Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier


In het Zuidelijk Westerkwartier begeleidt Prolander natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. In het project worden ook maatregelen genomen opdat waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid verbeteren. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Karakteristiek voor het Zuidelijk Westerkwartier is het coulisselandschap met zijn houtsingels die de percelen scheiden. Eén van de laatst overgebleven kleinschalige landschappen van Nederland.

De gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier heeft de opdracht een integraal plan te maken waarin de diverse inrichtingsopgaven op elkaar zijn afgestemd en gewogen waarbij de bewoners en belanghebbenden in de streek betrokken zijn. De eerste mijlpaal is de oplevering van het eindadvies in juli 2017. In aanloop daarnaartoe zijn er al wel gebiedsbijeenkomsten.


Ruimte voor natuurontwikkeling en waterberging

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de kans op wateroverlast toe. Om problemen te voorkomen, moet de waterhuishouding in het gebied in orde zijn. In het Zuidelijk Westerkwartier wordt de ontwikkeling van natuur gecombineerd met maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, recreatie, landschapsherstel en landbouw. In het gebied zijn drie gebieden aangewezen die in aanmerking komen voor waterberging: Dwarsdiep, De Dijken/Bakkerom en De Drie Polders. In het Dwarsdiep is het de bedoeling dat in tijden van veel water het water wordt vastgehouden. De beek zal dan de laaggelegen graslanden overstromen; eigenlijk zoals vroeger heel gebruikelijk was op de laaggelegen delen in het Zuidelijk Westerkwartier. In de polders De Dijken en De Drie Polders kan in perioden met veel water ook tijdelijk water worden ingelaten. Als het hoge water voorbij is, kunnen de polders weer droogvallen.

Opdracht

In 2015 is de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in het leven geroepen. Deze commissie brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest over de inrichtingsopgaven en -maatregelen, het in te zetten instrumentarium en de financiering. De commissie heeft de opdracht om een integraal plan te maken waarin de diverse inrichtingsopgaven op elkaar zijn afgestemd en gewogen. Het advies krijgt de vorm van een concept-inrichtingsplan met maatregelen voor realisatie van nieuwe natuur, de inrichting van de waterhuishouding voor meer veiligheid en verbetering van de waterkwaliteit, verbetering van de landbouwstructuur, behoud en herstel van landschappelijke kernkwaliteiten en versterking van de beleefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het Natuurnetwerk in het gebied voor bewoners en recreanten. De commissie heeft de opdracht gekregen om de gebiedsontwikkeling in samenspraak met de belanghebbenden in de streek op te pakken.

Opdrachtgevers & samenwerkingsparters

De provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest zijn opdrachtgevers. In het project werkt Prolander samen met provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier, Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier, de gemeente Westerkwartier, Wetterskip Fryslân en Stichting Het Groninger Landschap.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, en werkt aan het duurzaam beschikbaar krijgen van gronden. Daarnaast levert Prolander inbreng van specialistische kennis op het gebied van onder andere natuur, water, ruimtelijke kwaliteit en Geografische Informatiesystemen (GIS). Ook verzorgt Prolander het secretariaat van de gebiedscommissie.

ELFPO%20logo%20met%20tekstMeer informatie

Ernstjan CorneliusVoor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Ernstjan Cornelius van Prolander, tel: 0592-365049 of via e.cornelius@prolander.nl

Volg het project ook op twitter via @ProjectZWK

Alle informatie over het project vindt u op de projectwebsite www.zuidelijkwesterkwartier.nl