Informatie voor pachters van agrarische gronden in eigendom van de provincies Drenthe en Groningen


Ten behoeve van de realisatie van het provinciale natuurbeleid, landinrichting en wateropgaven hebben de provincies Drenthe en Groningen (agrarische) gronden in bezit. In afwachting van het gewenste einddoel en –gebruik dienen deze gronden (en gebouwen) ook tijdelijk te worden beheerd. Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen geeft Prolander de beschikbare agrarische gronden van beide provincies uit.

De exploitatie en het tijdelijk beheer van grond en gebouwen staat bovenal ten dienste van de provinciale gebiedsprocessen. Grond is een middel en wordt ingezet bij aan- en verkoop en ruiling van gronden, die het realiseren van natuur voor Nationaal Natuur Netwerk (NNN) ten doel hebben.

Looptijd pachtgrond

Om in gebiedsprocessen flexibel te kunnen opereren vindt de uitgifte van grond in principe plaats op basis van geliberaliseerde pacht met een looptijd van maximaal 1 jaar (veelal van 1 januari tot en met 31 december). Als uitgangspunt wordt een marktconforme pachtprijs gehanteerd, waarbij Prolander aansluiting zoekt bij marktprijzen en landelijke pachtnormen. Er wordt aangesloten bij actuele wet- en regelgeving rondom de pacht.

Om te voorkomen dat de grond als duurzaam behorend tot een bedrijf wordt ervaren, geldt in principe een maximale pachtduur van vier jaren aan dezelfde persoon/agrarische onderneming. Ook zal de uitgifte aan een pachter niet worden voortgezet indien deze zich niet gedraagt als een goed huisvader of wanneer er sprake is van betalingsachterstand.

Percelen die mogelijk deel uitmaken van het lopende gebiedsproces worden in eerste instantie aangehouden en mogelijk pas in tweede instantie later in het jaar uitgegeven.

Bepalingen bij uitgifte

Uitgifte vindt in principe plaats ten behoeve van landbouwkundige exploitatie (hoofdberoep in de landbouw). Bij de selectie van pachters houdt Prolander zoveel als mogelijk rekening met de lokale situatie, waaronder de landbouwstructuur, de rijafstanden tussen bedrijf en de verpachte percelen, de aanwezigheid van erfdienstbaarheden en de inzet van percelen als compensatie voor werkzaamheden. Percelen gelegen binnen NNN kunnen met beperkingen worden uitgegeven. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de uitgiftevoorwaarden van aanliggende natuurgronden, zodat in wezen al toegewerkt wordt naar de eindsituatie van de natuurgrond.

Bedrijfsgebouwen

Bedrijfsgebouwen worden in principe niet uitgegeven. Woningen en woongedeelten worden eventueel op basis van bruikleen in gebruik gegeven voor een beperkte periode totdat helder is welke invulling wordt gegeven aan de locatie. Hiermee wordt de flexibiliteit ten behoeve van het gebiedsproces behouden.

In het geval van (mogelijke) transacties, reeds gemaakte of te maken afspraken die deel uitmaken van het gebiedsproces kan er reden zijn om van voorgaande uitgangspunten af te wijken.

Procedure pachtgrond

Prolander hanteert een jaarplanning voor het uitgifteproces. Vanaf april tot en met 31 augustus kunt u via het online formulier op deze website uw belangstelling kenbaar maken voor het komende seizoen. U dient u tijdig te registeren via deze procedure. Tijdig geregistreerde belangstellenden die via de website zijn aangemeld krijgen voorrang bij de toewijzing van de gronden. De geregistreerde belangstellenden krijgen voor 1 februari nadere informatie of er op dat moment wel of niet pachtgrond voor hen beschikbaar is. Voor medio mei vindt een tweede ronde verpachting plaats van de percelen die zijn aangehouden of welke in de tussentijd zijn verworven.