Beheerplannen Natura 2000 in Groningen


De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. In deze gebieden worden bepaalde diersoorten en hun omgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In een beheerplan wordt voor zes jaar vastgelegd hoe en wanneer natuurdoelen voor een gebied gehaald worden. Prolander schrijft voor één van de natuurgebieden in de provincie Groningen het Natura 2000 beheerplan.

Afspraken in beheerplannen

In de provincie Groningen zijn zes gebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. Voor al deze gebieden wordt een beheerplan opgesteld. Daarin wordt voor zes jaar vastgelegd hoe en wanneer natuurdoelen voor een gebied gehaald worden. Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, recreatie en/of waterbeheer) kunnen ook in het beheerplan worden geregeld.

Rol van Prolander

Prolander maakt het beheerplan voor één van de zes Natura 2000 gebieden in de provincie Groningen: Lieftinghsbroek. Prolander begeleidt de inspraakprocedure en het proces van terinzagelegging. Daarbij levert Prolander specialistische kennis op het gebied van onder andere ecologie en GIS. In nauw overleg met belanghebbenden in de streek en de gebiedspartners zorgen we ervoor dat PAS-maatregelen in het beheerplan zorgvuldig worden uitgewerkt.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Logo Natura 2000PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Het doel is om ruimte te houden voor economische ontwikkelingen terwijl de natuur sterk blijft en er minder stikstof in het milieu komt. Het PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor (nieuwe) economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In het PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Prolander helpt de Provincie Drenthe bij het actueel houden van de informatie die nodig is om het PAS mogelijk te maken. Een voorbeeld daarvan is de toevoeging van nieuwe natuurwaarden in de Natura 2000 gebieden en het verwerken en analyseren van nieuwe meetgegevens.

Meer informatie

Maurijn Oude Essink

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Maurijn Oude Essink, tel: 0592-365223 of via M.OudeEssink@prolander.nl.

Meer informatie over Natura 2000 gebieden en het Programma Aanpak Stikstof in de provincie Groningen.