Boeren in Veenhuizen kunnen verder met hun gebiedsaanbod


In Veenhuizen hebben een aantal boeren zich verenigt om samen te verkennen hoe ze hun bedrijven toekomstbestendig kunnen maken. Dit resulteerde in het gebiedsaanbod Veenhuizen dat eind 2023 werd ingediend bij de provincie Drenthe. Hierin staan de plannen en maatregelen voor het gebied die bijdragen aan stikstofreductie, het verbeteren van de waterkwaliteit, de landbouw toekomstbestendig maken en plannen die positief bijdragen aan de natuur. In maart 2024 ontving de pilotgroep Veenhuizen hier een positieve terugkoppeling op. RTV Drenthe publiceerde onlangs een artikel en video waarin de boeren hun ideeën nader toelichten. Maurijn Oude Essink is projectleider bij Prolander en begeleid dit proces.

Oude Essink: “De grootste opgave die er ligt, is de reductie van de uitstoot van stikstof. Dat komt met name door de veehouderij. De boeren die er zitten zijn akkerbouwers, veehouders en een aantal gemengde bedrijven.” Samen met de boeren is in beeld gebracht hoeveel uitstoot er de laatste jaren is geweest, en hoeveel uitstoot er wordt verwacht wanneer bepaalde maatregelen worden toegepast. “In principe gaat het over de juiste boer op de juiste plek”, aldus Oude Essink. “Via kavelruil en bedrijfsverplaatsing, maar ook bedrijfsomvorming van veehouderij naar akkerbouw, kun je een significante reductie van stikstofuitstoot behalen.”

Het gebiedsaanbod

Naast kavelruil en bedrijfsverplaatsing, is er ook een voorstel gedaan om stroken te realiseren ter verbetering van de waterkwaliteit. Door stroken aan weerszijde van de watergang te realiseren, komen er minder nutriënten in het water terecht. Daarbij geven de stroken invulling aan de Groenblauwe Dooradering, een netwerk van kleine landschapselementen zoals bermen en waterlopen. Dit idee wordt nog verder uitgewerkt. Ook heeft Prolander samen met de boeren hun bedrijfsgegevens in beeld gebracht en gekeken waar verbeterpunten liggen die haalbaar zijn. Bijvoorbeeld door efficiënter om te gaan met nutriënten of andere middelen, waardoor er minder milieubelasting is.

De rol van Prolander

Het initiatief van de plannen ligt nadrukkelijk bij de boeren. In nauwe samenwerking met hen, en in afstemming met de provincie, heeft Prolander het gebiedsaanbod opgesteld. Prolander is in dit proces penvoerder geweest. Vanuit de provincie heeft Prolander nu de opdracht gekregen om de pilot te begeleiden. Samen met de Veenhuizer boeren zal Prolander het kavelruilplaatje verder uitwerken, inclusief het financiële deel dat daarbij hoort. Ook wordt samen een inrichtingsplan opgesteld. Daar staat bijvoorbeeld in hoe de Groenblauwe Dooradering er uit moet zien. Omdat het gebied UNESCO erfgoed betreft, wordt dat ook opgenomen in het plan.

Oude Essink: “Er is nog best veel onduidelijkheid over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).” Provincies werken hierbij samen met het Rijk en gebiedspartners aan blijvende oplossingen voor opgaves als natuur, waterkwaliteit en klimaat. “Daarom richten wij ons nu op ‘no regret’ maatregelen. Het vergt best wel wat creativiteit om te kijken hoe en welk plan we gaan uitvoeren dat ook financieel haalbaar is. De volgende stap is het goed inhoudelijk uitwerken van het kavelruilplaatje. Voor het einde van het jaar hopen wij een plan gereed te hebben waarover een besluit genomen kan worden. ”

Meer informatie?

Lees het artikel “Boeren Veenhuizen hebben concrete ideeën voor minder stikstofuitstoot en duurzamer boeren” en bekijk de video op de website van RTV Drenthe: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16373328/boeren-in-veenhuizen-mogen-van-provincie-verder-met-eigen-stikstofoplossingen

Lees het artikel “Groen licht voor vervolg pilot Veenhuizen” op de website van Noord West Drenthe: https://noordwest.drenthe.nl/nieuwsberichten/2024/groen-licht-vervolg-pilot-veenhuizen/