Beheerplannen Natura 2000 in Drenthe


De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. In deze gebieden worden bepaalde diersoorten en hun omgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In een beheerplan wordt voor zes jaar vastgelegd hoe en wanneer natuurdoelen voor een gebied gehaald worden. De Provincie Drenthe is beleidsmatig verantwoordelijk voor de instandhoudingsdoelen voor veertien Drentse Natura2000-gebieden. Prolander levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van herstelmaatregelen, de onderzoeken en de monitoring.

Afspraken in beheerplannen

In de provincie Drenthe zijn veertien gebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. Voor al deze gebieden is een beheerplan opgesteld. Daarin is voor zes jaar vastgelegd hoe en wanneer natuurdoelen voor een gebied gehaald worden. Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, recreatie en/of waterbeheer) kunnen ook in het beheerplan worden geregeld.

Wat doet Prolander?

Logo Natura 2000

Voor de uitvoering werkt Prolander aan alle veertien Natura 2000 gebieden van Drenthe. Prolander voert een aantal van de daarin genomen maatregelen uit. Prolander zorgt er samen met de Provincie Drenthe voor dat het geld voor de uitvoering goed wordt besteed. Daarbij levert Prolander specialistische kennis op het gebied van onder andere ecologie en GIS (Geografische Informatie Systemen).

Monitoring

De monitoring is gericht op het bijhouden van de staat van instandhouding van de (stikstof)gevoelige natuur. Daarnaast worden de uitvoering en de effecten bijgehouden van de herstelmaatregelen die zijn afgesproken.

De belangrijkste activiteiten van Prolander zijn:

  • Een jaarlijks veldbezoek met de beheerder om vinger aan de pols te houden hoe het met de Natura 2000 gebieden gaat
  • Het maken van zogenaamde habitattypekaarten
  • Voortgangsrapportages van herstelmaatregelen

Natura 2000 onderzoeken

Naast de uitvoering van maatregelen en monitoring bevatten de beheerplannen een onderzoeksopgave. Prolander voert een aantal van deze onderzoeken uit. Dit gebeurt veelal in samenwerking met beheerders en kennisinstituten. De onderzoeken geven inzicht in welke (beheer)maatregelen genomen kunnen worden om soorten of habitats in stand te houden of te verbeteren.

De belangrijkste onderwerpen waar Prolander onderzoek naar doet zijn: heischraal grasland, bossen en de vogelsoorten zwarte specht en wespendief.

Meer informatie

Maurijn Oude Essink

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Maurijn Oude Essink, tel: 0592-365223 of via M.OudeEssink@prolander.nl.

Klik hier voor meer informatie over Natura 2000 gebieden in Drenthe.