Voorbereidingen inrichting Verlengde Middenraai van start


Halverwege april starten de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai. Ingenieursadviesbureau Sweco voert in opdracht onderzoeken uit om de huidige situatie van het gebied in kaart te brengen, maatregelen op te stellen en de effecten daarvan te voorspellen. Dit betekent dat er vanaf dat moment onderzoekers in het veld aan het werk te zien zijn.

Er wordt onderzoek gedaan naar de bodemopbouw, de natuur, de archeologie en de aardkundige waarden. De resultaten leveren meer informatie op over effectieve maatregelen om verdroging van het Mantingerzand te voorkomen. Die inzichten worden gebruikt als basis voor het inrichtingsplan waarin de plannen voor natuur-, recreatie- en landbouwontwikkeling voor de Verlengde Middenraai worden omschreven. Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden in 2021.

Informatieavond op donderdag 18 april

Op donderdag 18 april praten we de betrokkenen in het gebied bij over het opstellen van het inrichtingsplan. We vertellen meer over onze aanpak, de werkzaamheden en de planning. Landschapsarchttect Martin van Dijken van Prolander neemt de aanwezigen mee in de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Verder zijn ook de betrokken organisaties aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorpshuis de Heugte te Nieuw Balinge.

Kaart van Verlengde Middenraai

Creëren van hydrologische buffer voorkomt verdroging van aangrenzende Mantingerveld

Tussen het Mantingerzand en het kanaal de Verlengde Middenraai ligt een voormalig landbouwgebied dat wordt ingericht voor herstel van het Mantingerveld. We noemen dit gebied De Verlengde Middenraai. Door het water in dit gebied zo lang mogelijk vast te houden ontstaat een hydrologische buffer. Dit voorkomt verdroging van het aangrenzende Mantingerveld en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de vochtige heide en veentjes. Hiermee wordt het gebied ook aantrekkelijk voor libellen, insectenjagende soorten als zwaluwen, verschillende soorten vleermuizen, kikkers en reptielen. Met het aanleggen van een ecologische verbindingszone worden de natuurgebieden Boswachterij Gees en het Mantingerveld weer met elkaar verbonden. Dieren en planten in het gebied krijgen zo een grotere kans om te overleven. Door waterhuishoudkundige maatregelen te treffen houden inwoners van Nieuw Balinge en omgeving droge voeten en wordt schade aan landbouwgebieden voorkomen.

Vasthouden van water in De Verlengde Middenraai voorkomt verdroging van het Mantingerveld.

Verlengde Middenraai is is onderdeel van groter gebiedsontwikkelproces

De werkzaamheden in de Verlengde Middenraai maken deel uit van een groter gebiedsontwikkelproces. In het Mantingerbos, Mantingerveld, Scharreveld, landgoed Vossenberg en het beekdal Oude Diep werken de provincie, de gemeenten, het Waterschap en natuurorganisaties samen met inwoners en ondernemers aan een toekomstbestendig en gevarieerd landschap. Behalve herstel van natuur en landschap speelt ook het realiseren van een robuust watersysteem een belangrijke rol. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme neerslag, overstromingen en langdurige periodes van droogte toe. Een robuust watersysteem is nodig voor voldoende water in droge periodes en het afvoeren van water in natte periodes. In 2027 zijn de werkzaamheden in het gebied afgerond en is het gebied klaar voor de toekomst. Ruiters, wandelaars en fietsers kunnen dan genieten van een aantrekkelijk landschap. Boeren en recreatieondernemers kunnen werken aan een duurzame toekomst. Het uitgangspunt is een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen.