Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen


Prolander is dé uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied in de provincies Drenthe en Groningen. In opdracht van beide provincies werken we met ruim 150 medewerkers aan het een landschap waar ruimte en perspectief is voor natuur, landbouw en recreatie.

Natuurnetwerk Nederland

Op dit moment is onze belangrijkste taak het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het doel van het NNN is om natuurgebieden te versterken en met elkaar te verbinden. Het realiseren van nieuwe natuur doen we bijna altijd in combinatie met andere doelen zoals verbetering aan de landbouwstructuur,  waterberging en recreatie. Onze opdracht wordt complexer, omdat het landelijk gebied ook kan bijdragen aan bijvoorbeeld de energie-transitie en de transitie naar een meer duurzame landbouw.

In deze video vertelt onze directeur Evelien van Everdingen over onze strategie en aanpak:

Samen werken aan het beste plan

Het is de kunst om steeds in samenspraak met de bewoners, boeren en betrokken organisaties in het gebied alle ontwikkelingen en wensen een goede plek te geven. We luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers, maar ook naar de visies en ideeën uit de streek. We doen het voorbereidende onderzoek dat nodig is en maken de voorstellen voor het inrichtingsplan. Dat doen we samen met gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, landbouw, recreatie en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Met hen werken we samen in gebiedscommissies, stuurgroepen en bestuurscommissies. We combineren, waar mogelijk, de kansen die we zien met onze opdracht. We zijn niet uit op een compromis, we willen draagvlak voor het beste plan.

Onze rol

Bij de inrichting van gebieden spelen vele partijen een rol met hun eigen belangen. Wij zijn de spil tussen deze partijen en zien erop toe dat alle belangen worden meegenomen. Daarnaast zijn we financieringsadviseur en helpen namens de beide provincies bij subsidieaanvragen. Wij zijn het loket voor gebiedsgerichte regelingen en zijn bij uitstek bekend met geldstromen en provinciale- en Europese subsidiemogelijkheden.

Onze aanpak en werkwijze

De kracht van onze aanpak is, dat we beginnen met luisteren en analyses maken. Dat doen wij zorgvuldig, omdat de impact van ons werk groot is en de veranderingen in het landschap voor generaties voelbaar zijn. Voor wij een inrichtingsplan maken, brengen we de eigenschappen van het gebied in kaart. We doen onderzoek naar archeologie, ecologie, waterhuishouding, grondsoort en de cultuurhistorie van het gebied. We werken daarin samen met gespecialiseerde bureaus, maar leren ook van de (historische) verhalen van bewoners uit de streek. Cijfers, feiten en inschattingen wat de effecten zijn van de maatregelen die we voorstellen, zijn belangrijke input voor de dialoog met de mensen in het gebied. We vertalen de gegevens uit deze onderzoeken naar inrichtingsvoorstellen. Hierdoor kunnen we met de streek de goede keuzes te maken, op basis van verhalen, feiten en vertrouwen.

Experts in gebiedsontwikkeling

Wat voor mensen lopen er rond bij Prolander? Dat varieert van landschapsontwerpers tot ecologen en van grondexperts tot subsidieadviseurs. Zij hebben in ieder geval één ding gemeen: passie voor het landelijk gebied. Bij het maken van inrichtingsplannen denken we zoals landschapsarchitecten denken: in concepten, scenario’s en alternatieven. We hanteren daarbij de werkwijze van ‘ontwerpend onderzoeken en onderzoekend ontwerpen’. We visualiseren voor de deelnemers met schetsen, video’s en viewers hoe het landschap eruit gaat zien. We maken gebruik van zogenaamde GIS-data (geografische informatiesystemen) om voorstellen voor inrichting van het gebied te illustreren. Wij werken vanuit de provinciehuizen Drenthe en Groningen, maar liever nog zijn we te vinden in het veld van de tientallen gebieden waar we werken.

Perspectief

De afspraak is dat NNN in 2027 gereed is. Daarvoor moeten in beide provincies samen nog enkele duizenden hectares aan het NNN worden toegevoegd. In het veld ervaren onze mensen dat het lang niet altijd eenvoudig is om de gewenste natuurontwikkeling te realiseren. We hebben een gereedschapskist waarbij we het gesprek starten met particulier beheer: de ondernemer gaat dan de gewenste natuur zelf realiseren. Als dat geen optie is, onderzoeken we of aankoop ter plekke mogelijk is, of dat ruilgrond of een kavelruil uitkomst kunnen brengen. Een enkele keer realiseren we een boerderij-verplaatsing of passen we wettelijke landinrichting toe. Door samen met de ondernemer te zoeken naar perspectief, komen we er in de meeste gevallen uit. We zoeken altijd naar een goede balans tussen de ambities van alle belanghebbenden en de verschillende doelen in het landelijk gebied. Waar mogelijk wordt één plus één drie en worden functies gecombineerd.


Bekijk ook

Organisatie

Meer over onze ervaring, kernwaarden en organisatiestructuur

Bestuur

Meer over onze opdracht, eigenaren en verantwoording