Maatregelen voor natter grasland in de Medenertilsterpolder


In de Medenertilsterpolder starten werkzaamheden om het gebied meer geschikt te maken voor de weidevogel. De maatregelen zijn onderdeel van de pilot die inzet op het behoud en het versterken van de weidevogel in het gebied. De pilot is een samenwerking tussen de lokale agrariërs, BoerenNatuur Groningen West (voorheen Collectief Groningen West), Het Groninger Landschap (HGL), de provincie Groningen en Prolander.

Meer bereikbaar voedsel

De agrariërs in de omgeving voeren agrarisch natuurbeheer uit, in samenwerking met BoerenNatuur Groningen West. De provincie Groningen en Prolander ondersteunen bij alle maatregelen. Een aantal van deze maatregelen zorgt voor een natter gebied, wat leidt tot meer bereikbaar voedsel voor de weidevogels en hun kuikens.

Schotten en waterpeil

Het plaatsen van schotten in sloten is onderdeel van de werkzaamheden. De schotten houden het water in de watergangen langer vast. Hierdoor is het waterpeil tijdens het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 juli) tijdelijk verhoogd. Bij elke watergang bestaat de mogelijkheid om de waterverhoging op te heffen.

Zonnepaneelpompen langs watergangen

Naast het plaatsen van de schotten, komen er zonnepaneelpompen langs de watergangen. Door water te pompen naar natuurlijke verlagingen in het grasland ontstaan daar ondiepe plassen. Weidevogels komen op deze ondiepe plassen af om voedsel te zoeken. Daarnaast wordt een sloot gegraven aan de zuidkant van de Medenertilsterpolder. Deze sloot zorgt ervoor dat het verhoogde waterpeil binnen de polder geen effect heeft op de omliggende percelen.

Bezwaar indienen

De gemeente Westerkwartier heeft een omgevingsvergunning verleend voor het aanpassen van het watersysteem in het gebied. De maatregelen komen voort uit overleg en afspraken met de gebruikers van de percelen. Het besluit ligt nog ter inzage tot 9 mei. Tot die dag is het mogelijk om bezwaar in te dienen.

Dat kan per post naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek. Vermeld in de brief uw naam en adres, de datum, een omschrijving van de omgevingsvergunning, de reden voor het bezwaar en een handtekening. Bezwaar indienen kan ook digitaal via de website van de gemeente. Vermeld in de brief of e-mail het beschikkingsnummer: 2023004425.

Meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Heeft u vragen over deze maatregelen? Neem dan contact op met de projectleider van Prolander, Paul Kraesgenberg via p.kraesgenberg@prolander.nl of 06-52 40 1224.