Provincie Groningen: toewijzing en voorwaarden verpachting 2024


Wijze van aanbieden en toewijzen van de pacht

De pachtgrond wordt aangeboden aan de inschrijver die het beste voldoet aan de volgende wegingsfactoren en via de site www.prolander.nl een belangstellingsformulier pacht heeft ingevuld voor het komend seizoen.

De wegingsfactoren zijn afstand en duurzaamheidscertificaat

 • de kleinste afstand tussen het bedrijf van de inschrijver en het pachtperceel. Uitgangpunt is hemelsbreed van vestigingsadres of eigendom perceel, naar dichtbij zijnde punt van het pachtperceel. Hiervoor worden de kadastrale bezittingen (bekend op 1 november) van het bedrijf en/of de opgegeven maten/vennoten opgezocht. Rekening houdend met natuurlijke handicaps zoals spoor, water, etc. Indien meerdere inschrijvers binnen 5 km van de pachtgronden hun hoofdvestiging hebben, dan wordt gekeken naar de aangevoerde duurzaamheidscertificering en de exacte afstand t.o.v. het perceel;
 • aanleveren van maximaal 1 duurzaamheidscertificaat bij belangstellingsregistratie.

Indien blijkt dat er inschrijvers zijn met gelijk aantal punten zal de grondstrateeg van Prolander loten aan wie het perceel wordt toegewezen.

Kortste afstand van vestigingsadres/kadastraal bezit naar pachtperceel

< 1 km

15 punten

1 km – 1.5 km

13 punten

1.5 km – 2 km

11 punten

2 km – 2.5 km

9 punten

2.5 km – 3 km

7 punten

3 km – 3.5 km

5 punten

3.5 km – 4 km

3 punten

4 km - 5 km

1 punt

Aanleveren van max. 1 duurzaamheidscertificaat

Bijvoorbeeld: SKAL, Beter Leven etc.

1 punt

Algemene uitgangspunten verpachting 2024

 • Volledig ingevulde belangstellingsregistratie via de website;
 • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar;
 • Gronden worden onder voorwaarden uitgegeven;
 • In principe wordt verpacht ten behoeve van agrarische exploitatie (alleen privaat gebruik in specifieke omstandigheden);
 • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur;
 • De pachtprijs is marktconform;
 • Interesse voor pachten van grond kan kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat tijdens de aanmeldperiode op de website staat (www.prolander.nl);
 • Voor percelen binnen de NNN gelden veelal specifieke voorwaarden (natuur gerelateerd);
 • De volgende gewassen zijn uitgesloten: bloembollen, bomenteelt en vollegrondsgroenten met uitzondering van bonen;
 • Landschapselementen mogen niet verwijderd of beschadigd worden. Onder een landschapselement wordt verstaan: sloten, poelen, solitaire bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens. Zij dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied;
 • Het is de pachter niet toegestaan om gebruik te maken van chemische (gewasbeschermings)middelen op het gepachte. Uitsluitend na afstemming met en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van verpachter is onder voorwaarden pleksgewijs behandeling met chemische (gewasbeschermings) middelen mogelijk.
 • Op provinciale gronden is geen glyfosaat toegestaan en uitsluitend pleksgewijs na toestemming van de verpachter. Het streven is erop gericht minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Uitzonderingen op de toewijzing

Grond die niet via het openbare traject wordt aangeboden:

 • Er is sprake van een juridische verplichting uit het verleden.
 • Er kan een onderhandse toedeling plaatsvinden vooruitlopend op een lopende verkoop of ruiling.
 • Landbouwgrond die is omgeschakeld naar biologische landbouw wordt in eerste instantie alleen aan omliggende biologische bedrijven verpacht. Als er geen biologische pachter voor beschikbaar is, wordt een gangbare landbouwer als pachter gezocht. Voor het omzetten van provinciale grond naar biologische landbouw is vooraf toestemming van de provincie nodig. SKAL gecertificeerde grond moet SKAL blijven.
 • Maximaal 5% van de provinciale pachtgrond kan onderhands worden toegedeeld voor (meerjarige) pilots en initiatieven op het gebied van natuurontwikkeling, natuur inclusieve en/of duurzame landbouw.
 • Een perceel kan onderhands worden aangeboden indien
  • Het perceel gedurende het seizoen is verworven;
  • Er sprake is van voortgezet gebruik, zoals vastgelegd gedurende de onderhandeling tot verwerving van de gronden met een maximum van 3 jaar na verwerving;
  • Zich voor het pachtperceel geen gegadigden hebben gemeld tijdens de openbare inschrijving.

Contractduur en boeteclausule

De wetgeving rondom pacht is beschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 7, titel 5. De wet beschrijft diverse soorten pachtcontracten. De provincie baseert haar keuze voor het soort contract op de beschikbaarheid van de grond, beleidsdoelstellingen en omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Er wordt gebruikgemaakt van de zogenaamd ‘geliberaliseerd’ pachtcontract (korter dan 6 jaar ex. art 397 lid 1 of 395 van het BW Boek 7, titel 5), een contractvorm waarbij de pachtprijs niet is begrensd en waarin extra gebruikersvoorwaarden kunnen worden opgenomen. Er wordt een contract van 1 jaar afgesloten.

