Aanleg verbindingszone voor kleine dieren en vlinders in Laaghalerveen


In het Laaghalerveen maakt Prolander deze wintermaanden een ecologische verbindingszone. Deze verbinding maakt het straks mogelijk dat kleine zoogdieren, reptielen, vlinders en amfibieën zich kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden het Witterveld en het Hijkerveld. Ook reeën kunnen het natuurgebied gebruiken om overdag veilig te kunnen rusten. Uiteindelijk wordt de verbindingszone een natuurgebied met droge en vochtige heide en bloemrijk grasland. Prolander realiseert deze verbindingszone in opdracht van de provincie Drenthe. De terreinen zijn op dit moment nog eigendom van Stichting Het Drentse Landschap en de provincie Drenthe. Na de inrichting van het natuurgebied wordt Het Drentse Landschap de eigenaar en beheerder.

Aan de slag

Eind 2016 is gestart met het weghalen van bomen waardoor het veengebied kan herstellen. Door het maken van hoogteverschillen in de voormalige landbouwgronden die de rest van de zone vormen worden deze schraler. Zo wordt het gebied afwisselender en waterrijker. Door bosjes hebben de dieren de beschutting om veilig gebruik te durven maken van de verbindingszone.

Daarnaast regelen we door aanpassingen in de waterhuishouding dat voedselrijk water niet meer in het natuurgebied komt. Voedselrijk water is namelijk niet goed voor de planten in dit natuurgebied. We zorgen daarbij natuurlijk voor een goede overgang en afwatering van de naastliggende landbouwpercelen langs de verbindingszone.

Tijdens de uitvoering rijden er vrachtwagens door het gebied. Er moet namelijk grond vanuit het gebied over de openbare weg worden afgevoerd naar andere locaties. Voordat de aannemer de transporten start informeert hij de buurtbewoners. Hierbij kan natuurlijk overlast ontstaan maar dat proberen we tot een minimum te beperken. Volgens planning is de verbindingszone in april 2017 gereed.

RTV Drenthe maakte een kort item over de werkzaamheden voor het programma ROEG! Bekijk het item op de facebookpagina van RTV Drenthe.