Beheerplannen Natura 2000 in Drenthe


De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. In deze gebieden worden bepaalde diersoorten en hun omgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In een beheerplan wordt voor zes jaar vastgelegd hoe en wanneer natuurdoelen voor een gebied gehaald worden. Prolander heeft voor acht natuurgebieden in de provincie Drenthe Natura 2000 beheerplannen geschreven. De komende jaren staan nu in het teken van de uitvoering van de daarin vastgestelde maatregelen.


Afspraken in beheerplannen

In de provincie Drenthe zijn veertien gebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. Voor al deze gebieden is een beheerplan opgesteld. Daarin is voor zes jaar vastgelegd hoe en wanneer natuurdoelen voor een gebied gehaald worden. Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, recreatie en/of waterbeheer) kunnen ook in het beheerplan worden geregeld. Prolander speelt ook een rol bij het uitvoeren van de maatregelen uit het beheerplan.

Wat doet Prolander?

Prolander heeft voor acht Natura 2000 gebieden in de provincie Drenthe de beheerplannen geschreven. Voor de uitvoering werkt Prolander aan alle veertien Natura 2000 gebieden van Drenthe. Prolander voert een aantal van de daarin genomen maatregelen uit. Prolander zorgt er samen met de Provincie Drenthe voor dat het geld voor de uitvoering goed wordt besteed. Daarbij levert Prolander specialistische kennis op het gebied van onder andere ecologie en GIS.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Het doel is om ruimte te houden voor economische ontwikkelingen terwijl de natuur sterk blijft en er minder stikstof in het milieu komt. Het PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor (nieuwe) economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In het PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Prolander helpt de Provincie Drenthe bij het actueel houden van de informatie die nodig is om het PAS mogelijk te maken. Een voorbeeld daarvan is de toevoeging van nieuwe natuurwaarden in de Natura 2000 gebieden en het verwerken en analyseren van nieuwe meetgegevens.

Meer informatie

Maurijn Oude Essink

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Maurijn Oude Essink, tel: 06-52318281 of via M.OudeEssink@prolander.nl.

Klik hier voor meer informatie over Natura 2000 gebieden en het Programma Aanpak Stikstof in de provincie Drenthe.