Bekendmaking grondverkoop in het gebied van de Hunze

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 8 ha grond in het gebied van de Hunze te gunnen, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en agrarische structuurverbetering.

De door de provincie te gunnen percelen zijn:
Hoogezand R 673
Zuidlaren L 139

De onderhavige verkoop van ca 8 ha maakt onderdeel uit van een ruiltransactie, met het oog op de verwerving van grond voor natuur en landbouwstructuurverbetering. Koper is eigenaar van grond die gelegen is nabij de Groeve in het toekomstige begrensde Natuur Netwerk Nederland en wil deze grond alleen verkopen in ruil voor de grond van de provincie welke is gelegen aansluitend aan de huiskavel van koper. De onderhavige verkoop maakt integraal onderdeel uit van deze ruiltransactie en gelet op de ligging van de percelen, de eigendomspositie van de koper en het doel van de ruiltransactie is de koper de enige partij die redelijkerwijs als serieuze gegadigde voor de aankoop van de ca. 8 ha van de provincie in aanmerking komt.

Gelet op het voorgaande is de provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de genoemde percelen van de provincie.

Vervaltermijn

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor een ruilovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot de percelen, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl zodat bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de Provincie.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding acht de Provincie zich vrij om na verloop van twintig (20) dagen na datum van deze publicatie inzake dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de ruilovereenkomst met betrekking tot de Gegadigde.

De Provincie publiceert dit voornemen op 19 mei 2023. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), naam van het project en publicatiedatum en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.