Een boeteclausule maakt deel uit van dit pachtcontract. Het niet nakomen van de contractvoorwaarden door de pachter leidt tot een direct opeisbare boete van maximaal de jaarlijkse pachtprijs van het gepachte per jaar. Tot de overtredingen die leiden tot de maximale boete worden in ieder geval gerekend het herhaaldelijk niet (tijdig) betalen van de pachtprijs en het niet nakomen van (een van) de voorwaarden zoals beschreven in het pachtcontract onder de bijzondere voorwaarden. In andere gevallen zal de boete worden gemitigeerd op een zodanige wijze dat de hoogte van de boete proportioneel is aan de ernst van de overtreding.

Beheervoorwaarden voor provinciale gronden

Alle pachtovereenkomsten hebben eigen, bijzondere voorwaarden. Deze worden vastgelegd in de pachtovereenkomsten. Onderstaande 3 voorwaarden gelden voor alle pachtgronden:

1. uitsluiten van teelten

Intensieve (en meerjarige) teelten met een relatief hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgesloten. Dat geldt ook voor teelten met een negatief effect op bodemstructuur (organische stof, weinig beworteling, zware machines). De bodemkwaliteit en waterkwaliteit is erbij gebaat dat deze teelten worden uitgesloten. Bij de pachtuitgifte is ervoor gekozen om onder andere de teelt van bloembollen, lelies, aardbei, prei en asperges uit te sluiten.

2. landschapselementen

Landschapselementen zijn onder andere sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens. Zij dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied. Het behoud en onderhoud van aanwezige landschapselementen is onderdeel van de pachtverplichting. Bij het ontstaan van schade aan elementen gedurende het pachtjaar is de pachter verantwoordelijk voor het deugdelijk herstel van het landschapselement naar wens van de verpachter.

3. verbod op glyfosaat gebruik

Op alle gronden van de provincie Groningen is het gebruik van glyfosaat houdende middelen verboden. Het gebruik van glyfosaat heeft een negatieve impact op de kwaliteit van de bodem, waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Pachtvoorwaarden provinciale percelen buiten het NNN (ruilgronden/agrarische gronden)

Voor de gronden buiten het NNN is het verplicht om onderstaande bijzondere voorwaarden op te nemen.

Grasranden

 • De rand is minimaal 3 meter breed (conform GLB). De totale oppervlakte grasrand beheereenheid dient 6% van het perceel te zijn. De ligging en de invulling wordt op voordracht van de beheermedewerker in samenspraak met de pachter bepaald;
 • De beheereenheid wordt het gehele jaar niet bemest;
 • Maaien en beweiden van de beheereenheid vanaf 15 juni;
 • De beheereenheid dient zo weinig mogelijk te worden bereden: alleen bij (sloot)beheer, waarbij de uitvoering van slootbeheer en maaien van het talud vanaf 1 september plaatsvindt. De slootbagger van hooguit één slootkant mag op de rand worden gedeponeerd. De voorkeur heeft afvoer of verspreiding over het land en niet op de rand;
 • Er worden in geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op de beheereenheid.

Akkerranden

 • De rand (beheereenheid) is minimaal 3 meter breed (conform GLB). Het totale oppervlak aan beheereenheid (bij voorkeur randen) dient minimaal 6% van de oppervlakte van de kavel te zijn. De ligging en de invulling wordt op voordracht van de beheermedewerker in samenspraak met de pachter bepaald;
 • De beheereenheid wordt ingezaaid door de gebruiker met een tweejarig zaaizaadmengsel;
 • De beheereenheid wordt niet bemest;
 • Indien nodig wordt op een hoogte van minimaal 20 cm gemaaid, in de periode 1 september tot 1 maart, met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
  • Bij voorkeur wordt er zo laat mogelijk gemaaid, zodat vogels ook in de winter voedsel kunnen vinden in de rand;
  • Maaien gaat uitsluitend in overleg met de beheermedewerker/het collectief om zo verruiging tegen te gaan en alleen ingeval van onkruidprobleem.
 • Er worden in principe geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op de beheereenheid, echter naast maaien is beperkt gebruik van herbiciden soms noodzakelijk. Mogelijkheid tot bespuiting is van belang om te voorkomen dat, binnen een aantal jaren de randen zo sterk verruigd zijn dat akkerranden/gewassen er niet meer op zullen slagen. Indien noodzakelijk is het na toestemming van de beheermedewerker mogelijk om pleksgewijs onkruid te bestrijden;
 • De beheereenheid dient zo weinig mogelijk te worden bereden: alleen bij (sloot)beheer, waarbij de uitvoering van slootbeheer en maaien van het talud vanaf 1 september plaatsvindt. De slootbagger van hooguit één slootkant mag op de rand worden gedeponeerd. De voorkeur heeft afvoer of verspreiding over het land en niet op de rand;
 • Uitsluitend pleksgewijze mechanische onkruidbestrijding is toegestaan bij haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet, bijvoet of Japanse duizendknoop.

Grondgebruik natuurgronden (binnen het NNN)

Alle pachtovereenkomsten hebben eigen, bijzondere voorwaarden. Deze worden vastgelegd in de pachtovereenkomsten.

De percelen binnen het NNN zijn verdeeld over 6 pakketten waarbij een reductie wordt gehanteerd. Het pakket dat van toepassing is op het door u gekozen perceel wordt bij de toewijzing met u doorgenomen.

Open hier het inschrijfformulier om uw belangstelling voor percelen kenbaar te maken.

Open hier de viewer met de kadastrale percelen.