Nieuwe natuur en versterken landbouw in herinrichting Midden-Groningen


In Midden-Groningen is de natuur de afgelopen jaren enorme uitgebreid. Stukje bij beetje is het bestaande natuurgebied vergroot; van Tetjehorn in 2002 tot het Dannemeer in 2014. Ondertussen is de landbouw en waterhuishouding verbeterd. In 2015 begon de inrichting van de Haansplassen; het laatste project.

Midden-Groningen heeft van het Rijk de titel Strategisch Groen Project (SGP) gekregen. Dat is vastgelegd in het Nationaal Natuurbeleidsplan (1990) en structuurschema Groene Ruimte. Met de bestaande 650 ha natuurreservaat is Midden-Groningen een natuurgebied van 1700 ha. De herinrichting Midden-Groningen is in totaal bijna vier keer zo groot: 6300 ha. Want samen met de aanleg van de natuur is in de omringende gebied de landbouw versterkt. Het werk begon in 1998 en steeds meer deelgebieden zijn sindsdien opgeleverd: in 2002 Tetjehorn (bij Overschild) en Westerpolder (bij Kolham) en in 2004 het gebied Ae’s Woudbloem. Recent, in 2014, is het Dannemeer afgerond. Begin 2017 bereikt het project Midden-Groningen haar afronding.

Dannemeer: schakel voor de natuur in Midden-Groningen

In 2014 is de inrichting van Dannemeer afgerond: een gebied van circa 600 hectare tussen het Slochterdiep en het Schildmeer. Hier is landbouwgrond veranderd in een ‘veenoermoeras’: een mozaïek van open water, riet- en zeggenmoeras, ruigten, broekbos en kruidenrijke graslanden. Dit maakt het gebied zeer geschikt voor onder andere water- en moerasvogels zoals de lepelaar en de roerdomp. Aan de zuidoostkant van het gebied zijn nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd. De werkzaamheden zijn gecombineerd met werkzaamheden voor verbetering van de landbouwstructuur in de gebieden Luddeweer-Overschild en Slochteren-Schildwolde. Het Dannemeer is de belangrijkste schakel van het Natuurnetwerk Nederland in Midden-Groningen dat als geheel weer een schakel vormt tussen het Waddengebied en de Drentse natuurgebieden. In 2014 koos het publiek een nieuwe naam voor alle natuur in Midden-Groningen: ’t Roegwold. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Laatste project: inrichting Haansplassen

In 2015 begon de uitvoering van de laatste klus van het herinrichtingsproject Midden-Groningen: de inrichting van het gebied Haansplassen. In dit gebied van circa 140 hectare (onderdeel van het Natuurnetwerk) is sprake van verdroging. Daarom zijn maatregelen nodig voor een beter waterpeil. De brede sloot die er nu ligt wordt verruimd. Zo ontstaat een meer natuurlijke waterloop van oost naar west. Rondom deze waterloop komt een wandelpad van bijna 2 kilometer met een uitkijkplek. De bestaande fietspaden en parkeervoorzieningen worden opgeknapt en krijgen een betere verbinding met de Haansplassen. De werkzaamheden zijn begin 2017 klaar.

Opdracht: integraal inrichtingsplan

De provincie Groningen heeft in 1994 de landinrichtingscommissie Midden-Groningen geïnstalleerd. Deze commissie kreeg de opdracht om een inrichtingsplan te maken voor het gebied. In hoofdlijnen ging het om maatregelen voor:

  • De aanleg van 1710 hectare natuurontwikkelingsgebied (onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland)
  • Een optimale inrichting van het landbouwgebied
  • Verbetering van de waterbeheersing voor landbouw en natuur
  • De aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaden
  • De aanleg van weg- en bermbeplanting en de verbreding van wegbermen
  • De ontwikkeling van ecologische verbindingszones

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners

De provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s zijn opdrachtgevers. In het project werkt Prolander samen met de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, LTO Noord, Staatsbosbeheer, de gemeente Slochteren, Natuur en Milieufederatie Groningen.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement van de uitvoering en het secretariaat van de landinrichtingscommissie. Daarnaast verzorgde Prolander de aankoop en functieverandering van gronden en leveren we specialistische kennis op het gebied van onder andere ecologie en hydrologie.

Meer informatie

Alex SchuilingVoor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Alex Schuiling van Prolander, tel: 0592-365304 of via a.schuiling@prolander.nl.

Ter gelegenheid van de oplevering van Dannemeer in 2014 is een film gemaakt over het herinrichtingsproject Midden-Groningen.

U kunt hier de film over het herinrichtingsproject Midden-Groningen bekijken: