Pachtuitgifte van Provincie Groningen voor 2022


(afbeelding: Indicatie pachtgronden Provincie Groningen in 2022)

Uitgangspunten verpachting 2022

 • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
 • In principe wijzen we hooguit vier jaar achtereen een perceel toe aan dezelfde pachter.
 • Gronden worden onder beperking uitgegeven. Let op: nieuw zijn de voorwaarden voor ruilgronden (gronden buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN)).
 • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
 • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
 • De pachtprijs is marktconform.
 • Er mogen andere overeenkomsten worden aangegaan op provinciale gronden mits de pachter dit vooraf schriftelijk heeft gemeld bij de beheermedewerker van Prolander. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ANLb.
 • Interesse voor het pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze website vindt.
 • Voorwaarden: voorwaarden buiten het NNN (ruilgronden) en binnen het NNN.

Omdat de provincie Groningen heeft besloten het pachtbeleid duurzamer uit te voeren zijn sinds 2020 de volgende voorwaarden ook van toepassing:

 • Op provinciale gronden wordt niet met glyfosaat gewerkt.
 • Zes procent van de totale oppervlakte van het gras- en bouwland dat de provincie verpacht, dient natuurvriendelijke randen te krijgen.

De provincie Groningen heeft de agrarische collectieven in de provincie gevraagd te ondersteunen bij de realisatie van de gras- en akkerranden. In de provincie Groningen zijn dat Collectief Groningen West, Collectief Midden Groningen  en de ANOG. De ondersteuning bestaat uit het intekenen van de gras- en akkerranden, het regelen van het zaaizaad voor de akkerranden, het praktisch adviseren over o.a. het inzaaien en het beheren van de akkerrand en toezicht houden. Wanneer u een perceel pacht dan neemt het collectief contact met u op voor verdere afstemming. Dat is dan ook de reden dat de provincie het wenselijk vindt dat de pachter lid is van een collectief.

Pachtvoorwaarden bij gronden buiten het NNN

Akkerranden

 • De rand (beheereenheid) is minimaal 3 meter breed. Het totale oppervlak aan beheereenheid (bij voorkeur randen) dient 6% van de oppervlakte van de kavel te zijn. De ligging en de invulling wordt op voordracht van het Collectief in samenspraak met de pachter bepaald.
 • De beheereenheid wordt ingezaaid door de gebruiker met een door het collectief geadviseerd voorgeschreven zaaizaadmengsel.
 • De beheereenheid wordt niet bemest.
 • Indien nodig wordt op een hoogte van minimaal 20 cm gemaaid, in de periode
  1 september tot 1 maart, met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
  • Bij voorkeur wordt er zo laat mogelijk gemaaid, zodat vogels ook in de winter voedsel kunnen vinden in de rand.
  • Maaien gaat uitsluitend in overleg met de beheermedewerker/het collectief om zo verruiging tegen te gaan en alleen in het geval van onkruidproblemen. Onderzoek de bufferstrook regelmatig of er sprake is van onkruiddruk. Beheer onkruid meteen. Als de onkruiddruk te hoog wordt, meld dit dan direct en ga in overleg met de beheermedewerker/het collectief. Maaisel hoeft niet te worden afgevoerd.
 • Er worden in principe geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op de beheereenheid, echter naast maaien is beperkt gebruik van herbiciden soms noodzakelijk. Binnen het ANLb is tot 5% pleksgewijs zonder melding mogelijk, volvelds alleen na invullen van het protocol en goedkeuring/controle door de coördinator. De mogelijkheid voor bespuiting is van belang om te voorkomen dat binnen een aantal jaren de randen zo sterk verruigd zijn dat akkerranden/gewassen er niet meer op zullen slagen.
 • De beheereenheid dient zo weinig mogelijk te worden bereden. Alleen bij (sloot)beheer, waarbij de uitvoering van slootbeheer en maaien van het talud na 1 september plaatsvindt. De slootbagger van hooguit één slootkant mag op de rand worden gedeponeerd. De voorkeur heeft afvoer of verspreiding over het land en niet op de rand.
 • Uitsluitend pleksgewijze mechanische onkruidbestrijding is toegestaan bij haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet, bijvoet of Japanse duizendknoop.
 • Op de gehele kavel wordt niet met glyfosaat gewerkt.

Grasranden*

 • De rand is minimaal 3 meter breed. De totale beheereenheid dient 6% van het perceel te zijn. De ligging en de invulling wordt op voordracht van het Collectief in samenspraak met de pachter bepaald.
 • De beheereenheid wordt het gehele jaar niet bemest.
 • Maaien en beweiden van de beheereenheid na 15 juni.
 • De beheereenheid dient zo weinig mogelijk te worden bereden. Alleen bij (sloot)beheer, waarbij de uitvoering van slootbeheer en maaien van het talud na 1 september plaatsvindt. De slootbagger van hooguit één slootkant mag op de rand worden gedeponeerd. De voorkeur heeft afvoer of verspreiding over het land en niet op de rand.
 • Er worden in principe geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op de beheereenheid.
 • Op de gehele kavel wordt niet met glyfosaat gewerkt.

*   In boerenlandvogelgebieden kunnen andere/aanvullende maatregelen worden voorgesteld en vastgelegd in het pachtcontract.

Pachtvoorwaarden voor gronden binnen het NNN

 • Beweiding en begrazing is niet toegestaan dan wel toegestaan onder nader te bepalen beperkingen.
 • Bijvoederen van dieren waarmee wordt beweid of begraasd is niet toegestaan.
 • Maaien is niet toegestaan dan wel toegestaan onder nader te bepalen beperkingen.
 • Gemaaid gras mag niet op het perceel achter worden gelaten.
 • Werkzaamheden die de flora, fauna en/of bodem kunnen schaden, zoals het scheuren van grasland en het doorzaaien van grasland is niet toegestaan.
 • Rollen en slepen is niet toegestaan in een nader te bepalen periode.
 • De percelen worden niet bemest met drijfmest en/of kunstmest.
 • Chemische bestrijding van onkruiden (zoals akkerdistel, brandnetel en ridderzuring) is niet toegestaan.
 • Op provinciale gronden wordt niet met glyfosaat gewerkt.

Het verpachten van percelen is maatwerk en daarom worden er in samenwerking met de beheermedewerkers afspraken gemaakt over de beheervoorwaarden.