Bekendmaking grondverkoop Drijber

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 10 ha grond te Drijber te gunnen, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

De door de provincie te gunnen percelen zijn:

  • Beilen  S 709

De gebieden Oude Diep - Roode brand, beekherstel en Oude Diep - Middenloop - Boerveense plassen maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ter verdere realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in deze gebieden worden er kavelruilen opgesteld. De bij de kavelruilen betrokken partijen brengen essentiële grondposities in die noodzakelijk zijn om de verdere realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in het gebied te kunnen bewerkstelligen. Een deel van de gronden betrokken bij de kavelruilen zijn gelegen in het deelgebied Roode Brand, beekherstel. Deze gronden hebben minder natuurpotentie dan gedacht. Met name op de hoger gelegen delen is dit het geval. Het perceel Beilen S 709 wordt door de provincie ingebracht in deze kavelruilen en is gelegen nabij deelgebied Middenloop - Boerveense plassen. Dit perceel heeft aanzienlijk meer natuurpotentieel. De provincie brengt voornoemd perceel in en voornoemd perceel wordt door de verkrijger omgevormd naar natuur. Daarnaast wordt een perceelgedeelte toebedeeld aan een particulier waardoor de kadastrale en feitelijke grens naderhand overeenkomen.

Gelet op het voorgaande, is de Provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde, te weten de stichting en particulier, in aanmerking komen voor het sluiten van de verkoopovereenkomsten voor het perceel.

Vervaltermijn

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor een verkoopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot het Perceel, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van R9684 zodat bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de Provincie.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding acht de Provincie zich vrij om na verloop van twintig (20) dagen na datum van deze publicatie inzake dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de verkoopovereenkomst met betrekking tot de Gegadigde.

De Provincie publiceert dit voornemen op 25 november 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), naam van het project en publicatiedatum  en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.