Bloemhofsbrug te Overschild


Bloemhofsbrug te Overschild

De kavel Bloemhofsbrug heeft zich als voormalig gronddepot ontwikkeld tot behoudenswaardige natuur en is gelegen langs het Eemskanaal en de Meenteweg ter hoogte van het dorp Overschild. De kavel wordt omgeven door agrarisch gebied. Aangrenzend aan de noordwestzijde ligt een complex met gebouwen van Rijkswaterstaat, dat als steunpunt wordt gebruikt o.a. door de provincie Groningen. Aan de kanaalzijde loopt een verhard pad van het waterschap, dat dienstdoet als fiets-wandelpad en ontsluiting bij eventuele calamiteiten op het Eemskanaal. De kavel heeft een ontsluiting aan de Meenteweg.

De kavel is kadastraal bekend gemeente Slochteren, sectie X, nummer 269, groot 23.59.30 hectare.

Natuurdoel

Het tot natuur verworden voormalig gronddepot Bloemhofsbrug is door de provincie aangemerkt als bestaande natuur binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Voor de instandhouding wordt een kwalitatieve verplichting gevestigd in de notariële akte van levering.

Binnen de natuurdoelpakketten gemaaid rietland en kruiden en faunarijk grasland zijn de huidige ecologische waarden 1) de aanwezige vegetatiestructuur: grazige moerasnatuur met wilgenstruweel, een klein deel open water, ruigte en verspreide opslag en spontaan (moeras)bos en 2) de functie als stapsteen langs het Eemskanaal.

Uw kans om eigenaar en beheerder te worden van dit unieke natuurgebied van ruim 23 hectare!

Interesse?

Ja, ik heb interesse en ontvang graag via de mail de brochure / verkoopleidraad.

Natuurkavel Bloemhofsbrug te Overschild