Wijze van aanbieden en toewijzen van de pacht pilotproject Anloërdiepje


De pachtgrond wordt aangeboden aan de inschrijver die het beste voldoet aan de volgende wegingsfactoren en via de site Over pacht en koop - Prolander een belangstellingsformulier pacht heeft ingevuld voor het komend seizoen. De uitgifte wijkt af van de periode en voorschriften van de reguliere procedure omdat deze percelen onderdeel zijn van het pilotproject Anloërdiepje, waarin Waterschap Hunze en Aa's, de Provincie Drenthe, Prolander en gebiedspartijen praktische landbouw maatregelen testen op hun relatie met de waterkwaliteit en kwantiteit.

Pilotproject Anloërdiepje

Het pilotproject Anloërdiepje is onderdeel van het Interregproject Blue Transition met als doel klimaatbestendig waterbeheer en duurzaam grondgebruik. Er zijn twee deelprojecten: hydrologisch onderzoek Anloërdiepje/Eexterveld en Water in de Bouwvoor. In dit pilotproject voeren boeren maatregelen uit, die worden gemonitord om de effecten op het oppervlakte- en grondwater vast te stellen. Zodoende kan inzicht worden gekregen welke maatregelen bijdragen aan een duurzaam grondgebruik door de landbouw (zie ook achtergrondinformatie Pilotproject Anloërdiepje) (pdf, 284 kB).

Uit te voeren maatregelen

Het pilotproject Anloërdiepje richt zich op een scala aan maatregelen die tot verbetering leiden van de hydrologie van het gebied en daarmee bijdragen aan natuurinclusieve landbouw als een economisch rendabele landbouw, die beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering. Water is een van de natuurlijke hulpbronnen en sluit aan op de natuurinclusieve landbouw. Hierbij gaat het om productieve maatregelen die passen binnen het productieve deel van de bedrijfsvoering op gebied van grondbewerking, gewasverzorging, gewasrotaties, gewaskeuze etc.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Grondbewerkingen die zorgen voor verbetering van de infiltratie (woelpoten/ploegzolen en storende lagen oplossen).
 • Grondbewerkingen die rekening houden met bodemleven (eco-ploegen /gereduceerde grondbewerking/ minder kerende grondbewerking) en de capillaire werking van de bodem.
 • Aanvoer van organische stof (indien voorradig natuurmaaisel, vaste mest moet wel beschikbaar zijn) voor bodemleven/structuur/sponswerking bodem.
 • Mechanisch beheer van onkruid (vlakzaaibed maken/schoffelen/wieden/aftoppen/etc) i.p.v. chemisch.
 • Aanleg infiltratiegreppels ter voorkoming van afspoeling. Eerste water opvangen.
 • Gebruik maken van groenbemester in de winterperiode (doorworteling/voedsel voor bodemleven/ bedekt houden van de bodem tegen erosie/ onderdrukken bodemplagen)
 • Gewassen en rassen kiezen die beter bestand zijn tegen natte/droogte.
 • In geval van grasland opnieuw inzaaien met kruiden-/klaver-/grasmengsels i.v.m. doorworteling (periode van inzaaien is in het najaar vanaf augustus).
 • Bij aardappels en andere ruggenteelt de inzet van erosiestoppers (dijkjes).
 • Mogelijk inzet groene middelen, resistente rassen mbt ziekte bestrijding in het gewas
 • Andere mogelijkheden …

Er zijn maatregelen denkbaar waarbij er sprake is van inkomstenderving of extra inspanning bij de uitvoering van de maatregel. Deze zijn minder aantrekkelijk voor agrariërs. Voor het pilotproject kunnen deze maatregelen vanwege hun effecten en de monitoring wel degelijk interessant zijn. Mocht u plannen hebben waarbij dit zich kan voordoen, dan wil de projectgroep met u in gesprek over de wijze waarop dit wel zou kunnen worden uitgevoerd.

De wegingsfactoren motivatie en afstand

 • Motivatie met informatie over de voorgestelde maatregel(en) en de bijdrage aan drie doelen van het deelproject Water in de Bouwvoor als onderdeel van het pilotproject Anloërdiepje;
  1. Vergroten zoetwaterbeschikbaarheid in de zomer voor de landbouw, beperken van watervraag
  2. Beperken wateroverlast en uit- en afspoeling vanaf het perceel; Verbeteren waterkwaliteit oppervlaktewater en grondwater (nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen)
  3. Bijdragen aan het vergroten van de grondwaterreserves in het gebied.
 • De kleinste afstand van het pachtperceel tot het bedrijf van de inschrijver of tot de percelen in het gebied waar de gebruiker voor langere tijd (in ieder geval 2021-2022-2023) gebruik van maakt. Uitgangpunt is hemelsbreed van de plek (vestigingsadres, eigendomsperceel of van het perceel dat voor langere tijd in gebruik is) naar het dichtbij zijnde punt van het pachtperceel. Hiervoor worden de kadastrale bezittingen (bekend op 1 november) van het bedrijf en/of de opgegeven maten/vennoten opgezocht. Rekening houdend met natuurlijke handicaps zoals spoor, water, etc. Indien meerdere inschrijvers binnen 5 km van de pachtgronden hun hoofdvestiging hebben, dan wordt gekeken naar de aangevoerde duurzaamheidscertificering en de exacte afstand t.o.v. het perceel.

Indien blijkt dat er inschrijvers zijn met gelijk aantal punten zal Prolander loten aan wie het perceel wordt toegewezen.

De belangstellende dient aan te geven dat hij/zij wil deelnemen aan het pilotproject Anloërdiepje deelproject Water inde Bouwvoor en bijdragen aan de doelen van het pilotproject. En dat belangstellende maatregelen neemt op eigen grond (dezelfde orde van grootte van oppervlakte).

