Provincie Drenthe: toewijzing en voorwaarden verpachting 2024


Wijze van aanbieden en toewijzen van de pacht

De pachtgrond wordt aangeboden aan de inschrijver die het beste voldoet aan de volgende wegingsfactoren en via de site www.prolander.nl een belangstellingsformulier pacht heeft ingevuld voor het komend seizoen.

De wegingsfactoren zijn afstand, akker- of grasranden en duurzaamheidscertificaat

 • de kleinste afstand tussen het bedrijf van de inschrijver en het pachtperceel. Uitgangpunt is hemelsbreed van vestigingsadres of eigendom perceel, naar dichtbij zijnde punt van het pachtperceel. Hiervoor worden de kadastrale bezittingen (bekend op 1 november) van het bedrijf en/of de opgegeven maten/vennoten opgezocht. Rekening houdend met natuurlijke handicaps zoals spoor, water, etc. Indien meerdere inschrijvers binnen 5 km van de pachtgronden hun hoofdvestiging hebben, dan wordt gekeken naar de aangevoerde duurzaamheidscertificering en de exacte afstand t.o.v. het perceel;
 • het zullen toepassen van akker- en/of grasranden op gronden buiten de NNN conform de definitie van het GLB;
 • aanleveren van maximaal 1 duurzaamheidscertificaat bij belangstellingsregistratie.

Indien blijkt dat er inschrijvers zijn met gelijk aantal punten zal de grondstrateeg van Prolander loten aan wie het perceel wordt toegewezen.

Kortste afstand van vestigingsadres/kadastraal bezit naar pachtperceel

< 1 km

15 punten

1 km – 1.5 km

13 punten

1.5 km – 2 km

11 punten

2 km – 2.5 km

9 punten

2.5 km – 3 km

7 punten

3 km – 3.5 km

5 punten

3.5 km – 4 km

3 punten

4 km - 5 km

1 punt

Toepassen van gras- of akkerranden op gronden buiten de NNN

Toepassen conform de definitie van het GLB

2 punten

Aanleveren van max. 1 duurzaamheidscertificaat

Bijvoorbeeld: SKAL, Beter Leven etc.

1 punt

Algemene uitgangspunten verpachting 2024

 • Volledig ingevulde belangstellingsregistratie via de website;
 • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar;
 • Gronden worden onder voorwaarden uitgegeven;
 • In principe wordt verpacht ten behoeve van agrarische exploitatie (alleen privaat gebruik in specifieke omstandigheden);
 • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur;
 • De pachtprijs is marktconform;
 • Interesse voor pachten van grond kan kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat tijdens de aanmeldperiode op de website staat (www.prolander.nl);
 • Voor percelen binnen de NNN gelden veelal specifieke voorwaarden (natuur gerelateerd);
 • Voor percelen buiten de NNN gelden duurzame pachtvoorwaarden gerelateerd aan de GLB maatregelen;
 • De volgende gewassen zijn uitgesloten: bloembollen, bomenteelt en vollegrondsgroenten met uitzondering van bonen;
 • Landschapselementen mogen niet verwijderd of beschadigd worden. Onder een landschapselement wordt verstaan: sloten, poelen, solitaire bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens. Zij dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied;
 • Binnen de NNN is het de pachter niet toegestaan om gebruik te maken van chemische (gewasbeschermings)middelen op het gepachte. Uitsluitend na afstemming met en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van verpachter is onder voorwaarden pleksgewijs behandeling met chemische (gewasbeschermings) middelen mogelijk.
 • Op provinciale gronden is geen glyfosaat toegestaan en uitsluitend pleksgewijs na toestemming van de verpachter. Het streven is erop gericht minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Uitzonderingen op de toewijzing

Grond die niet via het openbare traject wordt aangeboden:

 • Er is sprake van een juridische verplichting uit het verleden.
 • Er kan een onderhandse toedeling plaatsvinden vooruitlopend op een lopende verkoop of ruiling.
 • Landbouwgrond die is omgeschakeld naar biologische landbouw wordt in eerste instantie alleen aan omliggende biologische bedrijven verpacht. Als er geen biologische pachter voor beschikbaar is, wordt een gangbare landbouwer als pachter gezocht. Voor het omzetten van provinciale grond naar biologische landbouw is vooraf toestemming van de provincie nodig. SKAL gecertificeerde grond moet SKAL blijven.
 • Maximaal 5% van de provinciale pachtgrond kan onderhands worden toegedeeld voor (meerjarige) pilots en initiatieven op het gebied van natuurontwikkeling, natuur inclusieve en/of duurzame landbouw.
 • Een perceel kan onderhands worden aangeboden indien
  • Het perceel gedurende het seizoen is verworven;
  • Er sprake is van voortgezet gebruik, zoals vastgelegd gedurende de onderhandeling tot verwerving van de gronden met een maximum van 3 jaar na verwerving;
  • Zich voor het pachtperceel geen gegadigden hebben gemeld tijdens de openbare inschrijving.

Contractduur en boeteclausule

De wetgeving rondom pacht is beschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 7, titel 5. De wet beschrijft diverse soorten pachtcontracten. De provincie baseert haar keuze voor het soort contract op de beschikbaarheid van de grond, beleidsdoelstellingen en omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Er wordt gebruikgemaakt van de zogenaamd ‘geliberaliseerd’ pachtcontract (korter dan 6 jaar ex. art 397 lid 1 of 395 van het BW Boek 7, titel 5), een contractvorm waarbij de pachtprijs niet is begrensd en waarin extra gebruikersvoorwaarden kunnen worden opgenomen. Er wordt een contract van 1 jaar afgesloten.

Een boeteclausule maakt deel uit van dit pachtcontract. Het niet nakomen van de contractvoorwaarden door de pachter leidt tot een direct opeisbare boete van maximaal de jaarlijkse pachtprijs van het gepachte per jaar. Tot de overtredingen die leiden tot de maximale boete worden in ieder geval gerekend het herhaaldelijk niet (tijdig) betalen van de pachtprijs en het niet nakomen van (een van) de voorwaarden zoals beschreven in het pachtcontract onder de bijzondere voorwaarden. In andere gevallen zal de boete worden gemitigeerd op een zodanige wijze dat de hoogte van de boete proportioneel is aan de ernst van de overtreding.

Beheervoorwaarden voor provinciale gronden

Alle pachtovereenkomsten hebben eigen, bijzondere voorwaarden. Deze worden vastgelegd in de pachtovereenkomsten. Onderstaande 3 voorwaarden gelden voor alle pachtgronden:

1. uitsluiten van teelten

Intensieve teelten met een relatief hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgesloten. Dat geldt ook voor teelten met een negatief effect op bodemstructuur (organische stof, weinig beworteling, zware machines). De bodemkwaliteit en waterkwaliteit is erbij gebaat dat deze teelten worden uitgesloten. Bij de pachtuitgifte is ervoor gekozen om onder andere de teelt van bloembollen, lelies, aardbei, prei en asperges uit te sluiten.

2. landschapselementen

Landschapselementen zijn onder andere sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens. Zij dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied. Het behoud en onderhoud van aanwezige landschapselementen is onderdeel van de pachtverplichting. Bij het ontstaan van schade aan elementen gedurende het pachtjaar is de pachter verantwoordelijk voor het deugdelijk herstel van het landschapselement naar wens van de verpachter.

3. verbod op glyfosaat gebruik

Op alle gronden van de provincie Drenthe is het gebruik van glyfosaat verboden. Het gebruik van glyfosaat heeft een negatieve impact op de kwaliteit van de bodem, waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Gras- of akkerranden op agrarische gronden (buiten NNN) kan op basis van vrijwilligheid:

Om de diversiteit in het landschap te stimuleren is het toepassen van kruidenrijke grasranden en akkerranden wenselijk. Het toepassen van kruidenrijke gras en/of akkerranden is niet alleen landschappelijk fraai, het kan ook de verplichte mestvrije zone optimaal benutten door deze in te voeren voor het GLB. Daarom ontvangt een pachter die aangeeft gras- en of akkerranden toe te passen, conform de definitie van het GLB, 2 punten in de gunning van een perceel.

Voorwaarden voor gronden binnen het NNN geldt:

De percelen binnen het NNN zijn verdeeld over 4 pakketten waarbij een reductie wordt gehanteerd. Het pakket dat van toepassing is op het door u gekozen perceel wordt bij de toewijzing met u doorgenomen.

Gebruiksvoorwaarden voor alle pachtgronden

Ter ondersteuning van de provinciale doelstellingen op het gebied van natuur & biodiversiteit, duurzame landbouw en water, worden in de pachtcontracten gebruiksvoorwaarden opgenomen die bijdragen aan de provinciale doelstellingen op deze beleidsterreinen. De gehanteerde gebruiksvoorwaarden zien toe op onder andere het gebruik van mest, graslandbewerking, beweiding tijdens het broedseizoen, beperking inzet van chemische bestrijdingsmiddelen en het toepassen van bloem- en kruidenrijke akkerranden.

 • Vooruitlopend op de realisatie van nieuwe natuur, worden voor de percelen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebruiksvoorwaarden in het pachtcontract gehanteerd die zijn afgestemd op de doelen die in het vigerende Natuurbeheerplan zijn aangegeven.
 • Voor percelen met een weidevogeldoelstelling buiten NNN-begrenzing worden specifieke gebruiksvoorwaarden in het pachtcontract opgenomen die gericht zijn op het behoud en uitbreiding van de weidevogelpopulatie.
 • Voor alle overige percelen gelden alleen gebruiksvoorwaarden die de biodiversiteit en de waterkwaliteit bevorderen.

Verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op de natuurgronden. Omdat er veel onduidelijkheid is over de invloed van de werkzame stof glyfosaat op het leefmilieu, kiest de provincie Drenthe ervoor om het gebruik van glyfosaat op al haar gronden te verbieden. Gebruik van dit middel is alleen toegestaan na toestemming van de provincie in het geval van het veelvuldig voorkomen van probleemonkruiden.

In de pachtovereenkomsten worden gebruiksvoorwaarden (verplichtingen en verboden) opgenomen in het kader van natuur & biodiversiteit, duurzame landbouw en waterkwaliteit.

Voor het pachtseizoen 2024 worden de gebruiksvoorwaarden voor percelen met een weidevogeldoelstelling als volgt beschreven:

 • de startdatum van de rustperiode wordt aangepast van 15 maart naar 1 april;
 • de verplichting tot inzaaien met rietzwenkgras wordt verwijderd;
 • toegevoegd wordt maximale beweiding met 1 GVE per ha tijdens rustperiode.

Deze voorwaarden worden opgenomen in de nieuw af te sluiten pachtcontracten.

Open hier het inschrijfformulier om uw belangstelling voor percelen kenbaar te maken.

Open hier de viewer met de kadastrale percelen.