Agrarische bebouwing verdwijnt uit Oude Willem


De landbouwenclave Oude Willem, in het hart van Drents-Friese Wold, wordt de komende jaren omgevormd naar natuur. Het agrarische karakter maakt plaats voor een natuurlijk landschap van bron en beek. Op vier locaties in de Oude Willem, aan de Streng en de Oude Willemsweg, verdwijnen daarom de voormalige boerderijen. De sloop is inmiddels van start.

Toekomstbeeld

Het toekomstbeeld voor het gebied Oude Willem is in 2014 vastgelegd in het Inrichtingsplan Oude Willem. Landbouwgronden veranderen in een natuurlijk beekdallandschap. Het merendeel van de sloten en greppels verdwijnt, waardoor de grondwaterstand zal stijgen. De kaarsrechte Tilgrup wordt gedempt; een nieuwe kronkelende slenk zorgt voor geleidelijke afvoer van water. Bosranden krijgen een natuurlijke overgang met struiken en kruiden en vennen in het omliggende bos profiteren van de hogere grondwaterstand. Om midden in het Wold ook de rust te vergroten worden vier leegstaande boerderijen – de stallen en op drie locaties ook het woonhuis – gesloopt.

Planning sloopwerkzaamheden

De komende weken, tot aan de bouwvak, wordt asbest verwijderd en worden daarna de bovengrondse delen gesloopt. Het slopen van ondergrondse delen, van funderingen en verhardingen en het afvoeren van alle materialen gaat na de bouwvak, vanaf 28 augustus, plaatsvinden. Specifiek voor Streng 3 is dat een week later, vanaf 4 september. Het toeristisch hoogseizoen wordt hierdoor voor een deel ontzien. De afronding van de werkzaamheden is voorzien medio november.

Huismus, kerkuil en dwergvleesmuis

Op drie van de vier boerderijplaatsen wonen geen mensen meer. Voor de dieren die er huizen zijn voorzieningen getroffen waardoor ze er kunnen blijven. Het uitgevoerde flora- en faunaonderzoek heeft laten zien dat onder andere huismussen, dwergvleesmuizen en een kerkuil er hun leefgebied hebben. Om deze dieren een blijvend huis te bieden zijn vorig jaar een kerkuilenkast, 24 systeemkasten voor huismussen en 24 platte kasten voor vleermuizen geplaatst.

Vijf deelgebieden in Drents-Friese Wold

De werkzaamheden in Oude Willem zijn onderdeel van het grotere project LIFE Going up a level.
In vijf deelgebieden zijn maatregelen in voorbereiding voor het herstel van de oorspronkelijke hoge grondwaterstand. Het leidt tot duurzaam behoud van waardevolle heidegebieden, beken, veentjes en vennen. Dit is het waard, want de heide en vennen maken dat het Drents-Friese Wold samen met het aangrenzende Leggelderveld deel uitmaakt van Natura 2000, het netwerk van de mooiste en meest waardevolle natuurgebieden van Europa. Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement van de uitvoering en het secretariaat van de bestuurscommissie. Daarnaast levert Prolander specialistische inbreng op het gebied van onder andere ecologie, hydrologie en LIFE subsidie.

Lees verder over het project Oude-Willem.