Bekendmaking grondverkoop Beilen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 41 ha grond te Beilen te gunnen, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en agrarische structuurverbetering.

De door de provincie te gunnen percelen zijn:

  • Beilen  S 519
  • Beilen  S 824
  • Beilen  S 821 (ged.)
  • Beilen  S 827
  • Beilen  S 828
  • Beilen  S 866
  • Beilen  S 452
  • Beilen  S 860 (ged.)

De gebieden Mantingerbos, Ekkelkampen en Mantingerzand maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ter verdere realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de gebieden Mantingerbos, Ekkelkampen en Mantingerzand is de Provincie Drenthe afhankelijk van ruilgronden. De gronden van de betreffende particulier in Mantinge geven strategisch zeer interessante ruilmogelijkheden om in de gebieden Mantingerbos, Ekkelkampen en Mantingerzand cruciale percelen vrij te spelen. Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om middels een ruiling met de betreffende particulier circa 37 hectare gronden te verwerven bestemd voor de verdere realisatie van het NNN te Mantingerbos, Ekkelkampen en Mantingerzand. Daarnaast zal met behulp van de genoemde ruilgronden agrarische structuurverbetering plaatsvinden. In het kader van deze ruiling zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe voornemens te verkopen aan de betreffende particulier percelen grond kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie S, nummers 519, 824, 821 (ged.), 827, 828, 866, 452 en 860 (ged.), groot circa 41 hectare.

Daarnaast verleent de provincie aan betreffende particulier het gebruik op basis van een jaarlijks te sluiten liberale pachtovereenkomst tot maximaal 31 december 2026 op de percelen kadastraal bekend; gemeente Beilen, sectie S, nummers 860 (ged.) en 595 (ged.), groot circa 4,5 hectare. Betreffende particulier kan tevens gebruik maken van een optierecht van koop voor de percelen kadastraal bekend; gemeente Beilen, sectie S, nummers 860 (ged.) en 595 (ged.), groot circa 4,5 hectare, tot en met 30 november 2026.

Gelet op het voorgaande, is de Provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde, te weten de particulier, in aanmerking komen voor het sluiten van de ruilovereenkomst voor de percelen.

Vervaltermijn

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor een ruilovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot de percelen, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van R9942 zodat bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de Provincie.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding acht de Provincie zich vrij om na verloop van twintig (20) dagen na datum van deze publicatie inzake dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de ruilovereenkomst met betrekking tot de Gegadigde.

De Provincie publiceert dit voornemen op 25 november 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), naam van het project en publicatiedatum  en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.