Herinrichting Bargerveen-Schoonebeek


Het Bargerveen is een van de laatste nog ongerepte hoogveengebieden in Noord-West Europa. Het hoogveen is in honderden jaren ontstaan. Essentieel voor hoogveen is een hoge waterstand, maar het water loopt langzaam weg, daardoor kan het veenmos niet meer groeien en dat is niet de bedoeling. In het verleden zijn al vele maatregelen genomen, maar er is meer nodig. Door drie bufferzones aan te leggen tussen het hoogveengebied én de omliggende landbouw wordt het water vastgehouden. Prolander begeleidt en adviseert de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek bij deze opgave.

Wat is er aan de hand?


Maatregelen in en rond het Bargerveen moeten voorkomen dat het hoogveen door verdroging verloren gaat. Het grondwater sijpelt van het hoogveen naar de lagergelegen, afgegraven gronden. Hierdoor wordt de grondwaterstand in het Bargerveen te laag. De veengrond klinkt in en het veenmos kan niet meer groeien.

En dus kan er geen nieuw veen worden gevormd. Om dit te voorkomen moeten er drie bufferzones worden aangelegd. Dit zijn gebieden met een hogere waterstand waar wegstromend water wordt opgevangen en gereguleerd. Zo krijgt het grondwaterpeil tegendruk en kan het veenmos weer groeien. Op deze manier ontstaat een nieuw evenwicht waarbij het Bargerveen niet te droog en de landbouwgronden niet te nat worden.


Opdracht: bufferzones


De opdracht is om drie bufferzones te maken aan de zuidkant van het Bargerveen, aan de westkant bij Weiteveen en aan de noordkant bij Zwartemeer. De bufferzones bij Zwartemeer en Weiteveen zijn relatief kleine gebieden en het meeste voorwerk is gedaan. De gronden zijn aangekocht, de planvorming loopt en de uitvoering moet binnen 4 jaar worden afgerond. Bij Weiteveen komt er bovendien een schaapskooi die onderdak gaat bieden aan 1000 schapen; de grootste schaapskooi van Nederland.

De buffer aan de zuidkant is ingewikkelder. Deze is maar liefst 220 ha groot en 500m breed. De zuidelijke bufferzone maakt deel uit van het Inrichtingsplan Schoonebeek waarin ook verbetering van de landbouw, natuur en recreatie meegenomen worden.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Drenthe is opdrachtgever. In 2013 heeft de provincie Drenthe de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek benoemd. In het project werkt Prolander samen met LTO, Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, gemeente Emmen, de NAM, het Kadaster, en de provincie Drenthe.


Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, communicatie, inbreng van specialistische kennis en het secretariaat van de bestuurscommissie.

Meer informatie

Bert van GuldenerVoor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Bert van Guldener van Prolander, tel: 0592-365125 of via b.guldener@prolander.nl

Alle informatie over het project vindt u op de projectwebsite www.bargerveen-schoonebeek.nl