Privacyverklaring


In deze privacyverklaring legt de Publiekrechtelijke Rechtspersoon: Bedrijfsuitvoeringsorganisatie (BVO) Prolander, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 64463052 (hierna “Prolander”), uit welke persoonsgegevens Prolander verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Deze verklaring gaat over de bescherming van uw privacy op het moment dat u contact met ons opneemt en daarbij persoonsgegevens met ons deelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG geven regels voor de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze regels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijke persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene.

Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Op deze website vindt u bij gelegenheid formulieren die u kunt invullen en ook kunt u via verschillende kanalen met ons in contact komen. Op het moment dat u daarvan gebruik maakt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet doen en u niet van dienst zijn.

Wat doen wij met uw gegevens?

Prolander gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal uw privacy daarbij zoveel mogelijk beschermen. Wij verwerken uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben voor het vervullen van onze wettelijke taken. Wij beveiligen deze gegevens goed en delen de informatie in beginsel niet met anderen. Zo draagt Prolander zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • de website van Prolander is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
  • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

De gegevens die u ons verstrekt voor een bepaald doel, gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Dat betekent dat als u uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet zomaar worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd, tenzij we die moeten bewaren (bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet). Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering; onze ambtenaren – en niet onze systemen – nemen beslissingen op basis van een zorgvuldige afweging van belangen.

Gegevens doorgeven aan anderen

Het komt voor dat Prolander het verwerken van uw gegevens uitbesteedt aan een andere organisatie. Met deze organisatie sluit Prolander dan een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid even hoog is als bij Prolander zelf. Soms moet wij informatie delen met andere overheidsorganisaties om onze taken te kunnen vervullen. Ook dan maken we onderling goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging. Prolander blijft verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties.

Prolander is in een aantal gevallen ook wettelijk verplicht persoonsgegevens aan anderen te verstrekken. Bijvoorbeeld in verband met de openbare veiligheid of bij een melding van een strafbaar feit aan de politie.

Wij geven geen gegevens door aan organisaties buiten de Europese Unie.

Uw rechten

Als betrokkene (eigenaar van uw persoonsgegevens) hebt u een aantal rechten waar we u graag op willen wijzen. Van sommige rechten kunt u uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Lees meer over rechten van betrokkenen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat kort samengevat om de volgende rechten:

  • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij u welke gegevens wij van u verwerken, met welke specifieke grondslag en op welke manier wij dat doen.
  • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): u kunt als dat nodig is uw persoonsgegevens wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om uw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.
  • Het recht op een menselijke blik bij besluiten: er worden door Prolander geen beslissingen over u genomen door volledig geautomatiseerde besluitvorming.
  • Klachtrecht: u kunt bij ons een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u er met ons niet uitkomt, kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klantcontactcentrum (KCC)

Op het moment dat u via een algemeen kanaal contact met ons opneemt, kunt u terecht komen bij ons klantcontactcentrum. Zij vormen de toegangspoort tot onze organisatie en zorgen dat uw verzoek op de juiste plek terecht komt. Het KCC registreert van ieder contact de contactgegevens die u opgeeft en (automatisch) uw telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden door het KCC verwerkt en maximaal een half jaar bewaard om uw verzoek door te geleiden en de afhandeling daarvan te borgen. Ook gebruiken wij de gegevens om u beter te kunnen helpen als u een volgende keer contact met ons opneemt. Als u bezwaar hebt tegen deze verwerking, kunt u dit tijdens het contact of op een later moment kenbaar maken.

Cookies

Prolander maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Prolander maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Prolander inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Prolander heeft hier geen invloed op. Prolander heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door Prolander geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Meer informatie en contact

Als u meer wilt weten over de manier waarop Prolander omgaat met uw privacy, dan kunt u contact met ons opnemen via ons mailadres privacy@prolander.nl. U kunt aangeven als u de Functionaris Gegevensbescherming wilt contacten of als u een verzoek wilt doen in het kader van uw rechten als betrokkene.