Akkerranden op Groninger pachtgronden


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om agrarische gronden die gebruikt worden als ruilgrond en om agrarische gronden die aangekocht zijn met als doel nieuwe natuur te realiseren. Niet al deze percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Bloemrijke akkers

Sinds twee jaar heeft de provincie Groningen het verplicht gesteld om akker- of grasranden aan te leggen op de verpachte agrarische percelen. Dit doen we in goede samenwerking met Collectief West, Collectief Midden en de ANOG (de Collectieven) en de pachters. De Collectieven hebben de kennis en ervaring en nemen persoonlijk contact op met de pachter om samen te bespreken waar de randen het beste kunnen komen te liggen en welk zaaizaad het beste past. Dit heeft geresulteerd in mooie bloem- en kruidenrijke randen, ondanks de huidige droogte.

Bloem- en kruidenrijke akkers bieden stuifmeel en nectar op momenten dat de natuur dit zelf minder geeft. We stimuleren agrariërs om ook gras- of akkerranden om eigen percelen aan te leggen zodat niet alleen de insecten maar ook de mensen kunnen genieten van de prachtige kleuren en geuren.

Pachtgrond

De landbouwgronden worden hoofdzakelijk in éénjarige geliberaliseerde pacht uitgegeven. De periode van jaarlijkse verpachting loopt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De inschrijfperiode loopt van 1 september 2022 tot 1 november 2022 via www.prolander.nl/grond.