De Hunze wordt aantrekkelijker, avontuurlijker en gevarieerder


Stuurgroep De Hunze, met daarin vertegenwoordigers van overheden en belangenorganisaties in Drenthe, legde haar gezamenlijke visie voor het Hunzedal vast in ‘De Landschapsvisie Hunzedal’. Stuurgroep voorzitter Tryntsje Slagman overhandigde eerder deze maand een exemplaar aan gedeputeerde Henk Jumelet tijdens een veldexcursie in Paardetangen, waar de werkzaamheden in gemeente Borger-Odoorn onlangs zijn gestart. De Landschapsvisie Hunzedal geeft richting aan de gewenste ontwikkelingen in het stroomgebied van De Hunze. “Dit prachtige boekwerk biedt bestuurders, beleidsmakers en inwoners houvast voor de keuzes die nog gemaakt moeten worden”, aldus Slagman.

Persfoto gedeputeerde Henk Jumelet en voorzitter stuurgroep Tryntsje Slagman

Het Hunzedal is in de afgelopen 25 jaar mooier en aantrekkelijker geworden. De visie geeft een indruk van de kansen die er nog liggen, op het gebied van natuur, water en landbouw én voor versterking van recreatie en de leefbaarheid van de streek. “In het Hunzedal kunnen we ook een bijdrage leveren aan de doelstellingen voor klimaatadaptie en vermindering van de uitstoot van stikstof en CO₂. De visie geeft een beeld van de knoppen waaraan we kunnen draaien.” Van Valthe tot Zuidlaren is de totale opgave ruim 2.200 hectare natuurontwikkeling. Ruim 1.800 hectare is reeds van functie veranderd en 1.100 hectare is ingericht. We zijn er met elkaar in geslaagd om de structuur van de landbouw te versterken. “Daar zijn we trots op, maar we zijn er nog niet. Er is voor 2027 nog een hoop te doen,” zegt Slagman.

“De Landschapsvisie Hunzedal hebben we samen gemaakt en we staan samen aan de lat om dit gedachtegoed te gebruiken en uit te dragen en om te zetten in concrete maatregelen.”

Met waterhuishoudkundige maatregelen voor de Hondsrug en het Hunzedal, vistrappen in plaats van stuwen en een meanderende stromende beek versterken we de komende jaren het eigen karakter van het beekdal. Ook de landbouw speelt een belangrijke rol in de doorontwikkeling van het gebied. Waar kan de boer zijn boterham mee verdienen? Met nieuwe teelten, andere bedrijfsvoering, natuur of wellicht energie? Er komt meer ruimte voor recreatie. We leggen nieuwe fiets- en wandelverbindingen, kanoroutes aan om het dal optimaal te kunnen beleven. Dit gebeurt in intensieve samenwerking met de gebiedspartners.

De Landschapsvisie

Slagman: “Grond is de sleutel om de doelen en ambities van het provinciale natuurbeleid te realiseren, maar de grond die we daar voor nodig hebben, komt nauwelijks beschikbaar. In de Landschapsvisie beschrijven we hoe we hier weer beweging in kunnen krijgen. Dat doen we uiteraard niet als stuurgroep alleen, maar samen met de inwoners en gebruikers van het gebied.” De Landschapsvisie Hunzedal is het resultaat van die verkenningen. Deze dient als brug tussen de ‘Hunzevisie 2030’ en de concrete inrichtingsplannen die voor de nog in te richten deelgebieden in het Hunzedal gemaakt worden. “De Landschapsvisie is niet bedoeld als blauwdruk, maar we kunnen er wel op terugvallen. In dialoog met de betrokkenen en de grondeigenaren worden keuzes gemaakt.” U vindt de Landschapsvisie op de website van de provincie Drenthe.

De Landschapsvisie is niet bedoeld als blauwdruk, maar we kunnen er wel op terugvallen. In dialoog met de betrokkenen en de grondeigenaren worden keuzes gemaakt.”

Stuurgroep De Hunze

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en belangenorganisaties in Drenthe, waaronder de provincie Drenthe en Prolander, de gemeenten Tynaarlo, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, het waterschap Hunze en Aa’s, Het Drentse Landschap, Drents Particulier Grondbezit en LTO Noord.