Reestdal: een oude stroombeek in een nieuw jasje


Het Reestdal ligt op de grens van de provincies Drenthe en Overijssel. Het veenbeekje de Reest kan hier vrij kronkelen in een afwisselend landschap van onder andere essen, houtwallen, akkertjes, heidevelden, bos en bloemrijke weiden. In de natuurgebieden rond de Reest komen veel bijzondere planten en dieren voor. Dit maakt het Reestdal een ideaal gebied om wandelend of fietsend van te genieten. Het natuurgebied moet aansluiten op het Natuurnetwerk Nederland en er komt meer natte heidenatuur die beter aansluit op de omliggende landbouw.


De Reest voerde vroeger veel water af van het hoogveengebied bij Dedemsvaart en Slagharen naar het Meppelerdiep en Zwarte water bij Meppel. Door ingrepen in de waterhuishouding in en om het beekdal gaat er nu veel minder grond- en oppervlaktewater naar de Reest. Het beekdalsysteem is weer hersteld en de waterafvoer naar de Reest vergroot. Door een groot deel van de landbouwgronden in te richten voor natuur en de afvoer van de beek te vertragen komt er meer water naar het beekdal dat langer in het gebied blijft. Hierdoor ontstaan ideale omstandigheden voor bijzondere dieren zoals de vlindersoort zilveren maan en bijzondere planten zoals zonnedauw en dotterbloem. Tegelijkertijd vermindert tijdens natte perioden de wateroverlast in de omgeving van Meppel.

Opdracht

Het projectgebied ligt in het stroomgebied van de Reest tussen Drogteropslagen en de uitmonding in het Meppelerdiep. Prolander werkt hier in opdracht van de provincie Drenthe. Zo moet het natuurgebied beter aansluiten op het Natuurnetwerk Nederland. Dat kan door particuliere eigenaren te interesseren voor natuurbeheer. Of door gronden te verwerven en over te dragen aan terreinbeheerders. Daarvoor wordt landbouwgrond omgevormd naar natuurgebied. De natuur en landbouw zullen hierbij natuurlijk wel goed op elkaar moeten aansluiten. De Reest heeft meer (grond)water nodig. Hiervoor is een groot aantal hydrologische maatregelen genomen.

Bij Drogteropslagen heeft de bovenloop van de Reest een natuurlijker karakter gekregen doordat vroegere meanders weer zichtbaar zijn gemaakt. Het gebied is in 2017 uitgebreid met 60 hectare nieuw ingerichte natuur. Hier ontwikkelt zich langzaam een gevarieerd landschap met broekbos, rietoevers en bloemrijk grasland met mooie doorkijkjes over het water. In samenwerking met Streekbelangen Drogteropslagen, gemeente De Wolden en Het Drentse Landschap is een wandelommetje met picknickplekken gecreëerd. Vanuit het dorp kunnen bewoners nu langs een deel van de ‘nieuwe natuur’ wandelen. Ook is een broedplek voor ijsvogels gecreëerd en een vogelkijkwand geplaatst. In periodes met veel neerslag kan in de Reest meer water worden vastgehouden. Daarmee is een belangrijke bijdrage aan de Kader Richtlijn Water geleverd; bewoners van de stad Meppel en omgeving houden de voeten voortaan droog.

Inrichting Ecologische verbindingszone

In 2020 is begonnen met de inrichting van de ecologische verbindingszone langs een deel van de Zuidwoldiger waterlossing en de Vogelzangsewijk met de daaraan gelegen natuurgebieden zoals De Slagen en Het Zwarte Gat. De waterhuishouding wordt verbeterd en flora en fauna krijgen meer mogelijkheden. Een belangrijk doel voor deze natuurgebieden is het langer vasthouden van regen- en grondwater. Dit wordt gedaan door het waterpeil in een deel van de Vogelzangsewijk te verhogen. Maar ook door de watergang ondieper te maken. In de natuurgebieden worden sloten en greppels dichtgemaakt.

Via de ecologische verbindingszone worden de daaraan gelegen natuurgebieden ontsloten en wordt een koppeling richting de Reest bij Linde gemaakt. Daarmee wordt ook de verbinding tussen de twee ecoducten over de N48 versterkt. Naar verwachting is de ecologische verbindingszone rond de zomer van 2021 klaar.

Het project wordt medegefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Impressie van de ecologische verbindingszone bij de Vogelzangsewijk

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Drenthe is opdrachtgever. In het project werkt Prolander samen met waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting Het Drentse Landschap en gemeenten De Wolden en Hoogeveen.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, grondverwerving, communicatie en de inbreng van specialistische kennis op het gebied van onder andere vastgoed, aanbesteding, hydrologie en landschapsvormgeving.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie

Alex SchuilingVoor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Alex Schuiling van Prolander, tel: 0592-365304 of via a.schuiling@prolander.nl.