Verpachting Provincie Drenthe 2021

(afbeelding: Indicatie pachtgronden Provincie Drenthe in 2021)

We hebben in de tussentijd de nodige grondtransacties, waardoor we nu nog geen heldere kaart kunnen tonen. Daarnaast is het zo dat er niet op perceelniveau kan worden ingeschreven.

De provincie is voorstander van duurzaam gebruik van grond, dat is goed voor de biodiversiteit. De provincie verpacht deze gronden en gaat ook in 2021 voorwaarden stellen aan de pachters voor duurzaam beheer.

Uitgangspunten verpachting 2021

 • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
 • In principe wijzen we hooguit vier jaar achtereen een perceel toe aan dezelfde pachter.
 • Gronden worden onder beperking uitgegeven.
 • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
 • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
 • De pachtprijs is marktconform.
 • Interesse voor pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze website vindt.

Uitgangspunten voor gronden binnen de NNN

Pachter is eraan gehouden om de volgende beheerbeperkingen op het gepachte in acht te nemen:

 • Beweiding en begrazing zijn niet toegestaan, anders dan met runderen;
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan vóór 1 april;
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan na 15 november;
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan met minder dan 2 GVE per ha;
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan op basis van rantsoenbeweiding;
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan in gedeelten van percelen (zie kaartbijlage);
 • Bijvoederen van dieren waarmee wordt beweid of begraasd is niet toegestaan;
 • Maaien is toegestaan na 15 juli;
 • Maaien is slechts toegestaan om het gewas voor stalvoedering te gebruiken;
 • Gemaaid gras mag niet op het perceel achter worden gelaten;
 • Werkzaamheden die de flora, fauna en/of bodem kunnen schaden, zoals onder andere het scheuren van grasland en het doorzaaien van grasland, zijn niet toegestaan;
 • Het rollen en slepen is niet toegestaan in de periode van 16 maart tot 15 juni;
 • Chemische bestrijding van akkerdistel, brandnetel en ridderzuring is niet toegestaan.
 • Op de provinciale gronden wordt niet met glyfosaat gewerkt.

Verpachten van percelen is maatwerk en daarom worden er in samenwerking met de beheermedewerkers afspraken gemaakt over de beheervoorwaarden.