Pachtuitgifte met agrarisch weidevogelbeheer in de Medenertilsterpolder 2023 (t/m 2026)


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om agrarische gronden die gebruikt worden als ruilgrond en om agrarische gronden die aangekocht zijn met als doel nieuwe natuur te realiseren. Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Pachtinschrijving

Op basis van de meest recente inzichten dienen de kavels nabij de Medenertilsterpolder voor een termijn van 4 jaren te worden uitgegeven onder condities van agrarisch weidevogelbeheer. De landbouwgronden worden hoofdzakelijk in éénjarige geliberaliseerde pacht uitgegeven en na evaluatie van de voorwaarden en beheer jaarlijks verlengd per 1 januari. De inschrijfperiode loopt van 24 maart tot 14 april 2023. Voor andere gebieden is de aanmeldperiode gesloten.

Er gelden specifieke pachtvoorwaarden voor het gebruik en de toewijzing van gronden in de Medenertilsterpolder.

Lees hier de pachtvoorwaarden voor de Medenertilsterpolder in de provincie Groningen.

Hoe werkt het?

Op de website van Prolander kunnen agrariërs zich registeren als geïnteresseerde in pachtgrond met toepassing van agrarisch weidevogelbeheer. Potentiële pachters kunnen zich middels een online belangstellingsformulier inschrijven op de aangeboden kavels. Toewijzing van de percelen geschiedt op basis van vooraf gestelde toewijzingscriteria met een afwegingskader.

De wijze van uitgifte is op reguliere basis met toepassing van een opgelegd ANLb pakket, waarbij de pachter de ANLb-vergoeding ontvangt. De pachter dient te voldoen aan de voorwaarden van ANLb teneinde die subsidie te kunnen ontvangen.

Bekijk hier de elf beschikbare kavels in de Medenertilsterpolder

Indien het belangstellingsformulier is ingevuld en de opgevraagde stukken zijn geüpload, kan die online verzonden worden. Hierbij willen we nogmaals wijzen op de voorwaarden. Een bevestiging van de inschrijving wordt via een e-mail verzonden.

Hier kunt u het belangstellingsformulier invullen

Na sluiting van de belangstellingstermijn (14 april 2023) beoordeelt Prolander wie de beste pachter is conform de voorwaarden. Vervolgens wordt een definitieve gunning uitgesproken. Iedere inschrijver krijgt op korte termijn na de gunning bericht of hij/zij grond heeft toegewezen gekregen of niet.

Pachtseizoen 2024

In de zomer van 2023 is het weer mogelijk uw belangstelling te registreren voor het pachtseizoen 2024.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling grondzaken via de mail pacht@prolander.nl.