Subsidiestelsel Natuur en Landschap


Subsidiemogelijkheden voor natuurbehoud en -beheer

De provincies Drenthe en Groningen hechten veel belang aan het behoud en de ontwikkeling van de provinciale natuur. Als grondeigenaar kunt u hiervoor via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) subsidie aanvragen. In hun Natuurbeheerplannen geven de provincies aan in welke gebieden deze subsidies van toepassing zijn. In de regeling SNL wordt onderscheid gemaakt tussen natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer.

Via het SNL kunt u een vergoeding krijgen voor:

  • Functieverandering

Een definitieve omvorming van landbouwgrond naar natuurgrond. Er is een vergoeding beschikbaar ter compensatie van de waardedaling van de grond.

  • Inrichting

Eenmalige maatregelen die nodig zijn om terrein geschikt te maken voor een natuurdoel. Denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen of dempen van sloten. Hiervoor is een eenmalige vergoeding beschikbaar.

  • Beheer

Het beheren van natuurgrond. De vergoeding verschilt per natuurbeheertype.

Van voorlichting tot toetsing

Prolander verzorgt de voorlichting voor de subsidie natuurbeheer*. Daarnaast adviseren. begeleiden en toetsen we aanvragen voor functieverandering en inrichting van natuurterreinen in Drenthe en Groningen. Wilt u uw landbouwgrond omvormen naar natuur, dan vindt u in dit bestand (pdf, 25 kB) een overzicht van alle stappen in het omvormingsproces. Ons SNL-team begeleidt u in het proces en licht de mogelijkheden graag toe in een keukentafelgesprek.

Wilt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden via de SNL dan kunt u daarvoor contact opnemen met Prolander:

Natuurbeheerplannen

Het natuurbeheerplan van de provincie Drenthe vindt u op de website van de provincie Drenthe en die van de provincie Groningen op de website van de provincie Groningen. Meer informatie over het Subsidiestelsel Natuur en Landschap vindt u op de website van BIJ12.

* NB: Voor agrarisch natuurbeheer kunt u contact opnemen met één van de agrarische collectieven (Agrarische Natuur Drenthe U.A., Collectief Groningen West, Midden Groningen en Oost Groningen (ANOG)).