Vogeltelling en broedsucces


De Medenertilsterpolder wordt versterkt tot een hoogwaardig weidevogellandschap. Tussen half februari en half juni 2024 maken we het gebied natter. Zo houden we water vast in de bodem en in de watergangen én ontstaan plas-drassituaties. Dit is ideaal voor weidevogels en hun kuikens om naar voedsel te zoeken.

Afgelopen jaar is gebleken dat ondanks de plas-drassituaties vestiging van grotere hoeveelheden weidevogels uitbleef. Het gebied ten zuiden van Ezinge (Van Duijvenvoorde) trok nog wel enkele kluut-broedparen aan. Hoewel een deel van het gebied ten zuiden van de Mentaweg ‘droog’ stond, trok het gebied wel diverse weidevogelbroedparen aan, waaronder grutto’s, kieviten, tureluurs, scholeksters en enkele eendensoorten.

Roofdieren gespot in 2023

Grotere concentraties van weidevogels waren in 2023 aanwezig op twee plekken (zie kaart met onderzoeksgebied):

  • in het centrale deel tussen Beswerd en Ezinge;
  • in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied bij de voormalige Tichelwerken, ten westen van Aduarderdiep.
  • Steltlopersoorten en eendensoorten concentreerden zich vaak rondom enkele percelen.

Kaartje: onderzoeksgebied © Prolander.

In het onderzoeksgebied zijn in 2023 meerdere roofdieren aanwezig die een bedreiging vormen voor weidevogels. Er zijn drie bewoonde buizerdnesten gespot en een bruine kiekendiefnest. Daarnaast zijn er drie torenvalk en meerdere zwarte kraai broedparen gesignaleerd. Maar ook is de vos, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, huiskat en bruine in het gebied gezien.

Tabel 1. Aantal gevolgde nesten per gebied en per soort.

Kievit Grutto Scholekster Kluut Totaal
2022 1 2 - 1 4
2023 4 5 3 - 12
Totaal 5 7 3 1 16


Altenburg Wymenga heeft in 2023 vijf keer de nesten geteld en het broedsucces bepaald.
Weidevogels die gesignaleerd zijn:

Soort Aantal territoria
Kievit 40
Scholekster 43
Grutto 38
Tureluur 41
Kleine plevier 1
Wilde eend 44
Krakeend 20
Slobeend 8
Zomertaling 2
Kluut 4
Graspieper 14
Gele kwikstaart 6

Om het broedsucces van de grutto te bepalen werd eind april 2023 het aantal gruttoparen geteld en eind mei 2023 het aantal gruttogezinnen met kuikens. De verhouding tussen het aantal gruttoparen en het aantal gruttogezinnen geeft het Bruto Territoriaal Succes (BTS) aan.

Aantal terr. west Alarm eind mei BTS west Aantal terr. oost Alarm eind mei BTS oost BTS totaal
Grutto 19 6 31% Grutto 19 5 26% 29%
Tureluur 22 10 45% Tureluur 22 6 31%

39%

De meeste plas-draspercelen of delen van percelen trekken ook in 2023 (nog) niet veel broedvogels aan. Een deel van de percelen is te laat in het seizoen in werking gesteld (dus te laat effectief plas-dras) en een ander deel heeft in het geheel niet meer gewerkt. In eerdere rapportages is al aangegeven dat het faciliteren van roofdieren door aanleg van dammen en loopplanken de rust in de broedpercelen niet ten goede komt.