Planmatige kavelruil Drenthe: werken aan een sterke landbouwstructuur


Agrariërs hebben tegenwoordig met veel zaken te maken zoals schaalvergroting, efficiëntie, innovatie en bedrijfsopvolging of -beëindiging. Een goede landbouwstructuur is nodig om deze ontwikkelingen de ruimte te geven. Kavelruil biedt vaak uitkomst als gronden ver van het bedrijf of versnipperd liggen. Medewerkers van het project Planmatige Kavelruil Drenthe denken graag mee met boeren die kansen zien om de landbouwstructuur te verbeteren. Zij kunnen het hele proces begeleiden; van verkenning van mogelijkheden tot en met de daadwerkelijke overdracht van kavels.

Combinatie met andere opgaven

Verbetering van de landbouwstructuur kan op gebiedsniveau worden gecombineerd met de afronding van het Natuurnetwerk Nederland, de Kaderrichtlijn Water, de Programmatische Aanpak Stikstof en andere beleidsopgaven op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, infrastructuur, recreatie en cultuur. Het in samenhang oppakken van opgaven heeft als voordeel dat er een voor alle partijen duurzaam resultaat uit de bus rolt. Door werk met werk te maken, kan bovendien op kosten worden bespaard. Voorop staat in alle gevallen dat de landbouwstructuur er beter van wordt.

Organisatie

Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe is opdrachtgever van de bestuurscommissie Planmatige Kavelruil. De bestuurscommissie leidt Planmatige Kavelruil Drenthe op hoofdlijnen en legt verantwoording af aan provincie Drenthe. Een ambtelijke projectgroep draagt zorgt voor de feitelijke organisatie van Planmatige Kavelruil Drenthe. Afhankelijk van de aard en omvang van kavelruilprojecten en de wensen van de deelnemers worden een kavelruiladviescommissie en/of een kavelruilcoördinator aangesteld.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Drenthe is opdrachtgever. In het project wordt samengewerkt tussen LTO Noord, het Kadaster, Stichting Het Drentse Landschap en Prolander.

Rol van Prolander

Prolander coördineert de kavelruilen, stuurt de ambtelijke projectgroep aan en is verantwoordelijk voor het secretariaat van de bestuurscommissie.

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Meer informatie

Arjan AusmaVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Ausma van Prolander, tel: 0592–365571 of a.ausma@prolander.nl.