Vitale kust Eems-Dollard


De natuur van de Eems verkeert door vertroebeling al jaren in een slechte staat. Die vertroebeling is mede een gevolg van het constant uitdiepen van de vaargeul, waardoor de stroomsnelheid te hoog is en de rivier steeds modderiger wordt. Maar er spelen ook andere uitdagingen; dijken zijn toe aan versterking en de landbouw zoekt nieuwe wegen voor de bedrijfsvoering. In dit programma worden de komende jaren verschillende projecten die hieraan werken integraal opgepakt. Het programma startte in 2014 en veel van de projecten zijn nog in de voorbereidingsfase.

Langs de kust van de Eems-Dollard wordt gewerkt aan diverse projecten ter versterking van natuur én economie. In het programma Vitale Kust Eems-Dollard wordt in verschillende projecten gewerkt aan een integrale oplossing. Dat betekent dat binnen deze projecten ook maatregelen worden meegenomen die dit unieke natuurgebied en de beleving ervan verbeteren. Het doel is een veilige, vitale en innovatieve kust waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

De opgave: samen aan de slag voor een gezondere Eems

In grote delen van het Eems-estuarium zijn de leefomstandigheden voor vooral vogels, vissen en waterplanten slecht. De slechte staat van de Eems is opmerkelijk te noemen, omdat een groot gedeelte behoort tot het Werelderfgoed Waddenzee. Gelukkig lijken steeds meer partijen zich dit ook te realiseren. Het gesprek over een hernieuwde balans tussen economie en ecologie is volop gaande.

Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Groningen Seaports, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, de gemeenten Delfzijl en Oldambt en het Groninger Landschap hebben elkaar gevonden en zoeken gezamenlijk naar kansen om de natuur voor het Eems-estuarium te verbeteren. Havens, industrieën en andere bedrijven vragen zich af hoe zij rekening kunnen houden met het ecologische systeem en hoe dit te verbeteren. Deze partijen zijn verenigd in het Programma ‘Economie & Ecologie in Balans Eems-Dollard’. Het belangrijkste doel is om het estuarium weer gezond en vitaal te krijgen.

Dubbele Dijk

Eén van de projecten die nu in uitvoering is, is de Dubbele Dijk. De huidige dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl is afgekeurd. Dat heeft te maken met de toestand van de dijk zelf, zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingen als gevolg van gaswinning. Versterking van de dijk is noodzakelijk. Daarbij wordt van de nood een deugd gemaakt. Het innovatieve dijkconcept van de Dubbele Dijk biedt naast de benodigde veiligheid tevens kansen voor natuur, economie en recreatie.

De urgentie is groot. Bij een dijkdoorbraak van deze dijk zal het zeewater tot in de stad Groningen komen. In de Dubbele Dijk worden twee achter elkaar liggende dijken aangelegd die samenwerken en minstens even sterk zijn als één primaire kering. Een dubbele dijk biedt in het gebied tussen de zeedijk en de landinwaarts aangelegde tweede dijk (de slaperdijk) kansen voor bijzondere kweldernatuur, zilte landbouw of aquacultuur. Dit tussengebied wordt deels toegankelijk voor zout water, dat met het tij via een duiker naar binnenstroomt.

Acht projecten

Behalve de Dubbele Dijk zijn er nog zeven andere projecten in het programma Vitale kust Eems-Dollard. Sommige projecten zijn in uitvoering, anderen in de voorbereiding (planvorming).

1. Rijke dijk Eemshaven-Delfzijl
2. Kleirijperij
3. Herstel polder Breebaart
4. Groene Dollarddijk / kwelderontwikkeling
6. Broedeiland Eemshaven
7. Kwelderontwikkeling
8. Grote en kleine polder Termunten

Opdrachtgever & Samenwerkingspartners

Provincie Groningen is opdrachtgever voor dit programma. Prolander werkt hierbij nauw samen met Rijkswaterstaat, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, de gemeenten Delfzijl en Oldambt en het Groninger Landschap.

Rol van Prolander

Prolander zoekt in opdracht van de provincie Groningen financiering via het Waddenfonds en Interreg, voert het projectmanagement van de projecten waarvan provincie Groningen eigenaar is, geeft technische ondersteuning en verzorgt de financiële boekhouding van het project.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Anne Boonstra van Prolander, tel: 0592-365000 of a.boonstra@prolander.nl

Alle informatie over het project vindt u op de projectwebsite www.ee-eemsdelta.nl.

Foto’s: Alex Wiersma