Provincie Drenthe: gebruiksvoorwaarden en/of beperkingen verpachting 2023


Grondgebruik landbouwgronden

De percelen buiten het Natuurnetwerk Drenthe worden met 3 basiseisen, die voor alle percelen gelden, verpacht.

Basiseis 1: uitsluiten van teelten

Intensieve teelten met een relatief hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgesloten. Dat geldt ook voor teelten met een negatief effect op bodemstructuur (organische stof, weinig beworteling, zware machines). De bodemkwaliteit en waterkwaliteit is erbij gebaat dat deze teelten worden uitgesloten. Bij de pachtuitgifte is ervoor gekozen om onder andere de teelt van bloembollen, lelies, aardbei, prei en asperges uit te sluiten.

Basiseis 2: landschapselementen

Landschapselementen zijn onder andere sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens. Zij dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied. Het behoud en onderhoud van aanwezige landschapselementen is onderdeel van de pachtverplichting. Bij het ontstaan van schade aan elementen gedurende het pachtjaar is de pachter verantwoordelijk voor het deugdelijk herstel van het landschapselement naar wens van de verpachter.

Basiseis 3: verbod op glyfosaat gebruik

Op alle gronden van de provincie Drenthe is het gebruik van glyfosaat houdende middelen verboden. Het gebruik van glyfosaat heeft een negatieve impact op de kwaliteit van de bodem, waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Pachtvoorwaarden provinciale percelen buiten het NNN (ruilgronden/agrarische gronden)

Indien de pachter het wenst is het mogelijk om onderstaande bijzondere voorwaarden op te nemen.

Grasranden

 • De rand is minimaal 3 meter breed. De totale oppervlakte grasrand beheereenheid dient 6% van het perceel te zijn. De ligging en de invulling wordt op voordracht van de beheermedewerker in samenspraak met de pachter bepaald;
 • De beheereenheid wordt het gehele jaar niet bemest;
 • Maaien en beweiden van de beheereenheid vanaf 15 juni;
 • De beheereenheid dient zo weinig mogelijk te worden bereden: alleen bij (sloot)beheer, waarbij de uitvoering van slootbeheer en maaien van het talud vanaf 1 september plaatsvindt. De slootbagger van hooguit één slootkant mag op de rand worden gedeponeerd. De voorkeur heeft afvoer of verspreiding over het land en niet op de rand;
 • Er worden in geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op de beheereenheid.

Akkerranden

 • De rand (beheereenheid) is minimaal 3 meter breed. Het totale oppervlak aan beheereenheid (bij voorkeur randen) dient 6% van de oppervlakte van de kavel te zijn. De ligging en de invulling wordt op voordracht van de beheermedewerker in samenspraak met de pachter bepaald;
 • De beheereenheid wordt ingezaaid door de gebruiker met een tweejarig zaaizaadmengsel;
 • De beheereenheid wordt niet bemest;
 • Indien nodig wordt op een hoogte van minimaal 20 cm gemaaid, in de periode 1 september tot 1 maart, met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
  • Bij voorkeur wordt er zo laat mogelijk gemaaid, zodat vogels ook in de winter voedsel kunnen vinden in de rand;
  • Maaien gaat uitsluitend in overleg met de beheermedewerker/het collectief om zo verruiging tegen te gaan en alleen ingeval van onkruidprobleem.
 • Er worden in principe geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op de beheereenheid, echter naast maaien is beperkt gebruik van herbiciden soms noodzakelijk. In ANLb is tot 5% pleksgewijs zonder melding mogelijk, volvelds alleen na invullen protocol en goedkeuring/controle door coördinator. Mogelijkheid tot bespuiting is van belang om te voorkomen dat, binnen een aantal jaren de randen zo sterk verruigd zijn dat akkerranden/gewassen er niet meer op zullen slagen;
 • De beheereenheid dient zo weinig mogelijk te worden bereden: alleen bij (sloot)beheer, waarbij de uitvoering van slootbeheer en maaien van het talud vanaf 1 september plaatsvindt. De slootbagger van hooguit één slootkant mag op de rand worden gedeponeerd. De voorkeur heeft afvoer of verspreiding over het land en niet op de rand;
 • Uitsluitend pleksgewijze mechanische onkruidbestrijding is toegestaan bij haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet, bijvoet of Japanse duizendknoop.

Grondgebruik natuurgronden (binnen het NNN)

Alle pachtovereenkomsten hebben eigen, bijzondere voorwaarden. Deze worden vastgelegd in de pachtovereenkomsten. 
De percelen binnen het Natuurnetwerk Drenthe worden met 2 basiseisen, die voor alle percelen gelden, verpacht.

Basiseis 1: landschapselementen

Landschapselementen zijn sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens. Zij dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied. Landschapselementen mogen niet verwijderd of beschadigd worden. Sterker nog: onderhoud is onderdeel van de pachtverplichting.

Basiseis 2: verbod op glyfosaat gebruik

Op alle gronden van de provincie Drenthe is het gebruik van glyfosaat verboden. Het gebruik van glyfosaat heeft een negatieve impact op de kwaliteit van de bodem, waterkwaliteit en de biodiversiteit.

