Uitbreiden weidevogelgebied Medenertilsterpolder


In opdracht van de provincie Groningen breidt Prolander het weidevogelgebied ‘de Medenertilsterpolder’ - tussen Ezinge, Feerwerd Herdeweer en Besweerd - uit tot een hoogwaardig weidevogellandschap. In totaal wordt 100 hectare als natuur ingericht en toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland. Het huidige natuurreservaat van 30 hectare wordt met 70 hectare uitgebreid. In het omliggende gebied wordt nu en in de toekomst door een deel van de boeren agrarisch natuurbeheer toegepast. Dit betekent vernatting, uitgesteld maaibeheer, aangepaste bemesting en bloemrijke mengsels. Dit zorgt voor nog eens 200 hectare agrarische grond waar naast nestbescherming aanvullende maatregelen worden genomen ter bescherming van weidevogels. Gezamenlijk resulteert dit in een gebied van voldoende omvang om de groeiende weidevogelpopulatie een veilige broedplaats te bieden. Daarmee wordt de polder een kerngebied voor weidevogels uit de regio.

Aantrekkelijk landschap voor weidevogels

De Medenertilsterpolder is een oud agrarisch cultuurlandschap in het hart van Middag-Humsterland. Het gebied is ontstaan in de Middeleeuwen. Sporen uit die tijd zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. Daarmee is het cultuurhistorisch van grote betekenis. De kleine percelen, kromme sloten en de onregelmatige verkaveling, omlijnd door eeuwenoude dijken en landwegen, vormen de ingrediënten van een prachtig landschap dat zeer geschikt is voor weidevogels. Op dit moment broeden er al weidevogels in de polder, waaronder de grutto die op de rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogels staat. De inrichting van de Medenertilsterpolder vindt mede plaats ter compensatie van onder meer de Fietsroute Plus Groningen - Winsum en de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV die Tennet aanlegt tussen de Eemshaven en Vierverlaten nabij de stad Groningen.

Inrichtingsmaatregelen

Om de polder verder geschikt te maken voor weidevogels is een aantal aanpassingen nodig. Het gebied wordt tussen half februari en half juni natter gemaakt. Er worden stuwen geplaatst om het water vast te houden en af te voeren. Dit helpt voorkomen dat het water te snel naar lagergelegen gebied afstroomt. Hierdoor ondervinden omliggende landbouwbedrijven geen overlast. Om diezelfde reden worden in het gebied verschillende watergangen met platen aan één zijde van de watergang dichtgezet. Een aantal gedempte sloten en greppels worden weer uitgegraven voor de aanvoer van water. Ook worden drie kleine windmolens geplaatst om water op te pompen.

De vegetatie bestaat straks uit bloemrijk grasland dat deels droog, deels vochtig is. Door lage delen tijdelijk onderwater te zetten ontstaat plas-dras dat ideaal is voor weidevogels. Zij gebruiken deze natte bodem om voedsel te zoeken. Tijdens het broedseizoen wordt het gebied afgesloten, zodat het broeden van de vogels niet wordt verstoord. Mogelijke schuilplaatsen voor roofdieren, zoals gebouwen, bomen en riet, worden verwijderd. Zo blijven broedende en jonge weidevogels in leven en worden ze volwassen. Aan de zuidkant van het gebied (ter hoogte van het bestaande fietspad) komt een uitkijkpunt.

Samen met professionals, ondernemers en inwoners

Het vergroten van het natuurgebied biedt omliggende melkveehouders de kans om het beheren van de natuur duurzaam in hun bedrijfsvoering te integreren. Prolander voert huiskamergesprekken met grondeigenaren om de interesse te peilen. In het omliggende gebied wordt straks agrarisch natuurbeheer toegepast, zodat een robuuste verbinding ontstaat met andere weidevogelgebieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat boeren tijdelijk water opzetten (plas-dras), later in het seizoen maaien en daarbij rekening houden met nesten en kuikens. Het plan voor de inrichting wordt de komende periode samen met de betrokkenen uitgewerkt.

Rol van Prolander

De provincie Groningen is opdrachtgever. In het project werkt Prolander samen met de agrariërs uit de Medenertilsterpolder, stichting Het Groninger Landschap, het Collectief Groningen West, Tennet, Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Westerkwartier. Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, communicatie, inbreng van specialistische kennis op het gebied van inrichting en grondverwerving, weidevogelbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Paul Kraesgenberg (p.kraesgenberg@prolander.nl; 06-52401224) of Frits Foekema (f.foekema@prolander.nl).