Kortste afstand van vestigingsadres/kadastraal bezit of gebruik naar pachtperceel

< 1 km 15 punten
1 km – 1.5 km 13 punten
1.5 km – 2 km 11 punten
2 km – 2.5 km 9 punten
2.5 km – 3 km 7 punten
3 km – 3.5 km 5 punten
3.5 km – 4 km 3 punten
4 km - 5 km 1 punt
Inhoudelijke beoordeling Gebaseerd op motivatie

Algemene uitgangspunten verpachting het pilotproject Anloërdiepje

 • Volledig ingevulde belangstellingsregistratie via de website;
 • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar;
 • Gronden worden onder voorwaarden uitgegeven;
 • In principe wordt verpacht ten behoeve van agrarische exploitatie (alleen privaat gebruik in specifieke omstandigheden);
 • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur;
 • De pachtprijs is marktconform;
 • De beschikbare pachtgronden zijn onderdeel van het pilotproject Anloërdiepje (en daarmee onderdeel van het Interregproject Blue Transition, waarbij maatregelen op de percelen dienen te worden toegepast. De projectgroep bepaalt welke maatregelen op welk perceel dienen te worden uitgevoerd.
 • Pachters komen uitsluitend in aanmerking voor de pacht van percelen indien zij zelf grondposities hebben dan wel langdurig gebruiker zijn binnen het projectgebied.
 • Pachters hebben de bereidheid om ook op eigen eigendommen binnen het projectgebied maatregelen treffen voor het pilotproject Anloërdiepje in afstemming met de projectgroep.
 • Geïnteresseerden zonder eigendommen in het gebied dienen bij de inschrijving aan te tonen dat ze langjarig gebruiker zijn van percelen binnen de begrenzing van het pilotproject Anloërdiepje. Dit dient te gebeuren door middel van het overleggen van een topografische kaart uit de gecombineerde opgave via de registratie in Mijn percelen van de jaren 2021-2023.
 • Voor percelen buiten de NNN gelden duurzame pachtvoorwaarden gerelateerd aan de GLB maatregelen.

Uitzonderingen op de beschikbaarheid van gronden binnen het pilotproject Anloërdiepje

In enkele gevallen worden percelen niet via het openbare traject of via geen enkel traject aangeboden. Hiervan kan sprake zijn in het geval dat:

 • Het perceel gedurende het seizoen is verworven of vervreemd;
 • Er sprake is van voortgezet gebruik, zoals vastgelegd gedurende de onderhandeling tot verwerving of ruiling van gronden met een maximum van 3 jaar na verwerving;
 • Er zich voor het pachtperceel geen gegadigden hebben gemeld tijdens de openbare inschrijving.

Contractduur en boeteclausule

De wetgeving rondom pacht is beschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 7, titel 5. De wet beschrijft diverse soorten pachtcontracten. De provincie baseert haar keuze voor het soort contract op de beschikbaarheid van de grond, beleidsdoelstellingen en omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Er wordt gebruikgemaakt van de zogenaamd ‘geliberaliseerd’ pachtcontract (korter dan 6 jaar ex. art 397 lid 1 of 395 van het BW Boek 7, titel 5), een contractvorm waarbij de pachtprijs niet is begrensd en waarin extra gebruikersvoorwaarden kunnen worden opgenomen. Er wordt een contract van 1 jaar afgesloten.

Een boeteclausule maakt deel uit van dit pachtcontract. Het niet nakomen van de contractvoorwaarden door de pachter leidt tot een direct opeisbare boete van maximaal de jaarlijkse pachtprijs van het gepachte per jaar. Tot de overtredingen die leiden tot de maximale boete worden in ieder geval gerekend het herhaaldelijk niet (tijdig) betalen van de pachtprijs en het niet nakomen van (een van) de voorwaarden zoals beschreven in het pachtcontract onder de bijzondere voorwaarden. In andere gevallen zal de boete worden gemitigeerd op een zodanige wijze dat de hoogte van de boete proportioneel is aan de ernst van de overtreding.

Beheervoorwaarden voor provinciale gronden

Alle pachtovereenkomsten hebben eigen, bijzondere voorwaarden. Deze worden vastgelegd in de pachtovereenkomsten. Onderstaande drie voorwaarden gelden voor alle pachtgronden:

 1. Uitsluiten van teelten 
  Intensieve teelten met een relatief hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgesloten. Dat geldt ook voor teelten met een negatief effect op bodemstructuur (organische stof, weinig beworteling, zware machines). De bodemkwaliteit en waterkwaliteit is erbij gebaat dat deze teelten worden uitgesloten. Bij de pachtuitgifte is ervoor gekozen om onder andere de teelt van bloembollen, lelies, aardbei, prei en asperges uit te sluiten.
 2. Landschapselementen 
  Landschapselementen zijn onder andere sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens. Zij dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied. Het behoud en onderhoud van aanwezige landschapselementen is onderdeel van de pachtverplichting. Bij het ontstaan van schade aan elementen gedurende het pachtjaar is de pachter verantwoordelijk voor het deugdelijk herstel van het landschapselement naar wens van de verpachter.
 3. Verbod op glyfosaat gebruik 
  Op alle gronden van de provincie Drenthe is het gebruik van glyfosaat verboden. Het gebruik van glyfosaat heeft een negatieve impact op de kwaliteit van de bodem, waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Bekijk hier de beschikbare percelen voor het pilotproject Anloërdiepje (pdf, 1.8 MB)

Hier kunt u het belangstellingsformulier invullen