Pilot Groenruil in Drentsche Aa van start


Binnenkort start in het Drentsche Aa-gebied een nieuwe pilot om (natuur)grond te verkopen, te ruilen en/of te verwerven. De pilot, genaamd de Groenruil Drentsche Aa, is opgezet om (natuur)gronden van provincie Drenthe, organisaties als Staatsbosbeheer, én particulieren op een openbare, transparante en marktconforme manier te verkopen of te ruilen. De provincie roept grondeigenaren in het Drentsche Aa-gebied op om mee te doen.

De afgelopen jaren kocht de provincie gronden aan binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) om die in te richten als natuurgebied. De inrichting van de (natuur)gronden is klaar. De provincie ziet zichzelf niet als eindbeheerder van de natuurgronden en daarom worden de natuurgronden verkocht. Bedrijven, stichtingen, terreinbeherende organisaties en particulieren kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Groenruil. Belangstellenden kunnen (natuur)gronden kopen of ruilen door (onder voorwaarden) zelf grond binnen het NNN aan te bieden.

Projectgebied Drentsche Aa

De Groenruil vindt plaats binnen het projectgebied de Drentsche Aa. De Drentsche Aa is een beek die stroomt vanaf het Drents Plateau (brongebied) tot aan de stad Groningen (benedenloop). Het is één van de best bewaarde beek- en esdorpenlandschappen in West-Europa.

Verschillende gronden in het Drentsche Aa-gebied zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat betekent dat deze delen zijn ingericht als natuur of als natuur ingericht kunnen worden, om een aaneengesloten netwerk van natuur te vormen in Drenthe. Provincie Drenthe wil deze bestaande opgave vanuit het NNN afronden. Daarom heeft de provincie de afgelopen jaren meerdere gronden aangekocht binnen het NNN en deze ingericht als natuur.

Deelnemen

Geïnteresseerden kunnen zich registreren als belangstellende via de digitale viewer op de website van de Groenruil. In de viewer zijn na registratie de natuurgronden zichtbaar die te koop komen. Ook kunnen belangstellenden zich op de website van Prolander officieel aanmelden als deelnemer.

Het projectteam organiseert dinsdag 21 mei ook een informatiebijeenkomst over de Groenruil. Tijdens deze bijeenkomst vertellen zij geïnteresseerden meer over de pilot en de werkwijze. De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Grandcafé Hofsteenge in Rolde. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Groenruil in andere natuurgebieden

Na afronding van deze pilot bekijkt de provincie Drenthe of de Groenruil ook opgezet kan worden in andere gebieden in de provincie. De Groenruil vindt plaats in opdracht van de provincie Drenthe en wordt uitgevoerd door Prolander en het Kadaster.