Pachtuitgifte 2022


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en om percelen die aangekocht zijn met als doel om nieuwe natuur te realiseren (binnen gebieden van het Natuur Netwerk Nederland). Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Belangstelling voor het pachten van grond?

De aanmeldperiode om in aanmerking te komen voor het pachten van gronden voor het seizoen 2022 is geopend tot 1 september 2021. Heeft u belangstelling voor het pachten van grond? Dan kunt u via onderstaande link uw belangstelling registeren. De kaart die u dan ziet geeft een indicatie van de pachtgronden in de provincies Groningen en Drenthe. Op de kaart kunt u via de groene stippen zien of er in uw gebied pachtgronden beschikbaar zijn.

Omdat wij inzetten op een duurzaam beheer van de pachtgronden zijn sinds 2020 de pachtvoorwaarden aangepast. Voor het totaaloverzicht van de pachtvoorwaarden verwijzen wij naar de pagina per provincie. Lees deze goed door zodat u tijdens het teeltseizoen niet wordt verrast.

Als u in beide provincies grond wilt pachten, dient u twee verschillende belangstellingsformulieren in te vullen en hierop aan te geven of u natuurgrond of agrarische grond wilt pachten.