Een sterke landbouwstructuur is goed voor de boer, de omgeving en de economie


Voorwaarde voor een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering is  een goede landbouwstructuur. Planmatige kavelruil kan hieraan een bijdrage leveren.

Met een goede landbouwstructuur doelen we op zo veel mogelijk grond bij de boerderij (huiskavel), verspreid liggende percelen zoveel mogelijk aaneengesloten en de percelen op zo kort mogelijke rijafstand. Hierdoor kan de agrarisch ondernemer (brandstof)kosten en tijd besparen. Een sterke landbouwstructuur is ook goed voor de verkeersveiligheid. Als in een gebied de landbouwstructuur te wensen overlaat kan Prolander met het instrument planmatige kavelruil hier een verbetering in aanbrengen.

Initiatief komt van twee kanten

Ziet een gebied kansen om tot een logischer verkaveling te komen dan denkt Planmatige Kavelruil Drenthe graag met u mee. Prolander kan het hele proces van verkenning van mogelijkheden tot en met de daadwerkelijke overdracht van kavels begeleiden. Een kavelruilproces wordt pas opgestart indien er goede resultaten te verwachten vallen. Aan de andere kant analyseren wij de kwaliteit van de landbouwstructuur in geheel Drenthe. Dit biedt mogelijkheden om gericht verbeteringen te realiseren.

Per situatie beoordelen

Afhankelijk van de situatie en de wensen uit het gebied, wordt de beste aanpak gekozen. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een kavelruiladviescommissie en een kavelruilcoördinator, een verkenning met partijen in het gebied, een ruiltafel, wenszittingen of individuele gesprekken.

Samen met de deelnemers wordt de kavelruil  uitgewerkt. Zodra er overeenstemming is wordt de kavelruil getoetst aan de wet en vervolgens aangeboden bij de notaris.

Combinatie met andere doelen

Verbetering van de landbouwstructuur wordt op gebiedsniveau soms gecombineerd met andere doelen van de provincie, zoals natuur- en wateropgaven, leefbaarheid, infrastructuur en recreatie. Een integrale aanpak draagt bij aan een efficiënte inzet van middelen en een robuust eindresultaat voor alle partijen.

Quick scan maken

Om te kunnen beoordelen of een gebied geschikt is voor de inzet van planmatige kavelruil wordt met gebiedsexperts een quick scan gemaakt:

  • Wat is precies de landbouwopgave, zijn bijvoorbeeld de huiskavels te klein?
  • Is er sprake van een wateropgave en zo ja, welke?
  • Welke inrichtingsopgaven spelen (of gaan op termijn spelen) in het gebied?
  • Is duidelijk wat de exacte begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is?
  • Hoe ziet de huidige verkaveling situatie eruit?
  • Zijn er kansen om de landbouwstructuur te verbeteren?
  • Zo ja, is planmatige kavelruil het meest geschikte instrument?
  • Is er voldoende ruilgrond beschikbaar?
  • Is bedrijfsverplaatsing nodig om doelen te realiseren?
  • Is er voldoende draagvlak in de streek?

Rol van Prolander

Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe is opdrachtgever van de Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil. De realisatie, het secretariaat en de leiding over de ambtelijke projectgroep worden onder leiding van Prolander uitgevoerd.

De ambtelijke projectgroep draagt zorgt voor de feitelijke organisatie van Planmatige Kavelruil Drenthe. Afhankelijk van de aard en omvang van kavelruilprojecten en de wensen van de deelnemers worden een kavelruiladviescommissie en/of een kavelruilcoördinator aangesteld.

Drenthe was een van de eersten en heeft een lange reputatie met betrekking tot kavelruil. In het project wordt samengewerkt tussen LTO Noord, het Kadaster, de terreinbeherende organisaties (Stichting Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten). Prolander voert het secretariaat, de projectleiding en uitvoering.

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie

Anne BoonstraVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Boonstra, tel: 0592-365037 of a.boonstra@prolander.nl.