Nederland en Duitsland werken samen aan natuur


Tussen de natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland wordt een ecologische verbinding gerealiseerd. Het doel van het grensoverschrijdende INTERREG V A-project ‘Grensoverschrijdende ecologische verbinding Lethe-Brualersloot’ is een verbinding tussen het B.L. Tijdenskanaal en de Lethe in Groningen en de Brualer Schloot in Duitsland. Het Nederlandse deel is onlangs aanbesteed aan aannemer Bouwmij B.V. Het projectmanagement is in handen van Prolander in opdracht van de provincie Groningen. De werkzaamheden beginnen binnenkort.

Biodiversiteit

De provincie Groningen heeft, samen met andere overheden, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanleg en de versterking van natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa. Vanaf de Dollard tot aan Bargerveen in Drenthe ligt er nu een bijna ononderbroken lint natuur. Behalve van noord naar zuid willen we natuurgebieden ook van oost naar west met elkaar verbinden. Hierdoor kunnen beschermde diersoorten zich verplaatsen tussen Nederland en Duitsland en vergroten we de biodiversiteit.

Tot op heden was er tussen het Duitse en Nederlandse ecologische systeem geen verbinding. Het ecologisch functioneren van beide systemen werd hierdoor belemmerd. De habitat van een aantal beschermde diersoorten zoals de otter, ringslang en verschillende vleermuissoorten was hierdoor niet optimaal. Daar komt dankzij dit INTERREG-project verandering in. Met relatief eenvoudige inrichtingsmaatregelen wordt een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden in Oost-West richting tussen Westerwolde en de Eems gerealiseerd.

Werk in uitvoering

Om de verbinding te realiseren, vinden de komende maanden werkzaamheden plaats. Als het slecht weer is, kunnen de werkzaamheden tijdelijk gepauzeerd worden om schade aan de bodem te voorkomen. Aan Nederlandse zijde zullen in het B.L. Tijdenskanaal natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en in de Lethe poelen en waterloopjes. De werkzaamheden voor de Brualer Schloot aan de Duitse zijde bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer en het Unterhaltungsverband Nr. 104 Ems IV zijn na afronding van de werkzaamheden de beheerders van de gebieden.

Internationale samenwerking

In Europa groeit de samenwerking voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke omgeving. Grensoverschrijdende systemen zijn hierin een belangrijk thema. Duitse en Nederlandse partners hebben in het gebied rond het B.L. Tijdenskanaal, de Lethe en de Brualer Schloot de handen ineengeslagen. Naast de ecologische verbinding wordt met dit project ook een grensoverschrijdende recreatieve verbinding gerealiseerd. Er komt een wandelpad met informatieborden. In het Duits én Nederlands. Dit vergroot de belevingswaarde van het gebied voor bewoners en wandelaars.

Dit project wordt ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de Provincie Groningen. Door de samenwerking tussen Nederland en Duitsland zal er kennisuitwisseling en kennisontwikkeling plaatsvinden en daarmee als voorbeeld dienen en toepasbaar zijn in andere Europese grensregio's.

(Bron: gezamenlijk persbericht van de provincie Groningen en Prolander)

Lees hieronder de Duitse versie van het persbericht:

Niederlande und Deutschland bündeln ihre Kräfte für die Natur

Zwischen den Naturräumen in Westerwolde und entlang der deutschen Ems entsteht eine ökologische Verbindung. Ziel des INTERREG V A-Projekts „Grenzübergreifende ökologische Verbindung Lethe – Brualer Schlot“ ist ein Naturkorridor zwischen dem B.L. Tijdenskanaal und der Lethe in der Provinz Groningen sowie dem Brualer Schlot auf deutscher Seite. Mit dem niederländischen Teil der Ausschreibung wurde kürzlich die Firma Bouwmij B.V. beauftragt. Das Projektmanagement übernimmt Prolander im Auftrag der Provinz Groningen. In Kürze sollen die Arbeiten beginnen.

Artenvielfalt

Die Provinz Groningen hat in den vergangenen Jahren zusammen mit anderen Behörden viel in Einrichtung und Aufwertung der Naturwerte in der Umgebung der Ruiten Aa und der Westerwoldse Aa investiert. Vom Dollart bis zum Bargerveen in Drenthe liegt nun eine fast ununterbrochene Naturzone. Nicht nur von Nord nach Süd, auch die Naturräume von West nach Ost sollen miteinander verknüpft werden, wodurch die Wanderung geschützter Tierarten zwischen den Niederlanden und Deutschland möglich und die Artenvielfalt erhöht wird.

Bislang fehlte zwischen dem deutschen und niederländischen Ökosystem der Zusammenhang, sodass die ökologische Tragfähigkeit beider Systeme beeinträchtigt war. Der Lebensraum für eine Reihe geschützter Tierarten wie Fischotter, Ringelnatter und verschiedene Fledermausarten war daher nicht optimal. Das soll sich nun dank dieses INTERREG-Projekts ändern. Mit relativ einfachen Gestaltungsmaßnahmen wird ein durchgehender Korridor wassergeprägter Flächen in Ostwestrichtung zwischen Westerwolde und der Ems hergestellt.

Laufende Arbeiten

Zur Umsetzung der Verbindung werden in den kommenden Monaten Arbeiten durchgeführt. Bei Schlechtwetter werden diese allerdings zeitweise unterbrochen, um Bodenschäden zu vermeiden. Auf niederländischer Seite erhält der B.L. Tijdenskanaal naturfreundliche Ufer und in der Lethe sollen Tümpel und Wasserläufe entstehen. Die Arbeiten am Brualer Schlot auf deutscher Seite umfassen ebenfalls die Anlage naturfreundlicher Ufer. Nach Abschluss der Arbeiten übernehmen die niederländische Staatsforstverwaltung, der Wasserverband Hunze en Aa's und der Unterhaltungsverband Nr. 104 Ems IV die Verwaltung der Gebiete.

Internationale Kooperation

In Europa wächst die Zusammenarbeit in Sachen Erhalt und Entwicklung natürlicher Räume. Grenzübergreifende Systeme sind dabei von großer Bedeutung. Im Gebiet um den B.L. Tijdenskanaal, die Lethe und den Brualer Schlot bündeln deutsche und niederländische Partner ihre Kräfte. Neben der ökologischen Verbindung wird mit diesem Projekt zudem eine grenzübergreifende Verbindung für Erholung und Freizeit geschaffen: ein Wanderweg mit Informationstafeln auf Deutsch und auf Niederländisch. Das erhöht den Erlebniswert der Region für Anwohner und Erholungssuchende.

Das Projekt erhält Unterstützung durch das Programm INTERREG V A Deutschland-Nederland, mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), sowie nationale Kofinanzierung durch das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung und die Provinz Groningen. Durch die Kooperation beider Länder findet ein beispielhafter Austausch und die Entwicklung von Wissen statt, das auch in anderen europäischen Grenzregionen anwendbar sein wird.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen und bei Fragen setzen Sie sich bitte mit dem Sprecher der Provinz Groningen in Verbindung: +31 50 - 316 41 29. Außerhalb der üblichen Geschäftszeiten und am Wochenende: +31 6 - 22 66 84 47.