Inrichting Lage Wal Paterswoldsemeer


Op initiatief van de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en het Meerschap Paterswolde is in 2016 het project ‘Lage Wal’ gestart. Op dit moment is de Lage Wal een onaantrekkelijke oever voor dieren. Door de oever natuurvriendelijk en minder steil aan te leggen kunnen dieren de polder achter de oever beter bereiken. Meer plantengroei zorgt bovendien voor een zuiverende werking van het water. Door het achterliggende gebied in te richten met vochtig grasland, moerassige sloten en duikers wordt het aantrekkelijker en beter bereikbaar voor bijvoorbeeld bevers, otters en diverse vissoorten. In het huidige fietspad op de kade komt een nieuwe brug.

Essentieel natuurgebied

Het gebied van de Lage Wal en de achterliggende polder is ongeveer 5 hectare groot. De beschoeiing van de oever is aan vervanging toe. Het waterschap heeft een opgave in het gebied voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. De provincie Groningen heeft het Paterwoldsemeer aangewezen als een essentieel natuurgebied in de verbinding tussen het Leekstermeer en ‘t Roegwold als onderdeel van het Natuurnetwerk. De oever en de polder van de Lage Wal zijn onderdeel van deze verbindingszone.

Twee toekomstscenario’s

In en rond het Paterswoldsemeer spelen in een relatief klein gebied meerdere belangen een rol. Het meer is belangrijk voor recreatie, water én natuur. Om deze belangen zo goed mogelijk te dienen heeft Prolander in 2016 samen met betrokkenen een tweetal schetssessiesgehouden waarin de toekomst van de Lage Wal centraal stond. In de eerste sessie zijn twee varianten benoemd: een ‘moerasvariant’ en een ‘natte graslanden variant’ die beide voldoen aan de doelstellingen.

De varianten zijn in de projectgroep besproken en afgewogen. Op basis van beheeraspecten en uitvoeringskosten is besloten de ‘natte graslanden variant’ verder uit te werken. Niet alleen zou de ‘moerasvariant’ veel duurder zijn in de realisatie, ook het beheer van het gebied zou gecompliceerder en kostbaarder zijn. De keuze voor de ‘natte graslanden variant’ is tijdens een inloopbijeenkomst met betrokkenen toegelicht en besproken.

De volgende maatregelen worden uitgewerkt:

  • Aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de zijde van het Paterswoldsemeer;
  • Inrichting van het gebied waaronder verbreding en aanpassing van de taluds van de bestaande sloten zodat moerasrijke slootkanten zich kunnen ontwikkelen;
  • Aanleg van een brug en een extra duiker onder het fietspad die over de kade langs het meer loopt.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft de Europese Unie vanuit het POP3-programma subsidie toegezegd.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Groningen is opdrachtgever. Prolander werkt nauw samen met waterschap Noorderzijlvest en het Meerschap Paterswolde.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement van de voorbereiding en de uitvoering van het bestek. Daarnaast levert Prolander specialistische inbreng op het gebied van onder andere ecologie en hydrologie.

Meer informatie

Christina Schipper-HulshofWilt u meer informatie? Geef u op voor de nieuwsbrief Meer in Balans.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Christina Schipper-Hulshof, telefoonnummer 0592-365301 of via e-mail: c.schipper@prolander.nl.