Pachtuitgifte Provincie Drenthe voor 2022


(afbeelding: Indicatie pachtgronden Provincie Drenthe in 2022)

De provincie is voorstander van duurzaam gebruik van grond; dat is goed voor de biodiversiteit. De provincie verpacht deze gronden en gaat ook in 2022 voorwaarden stellen aan de pachters voor duurzaam beheer.
Deze voorwaarden kunnen nog worden aangescherpt/aangevuld voor 1 september 2021.

Uitgangspunten verpachting 2022

 • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
 • In principe wijzen we hooguit vier jaar achtereen een perceel toe aan dezelfde pachter.
 • Alle NNN (Natuurnetwerk Nederland) gronden worden onder beperking uitgegeven.
 • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
 • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
 • De pachtprijs is marktconform.
 • Interesse voor het pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze website vindt.

Uitgangspunten voor gronden binnen het NNN

Beheervoorwaarden

De pachter is eraan gehouden om de volgende beheerbeperkingen op het gepachte in acht te nemen:

 • Beweiding en begrazing is niet toegestaan, anders dan met runderen.
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan vóór 1 april.
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan na 15 november.
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan met minder dan 2 GVE per ha.
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan op basis van rantsoenbeweiding.
 • Beweiden of begrazen is slechts toegestaan in gedeelten van percelen (zie kaartbijlage).
 • Bijvoederen van dieren waarmee wordt beweid of begraasd is niet toegestaan.
 • Maaien is toegestaan na 15 juni.
 • Maaien is slechts toegestaan om het gewas voor stalvoedering te gebruiken.
 • Gemaaid gras mag niet op het perceel achter worden gelaten.
 • Werkzaamheden die de flora, fauna en/of bodem kunnen schaden, zoals het scheuren van grasland en het doorzaaien van grasland is niet toegestaan.
 • Rollen en slepen is niet toegestaan in de periode van 16 maart tot 15 juni.
 • Chemische bestrijding van akkerdistel, brandnetel en ridderzuring is niet toegestaan.
 • Op de provinciale gronden wordt niet met glyfosaat gewerkt.

Het verpachten van percelen is maatwerk en daarom worden er in samenwerking met de beheermedewerkers afspraken gemaakt over de beheervoorwaarden.