Plannen Zuidelijk Westerkwartier klaar voor goedkeuring


Op 4 juli heeft de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier de gevraagde adviezen over de gebiedsinrichting en vier inrichtingsplannen goedgekeurd. Een belangrijke mijlpaal voor dit project want als deze plannen goedgekeurd worden kan Prolander aan de slag om de uitvoering voor te bereiden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in dit gebied ruim 1.100 ha grond beschikbaar komt zodat uiteindelijk 2.800 ha natuur ingericht wordt. Dit is inclusief drie gebieden waarin ook waterberging hoog op de agenda staat. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar de landbouwstructuurverbetering, het behoud en herstel van het landschap en de recreatiemogelijkheden. De adviezen en inrichtingsplannen worden nu aangeboden aan de opdrachtgevers provincie en waterschap die de plannen komend najaar gaat vaststellen.

Het proces tot nu toe

Afgelopen twee jaar heeft de gebiedscommissie actief de streek opgezocht voor input bij deze opgave. De gebiedsopgaves zijn in samenspraak met de streek in speciale brainstormsessies opgezet (schetsbijeenkomsten). De uitkomsten van deze schetsbijeenkomsten (de schetsboeken) zijn input geweest voor nader onderzoek en uitwerking in de twee werkgroepen. De werkgroepen hebben per gebied alternatieven en varianten uitgewerkt en hierbij aangegeven welke voorkeur zij per gebied adviseren.

Hoe nu verder?

Op 4 juli 2017 heeft de Gebiedscommissie het voorgelegde advies en de vier inrichtingsplannen goedgekeurd. Dit omvat onder meer een Inrichtingsplan Polder de Dijken-Bakkerom, Inrichtingsplan De Drie Polders, Inrichtingsplan Dwarsdiep, Inrichtingsplan 8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier en het achtergronddocument Natuurnetwerk Zuidelijk Westerkwartier Algemeen deel, beleidsopgaven, gebiedsbeschrijvingen en potenties. De provincie en het waterschap zullen in november 2017 definitief besluiten over deze plannen. Daarna kan Prolander verder met de voorbereidingen. Ondertussen heeft Prolander wel de eigenaren van de grond in de waterbergingsgebieden in kaart gebracht en bezocht. Het eerste ruilbedrijf is aangekocht.

Lees verder over het Zuidelijk Westerkwartier.