Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen


Prolander is dé uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied in de provincies Drenthe en Groningen. Met ruim 100 medewerkers werken wij aan een toekomstbestendig, natuurlijk en waardevol landschap. In 2015 is Prolander opgericht als Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Drenthe en Groningen.

Natuurnetwerk Nederland

Onze belangrijkste taak is het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Meestal in combinatie met andere doelen zoals waterberging, recreatie en verbetering van de situatie voor de landbouw. Het doel van het Natuurnetwerk is om natuurgebieden te versterken en te verbinden met elkaar en het omringende agrarisch gebied. Die opdracht wordt complexer, omdat bijvoorbeeld een regionale energiestrategie (RES) opgeleverd moet worden. Of omdat er maatregelen nodig zijn vanwege het klimaatbeleid en steeds meer boeren omschakelen naar duurzame landbouw.

Bekijk hier onze corporate film die we hebben gemaakt ter gelegenheid van ons eerste lustrum in 2021. Hierin vertelt onze directeur Evelien van Everdingen over onze strategie en aanpak:

Samen werken aan het beste plan

Het is de kunst om steeds in samenspraak met de bewoners en betrokken organisaties in het gebied alle ontwikkelingen en wensen een goede plek te geven. We luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers, maar ook naar de visies en ideeën uit de streek. We doen het voorbereidende onderzoek dat nodig is en maken de voorstellen voor het inrichtingsplan. Dat doen we samen met gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, landbouw, recreatie en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Met hen werken we samen in gebiedscommissies, stuurgroepen en bestuurscommissies. We combineren, waar mogelijk, de kansen die we zien met onze opdracht. We zijn niet uit op een compromis, we willen draagvlak voor het beste plan.

Onze rol

Bij de inrichting van gebieden spelen vele partijen een rol met hun eigen belangen. Wij zijn de spil tussen deze partijen en zien erop toe dat alle belangen worden meegenomen. Daarnaast zijn we financieringsadviseur en helpen namens de beide provincies bij subsidieaanvragen. Wij zijn het loket voor gebiedsgerichte regelingen en zijn bij uitstek bekend met geldstromen en provinciale- en Europese subsidiemogelijkheden.

Onze aanpak en werkwijze

De kracht van onze aanpak is, dat we beginnen met luisteren en analyses maken. Dat doen wij zorgvuldig, omdat de impact van ons werk groot is en de veranderingen in het landschap voor generaties voelbaar zijn. Voor wij een inrichtingsplan maken, brengen we de eigenschappen van het gebied in kaart. We doen onderzoek naar archeologie, ecologie, waterhuishouding, grondsoort en de cultuurhistorie van het gebied. We werken daarin samen met gespecialiseerde bureaus, maar leren ook van de (historische) verhalen van bewoners uit de streek. Cijfers, feiten en inschattingen wat de effecten zijn van de maatregelen die we voorstellen, zijn belangrijke input voor de dialoog met de mensen in het gebied. We vertalen de gegevens uit deze onderzoeken naar inrichtingsvoorstellen. Hierdoor kunnen we met de streek de goede keuzes te maken, op basis van verhalen, feiten en vertrouwen.

Experts in gebiedsontwikkeling

Wat voor mensen lopen er rond bij Prolander? Dat varieert van landschapsontwerpers tot ecologen en van grondexperts tot subsidieadviseurs. Zij hebben in ieder geval één ding gemeen: passie voor het landelijk gebied. Bij het maken van inrichtingsplannen denken we zoals landschapsarchitecten denken: in concepten, scenario’s en alternatieven. We hanteren daarbij de werkwijze van ‘ontwerpend onderzoeken en onderzoekend ontwerpen’. We visualiseren voor de deelnemers met schetsen, video’s en viewers hoe het landschap eruit gaat zien. We maken gebruik van zogenaamde GIS-data (geografische informatiesystemen) om voorstellen voor inrichting van het gebied te illustreren. Wij werken vanuit de provinciehuizen Drenthe en Groningen, maar liever nog zijn we te vinden in het veld van de tientallen gebieden waar we werken.

De tijd dringt

De deadline voor het Natuurnetwerk Nederland is 2027. In beide provincies moeten we nog honderden hectares aankopen en inrichten. In het veld ervaren onze mensen de druk dat grond voor natuurontwikkeling en waterberging moeizaam beschikbaar komt. Ook voor klimaatadaptatie is grond nodig om water na een forse regenbui te kunnen bergen. De prijzen voor grond die nodig is om alle doelen en ambities te realiseren, kunnen soms flink oplopen. Er zijn ook andere kapers op de kust, bijvoorbeeld de initiatieven voor de aanleg van zonneparken, maar ook boeren die voor een toekomstbestendig bedrijf op de grondmarkt actief zijn. We zoeken altijd naar een goede balans tussen de ambities van alle belanghebbenden en de verschillende functies in het landelijk gebied. Waar mogelijk wordt één plus één drie en worden functies gecombineerd.


Bekijk ook

Organisatie

Meer over onze ervaring, kernwaarden en organisatiestructuur

Bestuur

Meer over onze opdracht, eigenaren en verantwoording