Meer water voor topnatuur in Drents-Friese Wold met Europese subsidie


Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is het grootste aaneengesloten bosgebied van Noord-Nederland. Dankzij een financiële Europese bijdrage uit LIFE+, het Europese fonds voor natuurherstel en –ontwikkeling, ontstaat hier natuur van topkwaliteit. In vijf projecten herstelt daardoor in de periode tot 2019 de oorspronkelijke hoge grondwaterstand, ontstaat een rijkere variatie in beekdalen, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk bos. Wilde natuur waarin dier én mens uren kunnen zwerven. Op dit moment werkt Prolander aan de voorbereidingen voor de maatregelen die eind 2017 moeten starten.

Voorbereidingen vastgelegd in gedetailleerd bestek

Alle voorbereidingen voor dit enorme project zijn in volle gang zodat eind 2017 het uitvoeringswerk kan starten. Prolander begeleidt en adviseert de bestuurscommissie Oude- Willem hierbij. Eind 2016 en begin 2017 staat in het teken van het bestek; het totaalpakket aan maatregelen wat bedacht is. De komende maanden wordt dit bestek met betrokken organisaties en omwonenden besproken.

Vijf projecten; vijf keer een set aan maatregelen

Water is de sleutel in het LIFE-project Going up a level. Een natuurlijker waterpeil tilt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven. Het project speelt zich af in de periode 2016-2019 in vijf deelgebieden.

  • Het gebied ‘Oude Willem’ gaat weer dienen als brongebied van de Vledder Aa. Het merendeel van de sloten en greppels verdwijnt, waardoor de grondwaterstand zal stijgen. Een nieuwe slenk gaat het water heel geleidelijk afvoeren naar de Vledder Aa.
  • De waardevolle vochtige heide op het Doldersummerveld krijgt meer de ruimte. Zo blijft het water langer in het gebied door sloten te dempen of ondieper te maken.
  • Op de heide van Leggelderveld groeien bijzondere planten als veenpluis, beenbreek, klokjesgentiaan en tengere heideorchis. Door maatregelen als plaggen, sloten dempen en omvormen van bos, ontstaat een voedselarme bodem die het herstel van de heide mogelijk maakt.
  • Op het landgoed Boschoord wordt productiebos gekapt, sloten ondieper gemaakt en vennen hersteld. Zo wordt deze heide één geheel met het Doldersummerveld.
  • Nabij het Wapserveld en De Nul krijgen zes vennen een opknapbeurt. In het Wapserveld zelf worden sloten gedempt en langs de randen van de heide worden bomen gekapt daardoor verbetert het leefgebied van veel planten, vogels, amfibieën en reptielen.

Going up a level met LIFE+

life-2Het LIFE-project Going up a level draagt bij aan het realiseren van het gezamenlijke toekomstbeeld voor Leggelderveld en Nationaal Park Drents-Friese Wold: Een wold zonder grenzen. In 2025 heeft het Nationaal Park zich ontwikkeld tot een aaneengesloten en robuust natuurgebied, groots in schoonheid en natuurlijkheid. De natuur mag hier grotendeels haar gang gaan en ruimte is voor natuurlijke variatie.

Samenwerkende partijen

Het LIFE-project Drents-Friese Wold & Leggelderveld Going up a level is een gezamenlijk project van Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Maatschappij van Weldadigheid, Recreatieschap Drenthe en de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf.

Lees meer over het project Oude-Willem