Medenertilsterpolder kerngebied voor weidevogels


Op dit moment is de Medenertilsterpolder een natuurreservaat van circa 30 hectare en in eigendom en beheer van het Groninger Landschap. De bedoeling is om het natuurgebied bijna vier keer zo groot te maken tot een natuurgebied van maximaal 110 ha. Een ruime ‘schil’ van percelen daaromheen met agrarisch natuurbeheer moet zorgen voor een gebied van voldoende omvang om de groeiende weidevogelpopulatie een veilige broedplek te bieden. Daarmee wordt de polder een kerngebied voor weidevogels uit de regio.

Wat is er aan de hand

De Medenertilsterpolder is een oud agrarisch cultuurlandschap in het hart van Middag-Humsterland. Cultuurhistorisch van grote betekenis omdat het nog alle sporen draagt van zijn ontstaan in de Middeleeuwen. De kleine percelen, kromme sloten en de onregelmatige verkaveling, omlijnd door eeuwenoude dijken en landwegen, vormen de ingrediënten van een prachtig landschap dat niet alleen historici maar ook bezoekers aanspreekt. Om ook in ecologisch opzicht de betekenis ervan te vergroten, heeft de provincie Groningen aan Prolander de opdracht gegeven om in de komende jaren van de polder een hoogwaardig weidevogellandschap te maken.

Mogelijk gemaakt door natuurcompensatie

De vergroting van de Medenertilsterpolder wordt mogelijk gemaakt dankzij de natuurcompensatie van een aantal andere ruimtelijke projecten in de provincie. Het is een wettelijke verplichting als in ruimtelijke projecten natuurkwaliteit verloren gaat. Concreet gaat het o.a. om de aanleg van de 380kV-hoogspanningsleiding van Tennet, de aanleg van het fietspad-plus tussen Groningen en Winsum en de verdubbeling van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. De natuurcompensatie moet begin 2019 geregeld zijn, zodat de uitvoering van de ruimtelijke projecten op tijd kan starten.

Kansen voor agrarisch en particulier natuurbeheer

De vergroting van het natuurgebied biedt geïnteresseerde omliggende melkveehouders de kans om natuurbeheer duurzaam in hun bedrijfsvoering te integreren. Dat kan via langjarige contracten (12 of 25 jaar) voor agrarisch natuurbeheer of door een deel van het beheer van het natuurreservaat op zich te nemen in het kader van de regeling voor particulier natuurbeheer (SKNL). Prolander voert op dit moment huiskamergesprekken met de boeren in de omgeving om de interesse te peilen. Op dit moment lopen de gesprekken met de grondeigenaren en de voorbereidingen voor de gebiedsinrichting parallel op.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Groningen is opdrachtgever. In het project werkt Prolander samen met het Groninger Landschap, het collectief Groningen West, Tennet, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Het Hogeland en de boeren uit de Medenertilsterpolder.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, communicatie, inbreng van specialistische kennis op het gebied van inrichting en grondverwerving, weidevogelbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Frits Foekema van Prolander, tel: 0592-365000 of f.foekema@prolander.nl.