Grondverkoop Noordwest Drenthe - Leekstermeer


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om grond te gunnen, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en agrarische structuurverbetering.

De door de provincie te gunnen percelen zijn: Peize

Het gebied Noordwest Drenthe Leekstermeer maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om middels de verkoop van een strookje NNN grond gelegen aan en nabij de Horst te Peize een bestaand probleem op te lossen. In het verleden is er sprake geweest van een onjuiste kadastrale uitmeting van het perceel. Om de eigendomssituatie en het huidige gebruik overeen te laten komen zijn de Gedeputeerde Staten van Drenthe voornemens om het perceel gemeente Peize sectie N nummer 479 met grootte van 00.10.74 ha kadastraal te verkopen aan de huidige gebruiker. Op deze wijze wordt een oplossing gevonden voor het bestaande probleem. Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn van mening dat gelet op vorenstaande er maar één serieuze gegadigde is voor het perceel, te weten de huidige gebruiker.

Alle genoemde onroerende zaken zijn door onafhankelijke taxateurs gewaardeerd en worden marktconform overgedragen.

Gelet op het voorgaande, is de Provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde, te weten de particulier, in aanmerking komt voor het sluiten van een koopovereenkomst voor voormeld perceel.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 12 december 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar.

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een verkoopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot voornoemde een onroerende zaak, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van 9864 zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 22 november 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).