Drentsche Aa: robuust en veerkrachtig inrichten


Een van de bekendste natuurgebieden van Drenthe is het Drentsche Aa gebied. Het stroomdal barst van de heidevelden en zandverstuivingen, elzensingels, esdorpen-met- brink en hooilanden die in het voorjaar geel en rood kleuren van boterbloemen en zuring. Er is al veel werk verricht om het Nationaal Park van bijna 34000 ha te versterken. De komende jaren gaat dit werk verder zodat de gewenste natuurdoelen voor 2027 gehaald worden en de landbouw ontwikkelperspectief houdt. Diverse inrichtingsplannen moeten zorgen dat natuur, landbouw en recreatie goed samen blijven gaan. De opdracht voor de bestuurscommissie Drentsche Aa is om deze plannen uit te voeren.

De opdracht

Op 24 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten de bestuurscommissie Drentsche Aa ingesteld. De Drentsche Aa is één van de belangrijkste natuurgebieden in Drenthe. De bestuurscommissie Drentsche Aa heeft de opdracht voorbereidingen te treffen zodat het natuurgebied de komende jaren robuuster en veerkrachtiger wordt. Uiteindelijk moet daarmee in 2027 de Drentsche Aa als één van de parels in het Nationaal Natuurnetwerk worden afgerond.

Van gesprekken aan de keukentafel tot projectevaluatie

Een van de eerste grote klussen is het oplossen van een aantal knelpunten in het natuurgebied. Het gaat om ruim 600 ha waardoor op dit moment zowel natuur als landbouw niet meer kunnen ontwikkelen. Hiervoor wordt een uitvoerige gespreksronde gehouden met meer dan 100 eigenaren die op cruciale locaties in het natuurgebied grond hebben. Zo kan een boerenbedrijf de grond verkopen of ruilen, maar kunnen grondeigenaren ook zelf het natuurbeheer ter hand nemen. Enkele bedrijven in het Rolderdiep hebben aangegeven dat ze hier interesse in hebben. Prolander is in gesprek met deze boeren om te kijken hoe dit zou kunnen.


Een aandachtspunt van de commissie is het evalueren van het inrichtingsproject Holmers-Halkenbroek. Tien jaar geleden is dit project opgeleverd. Het resultaat is, vooral in de Holmers, een zeer waardevol brongebied met natuurlijke begroeiing en waardevol planten- en dierenleven. Het vermoeden bestaat echter dat de gerealiseerde vernatting grotere effecten buiten het gebied heeft dan voorzien. Prolander adviseert en ondersteunt de gebiedscommissie bij dit evaluatieonderzoek.

Een andere opdracht van de commissie is om de onderzoeken en monitoring te regelen voor Natura 2000/ PAS zoals omschreven in het beheerplan van de Drentsche Aa.

Op de website van Nationaal Park Drentsche Aa staan alle plannen en projecten vanuit het Programma Natuurlijk Platteland overzichtelijk op een kaart aangegeven.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Drenthe is opdrachtgever en heeft in 2016 de bestuurscommissie Drentse Aa benoemd. In het project werkt Prolander samen met grondeigenaren, LTO, terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer), Drents Particulier Grondbezit, de vier betrokken gemeenten en Waterschap Hunze en Aa’s.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, communicatie, inbreng van specialistische kennis op het gebied van grondaankopen, GIS, ecologie en hydrologie. Ook verzorgt Prolander het secretariaat en adviseren van de bestuurscommissie en de werkgroep grond.

Meer informatie

Hans VerhoogtVoor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Hans Verhoogt van Prolander: tel: 0592-365711, of via h.ver­hoogt@pro­lan­der.nl

Alle informatie over het project vindt u op de projectwebsite van Drentsche Aa.

Bron grote foto: Nationaal Park Drentsche Aa

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland