Meer ruimte voor natuur en water in Reestdal


De bovenloop van het Reestdal is uitgebreid met 60 hectare nieuw ingerichte natuur. In de buurt van Drogteropslagen is de oude loop van de Reest weer zichtbaar gemaakt. Langs de beek zal een gevarieerd landschap ontstaan van broekbos met hier en daar kleinschalige hooilanden. Het bovenloop gebied kan daarbij water langer vasthouden. Hierdoor houdt de omgeving van Meppel droge voeten in tijden van veel regen.

In samenwerking met Streekbelangen Drogteropslagen, gemeente De Wolden en Het Drentse Landschap is een wandelommetje met picknickplekken gecreëerd. Ook is een broedplek voor ijsvogels en een vogelkijkwand geplaatst. Ouders en kinderen van basisschool De Klimtoren zamelden geld in voor de plaatsing van een torenvalkkast in het gebied. Gedeputeerde Henk Jumelet: “In het Reestdal hebben we niet alleen maatregelen getroffen om de natuur in ere te herstellen en uit te breiden, maar hebben we ook aandacht besteed aan het beleven van het natuurgebied. Zo kunnen de bewoners vanuit het dorp nu langs een deel van de ‘nieuwe natuur’ wandelen.”

Meer heidegebied bij Rabbingerveld

Ook het heidegebied van het Rabbingerveld is uitgebreid. Hiervoor is de bovenste laag van voormalige landbouwgronden afgegraven. Met deze afgegraven grond zijn bij Paardelanden-Schrapveen landbouwpercelen opgehoogd om nadelige effecten van hogere grondwaterstanden te voorkomen.

Vogelkijkwand met uitzicht op nieuwe natuur

De afronding van de werkzaamheden werd vrijdag 22 september feestelijk gemarkeerd met betrokkenen. Samen met leerlingen van basisschool De Klimtoren onthulden gedeputeerde Henk Jumelet, Uko Vegter van Het Drentse Landschap en wethouder Jan ten Kate een vogelkijkwand met uitzicht op de nieuwe meanders

Beleven benutten en beschermen

Het Icoon-project Reestdal is onderdeel van het provinciale Programma Natuurlijk Platteland waarin beleven, benutten en beschermen van de Drentse natuur centraal staat. Prolander voerde de werkzaamheden uit in samenwerking met waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting Het Drentse Landschap en gemeente De Wolden.