Projecten in Groningen

Projecten

De Ruiten Aa in Westerwolde gaat weer kronkelen

Wie door het Oost-Groningse Westerwolde loopt, vaart of rijdt, raakt als vanzelf onder de indruk van het beekdal van de Ruiten Aa. Een prachtig gebied, dat de afgelopen jaren al veel mooier is geworden en waar de komende jaren nog veel staat te gebeuren. Het beekdal wordt kronkeliger, natter, kleurrijker en gevarieerder. De gebiedscommissie Westerwolde staat voor deze opgave waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de economische ontwikkeling van het gebied.

Bekijk alle informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier begeleidt Prolander natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. In het project worden ook maatregelen genomen opdat waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid verbeteren. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Karakteristiek voor het Zuidelijk Westerkwartier is het coulisselandschap met zijn houtsingels die de percelen scheiden. Eén van de laatst overgebleven kleinschalige landschappen van Nederland.

Bekijk alle informatie

Nieuwe natuur en versterken landbouw in herinrichting Midden-Groningen

In Midden-Groningen is de natuur de afgelopen jaren enorme uitgebreid. Stukje bij beetje is het bestaande natuurgebied vergroot; van Tetjehorn in 2002 tot het Dannemeer in 2014. Ondertussen is de landbouw en waterhuishouding verbeterd. In 2015 begon de inrichting van de Haansplassen; het laatste project. Midden-Groningen wordt begin 2017 opgeleverd.

Bekijk alle informatie

Vitale kust Eems-Dollard

De natuur van de Eems verkeert door vertroebeling al jaren in een slechte staat. Die vertroebeling is mede een gevolg van het constant uitdiepen van de vaargeul, waardoor de stroomsnelheid te hoog is en de rivier steeds modderiger wordt. Maar er spelen ook andere uitdagingen; dijken zijn toe aan versterking en de landbouw zoekt nieuwe wegen voor de bedrijfsvoering. In dit programma worden de komende jaren verschillende projecten die hieraan werken integraal opgepakt. Het programma startte in 2014 en veel van de projecten zijn nog in de voorbereidingsfase.

Bekijk alle informatie

Westerbroek: hoe bevers en otters veilig de A7 passeren

Bij Westerbroek worden voorbereidingen getroffen voor een ecologische verbindingszone tussen natuurgebied ‘t Roegwold en het Zuidlaardermeergebied.  In dit gebied liggen een kanaal, wegen en een snelweg. In opdracht van de provincie Groningen werkt Prolander aan de voorbereiding van een plan zodat het uitgevoerd kan worden. Belangrijk onderdeel van het plan is de realisatie van een veilige oversteek voor otters en bevers. Daarnaast moet de ecologische verbindingszone wat betreft waterhuishouding zodanig worden ingericht zodat het omringende landbouwgebied er geen negatieve gevolgen van ondervindt. Om het plan te realiseren is het nodig dat grond wordt aangekocht. Prolander onderzoekt de mogelijkheden hiervoor.

Bekijk alle informatie

Inrichting Lage Wal Paterswoldsemeer

Op initiatief van de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en het Meerschap Paterswolde is in 2016 het project ‘Lage Wal’ gestart. Op dit moment is de Lage Wal een onaantrekkelijke oever voor dieren. Door de oever natuurvriendelijk en minder steil aan te leggen kunnen dieren de polder achter de oever beter bereiken. Meer plantengroei zorgt bovendien voor een zuiverende werking van het water. Door het achterliggende gebied in te richten met vochtig grasland, moerassige sloten en duikers wordt het aantrekkelijker en beter bereikbaar voor bijvoorbeeld bevers, otters en diverse vissoorten. In het huidige fietspad op de kade komt een nieuwe brug.

Bekijk alle informatie

Beheerplannen Natura 2000 in Groningen

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. In deze gebieden worden bepaalde diersoorten en hun omgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In een beheerplan wordt voor zes jaar vastgelegd hoe en wanneer natuurdoelen voor een gebied gehaald worden. Prolander schrijft voor één van de natuurgebieden in de provincie Groningen het Natura 2000 beheerplan.

Bekijk alle informatie