Groenruil Drentsche Aa


In de afgelopen jaren heeft de provincie Drenthe gronden aangekocht binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), om het in te richten als natuurgebied. Via de pilot de Groenruil Drentsche Aa worden deze (natuur)gronden openbaar, transparant en marktconform verkocht of geruild.

Op deze pagina leest u in het kort wat de Groenruil Drentsche Aa inhoudt. Meer weten? Download hier de brochure Groenruil (pdf?handheld=true, 3.3 MB) voor uitgebreide informatie over het proces en de afspraken.

Groenruil in de Drentsche Aa

De Groenruil vindt plaats binnen het projectgebied de Drentsche Aa. De Drentsche Aa is een beek die stroomt vanaf het Drents Plateau (brongebied) tot aan de stad Groningen (benedenloop). Het is één van de best bewaarde beek- en esdorpenlandschappen in West-Europa.

Verschillende gronden in het Drentsche Aa-gebied zijn ook onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat betekent dat deze delen zijn ingericht als natuur of als natuur ingericht kunnen worden, om een aaneengesloten netwerk van natuur te vormen in Drenthe. De provincie wil deze bestaande opgave vanuit het NNN afronden. Daarom heeft de provincie de afgelopen jaren meerdere gronden gekocht binnen het NNN en deze ingericht als natuur. Deze NNN-percelen vormen samen met de inbreng van andere partijen, de basis voor de pilot Groenruil. De percelen liggen verspreid in het gebied en zijn verschillend van aard: van natuurlijke graslanden en bospercelen tot landschapselementen.

De provincie Drenthe onderscheidt vier pijlers als basis van Groenruil: eenheid van beheer, realisatie van de natuurdoelen conform het vastgestelde natuurbeheerplan, een gelijk speelveld voor alle deelnemers en marktconforme prijsvorming. Deze punten zijn gebaseerd op het provinciaal grondbeleid.

Proces

De Groenruil volgt een transparant proces van twee rondes. Hieronder worden de twee rondes verder toegelicht. De volledige toelichting van de rondes vindt u in de brochure.

Ronde 1: verkoop van percelen van de provincie Drenthe aan aanliggende eigenaren – 22 mei 2024 t/m 13 juni 2024

Een deel van de (natuur)gronden van de provincie grenst aan gronden van andere eigenaren, zoals particulieren en Staatsbosbeheer. De (natuur)gronden in de eerste ronde zijn percelen die (bijna) volledig zijn omsloten en/of ontsloten via de aanliggende eigenaren. Daarom is het de bedoeling die (natuur)gronden in ronde 1 aan deze eigenaren te verkopen. Ondanks het voornemen om de grond aan de aangrenzende eigenaar te verkopen, kunnen deelnemer(s) wel nog hun bezwaar aangeven voor één of meerdere percelen. Vervolgens wordt door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld wie de meest gegadigde is op basis van bovengenoemde uitgangspunten. In deze ronde is alleen sprake van verkoop, niet van ruilen.

Ronde 2: publicatie overige ruilgronden en inventarisatie geïnteresseerden – 10 juli 2024 t/m 30 september 2024

Vervolgens worden de overige percelen van de provincie en de inbreng van Staatsbosbeheer getoond in de viewer. Via de viewer kunnen alle geïnteresseerden aangeven welke (natuur)gronden zij willen kopen en/of welke ruilgronden zij hiervoor eventueel willen inbrengen. Deze periode om gronden in te brengen is maximaal zeven weken.

Nadat de termijn van zeven weken is verstreken kunnen belangstellenden in de viewer aangeven voor welke percelen zij belangstelling hebben en of welke percelen ter ruiling worden aangeboden. Ruilgronden waar geen belangstelling voor is, blijven eigendom van de huidige eigenaar en kunnen dus niet worden ingezet als betaalmiddel voor andere (natuur)gronden.

Registratie

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich vanaf 22 mei registreren als belangstellende voor de Groenruil. Dit doet u door uzelf aan te melden voor de digitale viewer op de website. Door deze registratie weten wij wie er geïnteresseerd zijn en u kunt bekijken welke (natuur)gronden beschikbaar zijn voor de Groenruil.

Wanneer u besluit daadwerkelijk grond te kopen, te ruilen of in te brengen, dient u zich vervolgens in de viewer te registreren als deelnemer. Met de registratie in de viewer gaat u akkoord met de procedure en voorwaarden van de Groenruil.
Houd in uw persoonlijke omgeving van de Groenruilviewer in de gaten of er (tussentijdse) wijzigingen in de viewer hebben plaatsgevonden.

Informatiebijeenkomsten

Op dinsdag 21 mei jongstleden heeft er een eerste informatiebijeenkomst over de Groenruil plaatsgevonden. De tweede informatiebijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 17 juli 2024. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Indien u vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar groenruil@prolander.nl

Documenten

Nieuwsberichten

Eerdere nieuwsberichten:


Bekijk ook

Percelenviewer

Bekijk hier de percelen via de viewer.

Brochure