Bestuur

De eigenaren

Logo's eigenaren ProlanderkopieDe provincies Drenthe en Groningen zijn samen eigenaar van Prolander. Zo bewaken ze dat wij onze taken conform afspraken uitvoeren. De provincies Drenthe en Groningen delen de organisatiefilosofie dat uitvoerende taken geclusterd moeten worden of op afstand komen te staan van de provinciale organisatie. Dit past bij de regie-organisaties die ze zijn, de manier waarop ze in hun netwerken opereren en gezamenlijk met (maatschappelijke) partners werken aan de opgaven. Bestuurlijk wordt belang gehecht aan een degelijke en betrouwbare uitvoering.

De positie

De provincie voerde tot 2015 in het landelijk gebied enkel regie op de uitvoering. Met het opheffen en decentraliseren van Dienst Landelijk Gebied kreeg ze ook de rol van uitvoerder erbij. De provincies Drenthe en Groningen hebben gekozen deze taken bij Prolander neer te leggen. De uitvoering van de langjarige projecten in het landelijk gebied heeft baat bij een omgeving met stabiliteit, continuïteit en voorspelbaarheid. Onze medewerkers vervullen daarbij een intermediaire, deskundige positie.

De opdracht

Uitgangspunt voor alle werkzaamheden zijn de Realisatiestrategie Platteland (Drenthe) en het Programma Landelijk Gebied (Groningen). Hierin is aangegeven welke prioriteiten er in de uitvoering zijn. Beide documenten zijn vastgesteld in Provinciale Staten. De vertaling ervan in concrete resultaten vindt jaarlijks plaats in de provinciale prestatieovereenkomsten.

Het bestuur

Het bestuur van Prolander ziet erop toe dat de afgesproken producten en diensten geleverd worden, bewaken en toetsen dat in de praktijk. Het bestuur beoordeelt bovendien de prijsstelling, aan de hand van begrotingen en jaarrekeningen, inclusief de marktconforme toets. Het bestuur legt verantwoording af aan de deelnemende provincies en de directeur Prolander vervult de rol van secretaris. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar en de vergaderstukken zijn hieronder in te zien.

  • Provincie Drenthe: gedeputeerde Cees Bijl (voorzitter) en gedeputeerde Henk Jumelet
  • Provincie Groningen: gedeputeerde Patrick Brouns (vice-voorzitter) en gedeputeerde Henk Staghouwer.
  • Secretaris: directeur Prolander Evelien van Everdingen

 

Vergaderstukken Bestuur

De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.

Vergadering 13 november 2017

Download hier de agenda

Vergadering maandag 19 juni 2017

Download hier de agenda

Download hier de besluitenlijst

Vergadering maandag 3 april 2017

Download hier de agenda

Download hier de besluitenlijst

Vergadering maandag 23 januari 2017

Download hier de agenda

Download hier de besluitenlijst

Vergadering maandag 14 november 2016

Download hier de agenda

Download hier de besluitenlijst

Vergadering donderdag 14 juli 2016

Download hier de agenda

Download hier de besluitenlijst

Vergadering maandag 4 april 2016

Download hier de agenda

Download hier de besluitenlijst

 

Raad van Advies

De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de colleges over de jaarstukken, de overige documenten uit de planning- en control cyclus, en over de wijze waarop Prolander de opdrachtnemersrol voor de provincies uitvoert. In de Raad van Advies zitten twee leden die benoemd zijn door de provincies

  • Mevrouw Annet van Schreven, directeur-secretaris provincie Drenthe
  • De heer Henk-Jan Bolding, provinciesecretaris provincie Groningen
Bekijk ook

Organisatie

Meer over onze ervaring, kernwaarden en organisatiestructuur

lees meer

Wat doen we

Meer over onze werkwijze en belangrijkste thema’s.

lees meer