Uitbreiden weidevogelgebied Medenertilsterpolder


In opdracht van de provincie Groningen breidt Prolander het weidevogelgebied ‘de Medenertilsterpolder’ - tussen Ezinge, Feerwerd Herdeweer en Besweerd - uit tot een hoogwaardig weidevogellandschap. In totaal wordt 100 hectare als natuur ingericht en toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland. Het huidige natuurreservaat van 30 hectare wordt met 70 hectare uitgebreid. In het omliggende gebied wordt nu en kan in de toekomst door een deel van de boeren op vrijwillige basis agrarisch natuurbeheer toegepast worden via het Collectief Groningen West. Dit betekent vernatting, uitgesteld maaibeheer, aangepaste bemesting en bloemrijke mengsels. Dit zorgt voor nog eens 200 hectare agrarische grond waar naast nestbescherming aanvullende maatregelen worden genomen ter bescherming van weidevogels. Gezamenlijk resulteert dit in een gebied van voldoende omvang om de groeiende weidevogelpopulatie een veilige broedplaats te bieden. Daarmee wordt de polder een kerngebied voor weidevogels uit de regio.

Inloopbijeenkomst 1 november 2022

Op dinsdagavond 1 november is er een inloopbijeenkomst geweest voor bewoners en ondernemers uit het omliggende gebied. Hier zijn verschillende vragen gesteld over het ontwerp en de inrichting. Als gevolg hiervan worden er binnenkort nog gesprekken gevoerd en wordt het inrichtingsplan aangescherpt. We hebben aangegeven dan het definitieve inrichtingsplan binnen enkele weken zal worden gepresenteerd op onze website en aangeleverd zal gaan worden aan de gemeente Westerkwartier. Voor het uitwerken van  het definitieve inrichtingsplan hebben we nu iets meer tijd voor nodig dan enkele weken. Binnenkort zullen wij u informeren over het vervolg.

Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen, kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.

Bovenstaande kaart laat zien waar de grenzen van het kerngebied lopen. De groene gebieden laten zien waar nu al agrarisch weidevogelbeheer wordt toegepast, en 2 cirkels van 2 kilometer en 4 kilometer rond het gebied laten zien waar het zoekgebied ligt voor aanvullend agrarisch weidevogelbeheer.

Aantrekkelijk landschap voor weidevogels

De Medenertilsterpolder is een oud agrarisch cultuurlandschap in het hart van Middag-Humsterland. Het gebied is ontstaan in de Middeleeuwen. Sporen uit die tijd zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. Daarmee is het cultuurhistorisch van grote betekenis. De kleine percelen, kromme sloten en de onregelmatige verkaveling, omlijnd door eeuwenoude dijken en landwegen, vormen de ingrediënten van een prachtig landschap dat zeer geschikt is voor weidevogels. Op dit moment broeden er al weidevogels in de polder, waaronder de grutto die op de rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogels staat. De inrichting van de Medenertilsterpolder vindt mede plaats ter compensatie van onder meer de Fietsroute Plus Groningen - Winsum en de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV die Tennet aanlegt tussen de Eemshaven en Vierverlaten nabij de stad Groningen.

Inrichtingsmaatregelen

Om de polder verder geschikt te maken voor weidevogels is een aantal aanpassingen nodig. Het gebied wordt tussen half februari en half juni natter gemaakt. Er worden stuwen geplaatst om het water vast te houden en af te voeren. Dit helpt voorkomen dat het water te snel naar lagergelegen gebied afstroomt. Hierdoor ondervinden omliggende landbouwbedrijven geen overlast. Om diezelfde reden worden in het gebied verschillende watergangen met platen aan één zijde van de watergang dichtgezet. Een aantal gedempte sloten en greppels worden weer uitgegraven voor de aanvoer van water. Ook worden drie kleine windmolens geplaatst om water op te pompen.

De vegetatie bestaat straks uit bloemrijk grasland dat deels droog, deels vochtig is. Door lage delen tijdelijk onderwater te zetten ontstaat plas-dras dat ideaal is voor weidevogels. Zij gebruiken deze natte bodem om voedsel te zoeken. Tijdens het broedseizoen wordt het gebied afgesloten, zodat het broeden van de vogels niet wordt verstoord. Mogelijke schuilplaatsen voor roofdieren, zoals gebouwen, bomen en riet, worden verwijderd. Zo blijven broedende en jonge weidevogels in leven en worden ze volwassen. Aan de zuidkant van het gebied (ter hoogte van het bestaande fietspad) komt een uitkijkpunt.

Samen met professionals, ondernemers en inwoners

Het vergroten van het natuurgebied biedt omliggende melkveehouders de kans om het beheren van de natuur duurzaam in hun bedrijfsvoering te integreren. Prolander voert huiskamergesprekken met grondeigenaren om de interesse te peilen. In het omliggende gebied kan straks op vrijwillige basis agrarisch natuurbeheer toegepast worden, zodat een robuuste verbinding ontstaat met andere weidevogelgebieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat boeren tijdelijk water opzetten (plas-dras), later in het seizoen maaien en daarbij rekening houden met nesten en kuikens. Het plan voor de inrichting wordt de komende periode samen met de betrokkenen uitgewerkt.

Rol van Prolander

De provincie Groningen is opdrachtgever. Prolander is uitvoerder en begeleid de samenwerking tussen de agrariërs uit de Medenertilsterpolder en stichting Het Groninger Landschap voor de inrichting van de polder. In samenwerking met het Collectief Groningen West leggen zij een basis voor het beheer van het gebied. Daarnaast vindt er afstemming plaats met Tennet, Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Westerkwartier. Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, communicatie, inbreng van specialistische kennis op het gebied van inrichting, grondverwerving en weidevogelnatuurbeheer.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste ontwikkelingen rondom de Medenertilsterpolder? Meld u dan hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Paul Kraesgenberg (links) via p.kraesgenberg@prolander.nl; 06-52401224 of met ErnstJan Cornelius (rechts) via e.cornelius@prolander.nl; 0592-365049.