De percelen binnen het NNN zijn verdeeld over 4 pakketten waarbij een reductie wordt gehanteerd. Het pakket dat van toepassing is op het door u gekozen perceel wordt bij de toewijzing met u doorgenomen.

Pachtprijs

De pachtprijs voor seizoen 2023 is marktconform. Hierbij wordt rekening gehouden met de staat van het perceel en de beheervoorwaarden/ beheerpakketten die gelden op de percelen.

Toewijzing van de percelen

 • We verpachten in principe op éénjarige geliberaliseerde basis;
 • We verpachten in eerste instantie aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw;
 • We verpachten alleen aan partijen die via de belangstellingsregistratie via de website hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Partijen die zich later hebben gemeld doen wel mee in een mogelijke toewijzing, maar bij gelijke geschiktheid krijgt de eerst gemelde kandidaat de voorkeur;
 • Op nieuwe pachtpercelen, toegevoegd na het maken van deze perceelslijst in augustus 2022, kan nu niet specifieke belangstelling worden getoond. Wel kan in het algemeen aangegeven worden voor deze nieuwe percelen in aanmerking te komen. Deze percelen worden toegewezen aan een geregistreerde belangstellende met dezelfde criteria voor toewijzing en uitzonderingen;
 • Belangstellenden voor gronden krijgen, bij gelijk bestemden, voorrang indien zij gecertificeerd zijn. Dit certificaat dienen ze bij de belangstellingsregistratie te tonen. O.a. SNL, Planetproof, SKAL;
 • We streven naar een logische verpachting met zo min mogelijk rij-afstanden waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de landbouwstructuur;
 • We leggen desgevraagd de concept toewijzingslijst voor aan agrarische leden van commissies in gebiedsprocessen;
 • We streven naar een (duurzaam) beheer met behoud van kwaliteit van de grond op de lange termijn;
 • De pachtprijs is marktconform;
 • Eventuele kavelverbeteringswerken worden niet verdisconteerd in de pachtsom maar worden, uitsluitend na schriftelijke toestemming vooraf door de verpachter, middels een factuur vergoed aan de pachter.

Criteria voor volgorde van toewijzing

 1. De hoofdvestiging van het bedrijf van de kandidaat-pachter ligt binnen een straal van 5 km van de betreffende grond of het dichtbij zijnde eigendomsperceel. Daarbij wordt uitgegaan van het adres van het bedrijf zoals deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de kadastrale gegevens in de Basisregistratie Kadaster.
 2. De Provincie/Prolander streven een meer duurzame bedrijfsvoering en grondgebruik na. Bedrijven die kunnen aantonen dat men geldige certificatie ter verduurzaming van de bedrijfsvoering krijgen voorrang in de gunning. Certificaten, contracten of toegewezen verduurzamingsmodules kunnen worden geüpload aan de inschrijving op een perceel.
 3. Indien meerdere inschrijvers binnen 5 km van de pachtgronden hun hoofdvestiging hebben, dan wordt gekeken naar de aangevoerde duurzaamheidscertificering en de exacte afstand t.o.v. het perceel.
Actieve Landbouwer Ingeschreven bij KVK / RVO
Afstand Aantal km tot pachtperceel
Binnen een straal van 1 km
Binnen een straal van 3 km
Binnen een straal van 4 km
Binnen een straal van 5 km
Binnen een straal van 7 km
Certificaat bv Skal-gecertificeerd
VVAK- DAB module
BLK
Natuurboer (Aeres, SBB, NM)
Anders:

Criteria

Omschrijving

Uitzonderingen op de uitgiftecriteria

Provincie kan beargumenteerd afwijken van de criteria. De volgende voorbeelden kunnen zich voordoen:

 • De gronden moeten worden ingezet om een provinciaal doel te realiseren op de desbetreffende gronden of de gronden worden verkocht/geruild. In dat geval gaat realisatie van het provinciale doel voor. Dit geldt ook de voor de gronden die worden verkocht of onderdeel zijn van een ruiling.
 • Er is sprake van juridische verplichtingen uit het verleden of een voorkeursrecht voor één partij. In dat geval gaat de desbetreffende partij vóór. Of de beheerpercelen worden ingezet als goodwill bij mogelijke transacties of beheerpercelen worden ingezet als compensatie voor bijvoorbeeld inrichtingswerkzaamheden.
 • Clusters van percelen qua beheer logischerwijs moeten worden samengevoegd.
 • Er kan gehoor worden gegeven aan de adviezen van gebiedscommissies om voor pachter(s) te kiezen die naar hun inzicht nodig zijn in het gebiedsproces.
 • Percelen waarbij de ontsluiting een probleem kunnen zijn worden bij voorkeur toegewezen aan een kandidaat-pachter waarbij de toegang geen overlast veroorzaakt.
 • De kandidaat-pachter is geen goede pachter geweest in het verleden (bijv. pachter heeft de sloten niet geschoond, pachter heeft niet volledig betaald, pachter heeft overlast veroorzaakt, pachter heeft zich niet gehouden aan beperkende voorwaarden, pachter heeft zonder toestemming de pachtgrond in onderpacht uitgegeven, etc.).

Open hier het inschrijfformulier om uw belangstelling voor percelen kenbaar te maken.

Open hier de viewer met de kadastrale percelen.