Verpachting Provincie Groningen 2021

(afbeelding: Indicatie pachtgronden Provincie Groningen in 2021)

We hebben in de tussentijd de nodige grondtransacties, waardoor we nu nog geen heldere kaart kunnen tonen. Daarnaast is het zo dat er niet op perceelniveau kan worden ingeschreven.

Uitgangspunten verpachting 2021

 • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
 • In principe wijzen we hooguit vier jaar achtereen een perceel toe aan dezelfde pachter.
 • Gronden worden onder beperking uitgegeven. Let op: nieuw zijn de voorwaarden voor ruilgronden (gronden buiten de NNN)
 • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
 • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
 • De pachtprijs is marktconform.
 • Interesse voor pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze website vindt.
 • Voorwaarden: voorwaarden buiten de NNN (ruilgronden) en binnen de NNN.

Het is de bedoeling dat straks zes procent van het totale oppervlak van het gras- en bouwland, dat de provincie Groningen verpacht, natuurvriendelijke randen krijgt. De provincie heeft de duurzame voorwaarden voor het beheer buiten het NNN opgesteld in overleg met BoerenNatuur en de Agrarische Collectieven.

Uitgangspunten bij gronden buiten de NNN

Akkerranden

 • De rand (beheereenheid) is minimaal 3 meter breed. Het totale oppervlak aan beheereenheid (bij voorkeur randen) dient 6% van de oppervlakte van de kavel te zijn.
 • De beheereenheid wordt ingezaaid door de gebruiker met een door de provincie voorgeschreven zaaizaadmengsel. De provincie bepaalt de samenstelling van het zaaimengsel en zaaidichtheid.
 • Uitsluitend pleksgewijze mechanische onkruidbestrijding
 • Op de provinciale gronden wordt niet met glyfosaat gewerkt.
 • De beheereenheid wordt niet bemest.
 • Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op de beheereenheid

Grasranden

 • De rand is minimaal 3 meter breed. Het totale oppervlak aan randen dient 6% van het perceel te zijn.
 • De beheereenheid wordt het gehele jaar niet bemest.
 • Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op de beheereenheid.
 • Op de provinciale gronden wordt niet met glyfosaat gewerkt.
 • Maaien en beweiden van de beheereenheid na 15 juni.

Uitgangspunten voor gronden binnen de NNN

 • Beweiding en begrazing zijn niet toegestaan dan wel toegestaan onder nader te bepalen beperkingen;
 • Bijvoederen van dieren waarmee wordt beweid of begraasd is niet toegestaan;
 • Maaien is niet toegestaan dan wel toegestaan onder nader te bepalen beperkingen;
 • Gemaaid gras mag niet op het perceel achter worden gelaten;
 • Werkzaamheden die de flora, fauna en/of bodem kunnen schaden, zoals onder andere het scheuren van grasland en het doorzaaien van grasland, zijn niet toegestaan;
 • Rollen en slepen is niet toegestaan in een nader te bepalen periode;
 • Chemische bestrijding van onkruiden (zoals akkerdistel, brandnetel en ridderzuring) is niet toegestaan;
 • De percelen worden niet bemest met drijfmest en/of kunstmest;
 • Op de provinciale gronden wordt niet met glyfosaat gewerkt.

Verpachten van percelen is maatwerk en daarom worden er in samenwerking met de beheermedewerkers afspraken gemaakt over de beheervoorwaarden.