnen denken dat er in dit deel van Nederland in twintig jaar tijd zoiets gerealiseerd zou zijn: een meanderende beek over een lengte van tientallen kilometers. Vele stappen zijn dus al gezet, maar het werk in het Hunzedal is nog steeds in volle gang. Want de natuurgebieden sluiten nog niet goed op elkaar aan en de landbouw heeft behoefte aan verbeteringen. Ook blijft het water een aandachtspunt in dit bijzondere stroomdal. Daaraan werkt de stuurgroep Hunze.

Bekijk alle informatie

Drentsche Aa: robuust en veerkrachtig inrichten

Een van de bekendste natuurgebieden van Drenthe is het Drentsche Aa gebied. Het stroomdal barst van de heidevelden en zandverstuivingen, elzensingels, esdorpen-met- brink en hooilanden die in het voorjaar geel en rood kleuren van boterbloemen en zuring. Er is al veel werk verricht om het Nationaal Park van bijna 34000 ha te versterken. De komende jaren gaat dit werk verder zodat de gewenste natuurdoelen voor 2027 gehaald worden en de landbouw ontwikkelperspectief houdt. Diverse inrichtingsplannen moeten zorgen dat natuur, landbouw en recreatie goed samen blijven gaan. De opdracht voor de bestuurscommissie Drentsche Aa is om deze plannen uit te voeren.

Bekijk alle informatie

Slimmer verdelen van grond in project Veenhuizen

Veenhuizen staat bekend om de gestichten en gevangenissen. Een groot deel van die gebouwen hebben inmiddels die functie verloren en er wordt naarstig gezocht naar herbestemming die past bij de status van cultureel erfgoed. Veel van de gronden en gebouwen in het gebied zijn in eigendom van het Rijk. Dat geldt ook voor de wegen, waterlopen, bruggen en duikers. De meeste wegen zijn formeel niet openbaar. De huidige eigendomssituaties past niet meer in deze tijd, is onpraktisch en leidt tot een inefficiënt beheer. De provincie heeft de landinrichtingscommissie Veenhuizen ingesteld om deze situatie te veranderen.

Bekijk alle informatie

Oostervoortsche Diep: Slimmer omgaan met water in een natuurlijker beekdal

Grote delen van de beekdalen van het Peizerdiepsysteem rond Norg zijn in de afgelopen 10 jaar al opnieuw ingericht. Hier zijn maatregelen uitgevoerd op het gebied van water, landbouw en natuur. Met de herinrichting van (een deel van) het Oostervoortsche Diep ten zuiden van Lieveren krijgt ook dit laatste deel een meer natuurlijke en klimaatbestendige inrichting. Dit is noodzakelijk omdat het water in het gebied te snel weg loopt; onwenselijk zowel in tijden van veel regen als droogte.

Bekijk alle informatie

Planmatige kavelruil Drenthe: werken aan een sterke landbouwstructuur

Agrariërs hebben tegenwoordig met veel zaken te maken zoals schaalvergroting, efficiëntie, innovatie en bedrijfsopvolging of -beëindiging. Een goede landbouwstructuur is nodig om deze ontwikkelingen de ruimte te geven. Kavelruil biedt vaak uitkomst als gronden ver van het bedrijf of versnipperd liggen. Medewerkers van het project Planmatige Kavelruil Drenthe denken graag mee met boeren die kansen zien om de landbouwstructuur te verbeteren. Zij kunnen het hele proces begeleiden; van verkenning van mogelijkheden tot en met de daadwerkelijke overdracht van kavels.

Bekijk alle informatie

Beheerplannen Natura 2000 in Drenthe

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. In deze gebieden worden bepaalde diersoorten en hun omgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In een beheerplan wordt voor zes jaar vastgelegd hoe en wanneer natuurdoelen voor een gebied gehaald worden. Prolander heeft voor acht natuurgebieden in de provincie Drenthe Natura 2000 beheerplannen geschreven. De komende jaren staan nu in het teken van de uitvoering van de daarin vastgestelde maatregelen.

Bekijk alle informatie