Verhoging grenskade voor bufferzone in Bargerveen


In het Bargerveen wordt op dit moment hard gewerkt op diverse plekken, waaronder aan de noordzijde bij het dorp Zwartemeer. In de Buffer Noord-Zwartemeer wordt een 70 ha grote waterbuffer gemaakt. Bij de werkzaamheden komt ook zand vrij. Dat gebruiken we om (een deel van) de grenskade tussen Nederland en Duitsland te verstevigen en te verhogen. Als de hele kade klaar is houdt hij op veilige wijze het hoge water in het natuurgebied Bargerveen gescheiden van de soms wel 4 meter lager gelegen landbouwgronden in Duitsland.

Werkzaamheden in april en later dit jaar

Werkzaamheden aan de kade zijn medio april gereed. In het najaar wordt op deze grenskade het fietspad weer teruggelegd: opgeknapt en breder uitgevoerd dan de het vorige. Zo blijft het natuurgebied ook goed te beleven voor de bezoekers. Binnen en langs Buffer Noord-Zwartemeer komen straks nog meer recreatieve voorzieningen. Tijdens de werkzaamheden monitort een deskundige ecoloog in nauwe samenwerking met de aannemer op aanwezige dieren, met name broedende vogels.

Hoog water in het Bargerveen en meer veenmos

De maatregelen in en rond het Bargerveen moeten voorkomen dat het hoogveen door verdroging verloren gaat. Het grondwater sijpelt nu nog van het hoogveen naar de lagergelegen, afgegraven gronden. Hierdoor wordt de grondwaterstand in het Bargerveen te laag. De veengrond klinkt in en het veenmos kan niet meer groeien. En dus kan er geen nieuw veen worden gevormd. Om dit wegsijpelen te voorkomen, worden er maar liefst drie bufferzones aangelegd. De bufferzones zijn gebieden met een hogere waterstand die voor een tegendruk zorgen. Het grondwaterpeil in het Bargerveen blijft dan voldoende hoog en zo kan het veenmos weer groeien. Op deze manier ontstaat een nieuw evenwicht waarbij het Bargerveen niet te droog en de landbouwgronden niet te nat worden. Lees meer over de werkzaamheden van Prolander in en rondom het Bargerveen.