Aankondiging duurzame pachtuitgifte 2024


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en om percelen die aangekocht zijn met als doel om nieuwe natuur te realiseren. Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Uitgangspunten bij pacht in het kort

  • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
  • Natuurgronden worden onder beperking uit gegeven.
  • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
  • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
  • De hoofdvestiging van het bedrijf van de kandidaat-pachter of het dichtstbijzijnde eigendomsperceel ligt binnen een straal van 5 km van de betreffende grond.
  • De pachtprijs is marktconform.
  • Interesse voor pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze website vindt.

Pachtseizoen 2025

De landbouwgronden worden hoofdzakelijk in éénjarige geliberaliseerde pacht uitgegeven. De periode van jaarlijkse verpachting loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december. De inschrijfperiode loopt van september tot en met 1 november en is alleen mogelijk via het invullen van een digitaal belangstellingsregistratieformulier op de site van Prolander.

Hoe werkt het?

Op de website van Prolander kunnen agrariërs zich medio september registeren als geïnteresseerde in pachtgrond. Via een viewer worden de onder aanbod actuele landbouw- en natuurgronden in pacht aangeboden. Potentiële pachters moeten zich middels een online belangstellingsformulier inschrijven op de aangeboden grond. Prolander voert een analyse uit waarmee inschrijvers worden beoordeeld op basis van de toewijzingseisen.

Na sluiting van de belangstellingstermijn (1 november ) beoordeelt Prolander wie de meest geëigende pachter is conform toewijzingscriteria en de voorwaarden. Vervolgens wordt tot een definitieve gunning besloten. Iedere inschrijver krijgt op korte termijn na de gunning bericht of hij/zij grond heeft toegewezen gekregen of niet.