Brede Kijk op het Oude Diep


Het Oude Diep is een beek in Drenthe die begint in de velden boven Mantinge en Balinge en stroomt tot aan Echten. Hier werkt Prolander samen met gebiedspartners, inwoners en ondernemers in het gebied aan het ontwikkelen van nieuwe natuur en het verbeteren van de waterhuishouding. In het stroomgebied van het Oude Diep en directe omgeving liggen prachtige natuurgebieden. Zo vind je in het Mantingerveld de grootste verzameling jeneverbesstruiken van West-Europa. En wist je dat het Mantingerbos het oudste oerbos van Nederland is? In de afgelopen jaren is er al hard gewerkt aan het herstel van natuurgebieden. In 2027 is het Oude Diep klaar voor de terugkeer van de otter en in staat om overvloedige neerslag te bergen. Bovendien zijn de natuurdoelen in het Mantingerbos en Mantingerveld bereikt en is Het Scharreveld een groot aaneengesloten heideterrein.

Natuur beleven, benutten en beschermen

Voor het Oude Diep zijn verschillende natuurdoelen gesteld, zoals Natura 2000Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Sinds 2016 werkt Prolander in opdracht van de Provincie Drenthe samen met de gebiedspartners en de omgeving aan het herstellen van de natuur en het landschap. Een robuust watersysteem is nodig voor voldoende water in droge periodes en voor het afvoeren van overvloedig water in natte periodes. Dit betekent concreet dat ongeveer 700 hectare (landbouw)grond ingericht moet worden voor natuur en waterberging. Zo ontstaat een toekomstbestendig en gevarieerd landschap dat aantrekkelijk is voor recreatie. Ruiters, wandelaars en fietsers kunnen er genieten. En boeren en recreatieondernemers kunnen werken aan een duurzame toekomst. Het uitgangspunt is een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur.

Gedeeld beeld van de opgave

Om de gezamenlijke uitdaging in beeld te brengen werkt Prolander samen met de gebiedspartners: het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeenten Midden Drenthe, Hoogeveen en de Wolden en LTO Noord. Wij werken samen op bestuurlijk niveau in de Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep en op ambtelijk niveau in verschillende werk- en projectgroepen. Gezamenlijk onderzoeken de gebiedspartners hoe zij de doelen gaan realiseren en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Omdat we niet alle gebieden in één keer kunnen uitvoeren wordt ook gekeken in welke volgorde de gebieden worden ingericht. In totaal gaat het om 15 deelgebieden. Sommigen staan met elkaar in verbinding, anderen staan op zichzelf. Per deelgebied worden onderzoeken (zoals het onderzoek naar bodem en grondwater) uitgevoerd om de huidige situatie en de effecten van eventuele maatregelen in kaart te brengen.

In deelgebied de Verlengde Middenraai zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een inrichtingsplan halverwege april 2019 gestart. Naar verwachting gaat in 2021 de eerste schop in de grond om de maatregelen te realiseren. In deze video vertelt boswachter Marion Plagge meer over de Verlengde Middenraai en wat daar de komende jaren gaat gebeuren. Ook is er een flyer ontwikkeld, met de belangrijkste informatie over de Verlengde Middenraai op een rij.

Bekijk de flyer over de inrichting Verlengde Middenraai. (pdf?handheld=true, 1.7 MB)

In gesprek met de omgeving

Ook de direct omwonenden, de inwoners en ondernemers in omliggende dorpen nemen actief deel aan het ontwikkelen van de plannen en de uitvoering daarvan. We voeren één-op-één gesprekken met direct omwonenden. Zij ervaren immers direct de gevolgen van de veranderingen in het gebied. Door vragen te beantwoorden en mee te denken over mogelijke oplossingen nemen we zorgen weg. In deze gesprekken komen vaak interessante ideeën en oplossingen aan bod. Die nemen we zo veel mogelijk mee in onze afwegingen. Inwoners en ondernemers in de omliggende dorpen betrekken we door middel van informatieavonden in het proces. Binnen de kaders van de opgave is er veel ruimte voor creativiteit, energie en initiatief. Per deelgebied onderzoeken we wie de belangen van de bewoners en ondernemers het beste kunnen vertegenwoordigen bij het ontwikkelen van de plannen en welke rol de dorpsraden hierin bijvoorbeeld kunnen spelen. Door met elkaar in gesprek te blijven is duidelijk wat er leeft, waar nog problemen liggen en welke wensen er zijn. Ons doel is dat de ontwikkelplannen gedragen worden door de omgeving, waardoor het proces snel en soepel verloopt en het best mogelijke resultaat wordt bereikt.

Realiseren en inrichten

Wanneer de plannen van deelgebieden definitief zijn, gaan we samen met de betrokken partijen over tot realisatie en inrichting van het Oude Diep. Dit gebeurt in verschillende fases en in verschillende snelheden. In elke fase van het inrichtingsproces wegen we opnieuw af wie we betrekken en op welke wijze we dat doen. Zo blijven we structureel in verbinding met onze omgeving.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Online magazine

Bekijk het online Magazine Brede Kijk op het Oude DiepDe omgeving van het Oude Diep kent bijzondere natuur en prachtige landschappen. In het gebied werkt Prolander samen met gebiedspartners aan het realiseren van verschillende doelen voor de waterhuishouding, natuur en landbouw. Welke verschillende (deel)opgaven zijn er? Hoe worden die opgepakt? En bovenal: Wat voor moois kun je zien en beleven rond het Oude Diep? Lees het in het online magazine ‘Brede Kijk op het Oude Diep’.

Meer informatie

Remo RietmanHeeft u nog vragen en/of opmerkingen over het gebiedsproces? Neem dan contact op met projectleider Remo Rietman van Prolander, tel: 0592-365216 of via r.rietman@prolander.nl.