Gebiedsontwikkeling Hunze


In 1995 had niemand kunnen denken dat er in dit deel van Nederland in twintig jaar tijd zoiets gerealiseerd zou zijn: een meanderende beek over een lengte van tientallen kilometers. Vele stappen zijn dus al gezet, maar het werk in het Hunzedal is nog steeds in volle gang. Want de natuurgebieden sluiten nog niet goed op elkaar aan en de landbouw heeft behoefte aan verbeteringen. Ook blijft het water een aandachtspunt in dit bijzondere stroomdal. Daaraan werkt de stuurgroep Hunze.

Voor 2027 moet het beekdal een duurzaam ingericht natuurgebied zijn wat voldoet aan de waterdoelstellingen (Kaderrichtlijn Water) en waar de landbouw weer jaren vooruit kan. Eind 2016 heeft de provincie Drenthe de Stuurgroep Hunze ingesteld om ervoor te zorgen dat deze ambities, in nauwe samenwerking met de streek worden gehaald.

Het stroomdal van de Hunze

De beek Hunze begint ten oosten van Gasselte en ten westen van Drouwenerveen, waar het Voorste- en Achterste Diep bij elkaar komen. De Hunze komt uit in het Zuidlaardermeer en loopt ten oosten van de Hondsrug. Vroeger kwam de Hunze via Pieterburen uit in de Waddenzee. Ooit is de Hunze rechtgetrokken maar nu wordt weer getracht om de meandering te herstellen. De Hunze is een gebied waar naast de water- en natuurdoelen ook de landbouw een belangrijke rol speelt. Met name in de gebieden De Branden, Bronnegermaden en Voorste- en Achterste Diep liggen grootschalige landbouwbedrijven.

Flinke stappen gezet

In 1995 had niemand kunnen denken dat er in dit deel van Nederland in twintig jaar tijd zoiets gerealiseerd zou zijn: een meanderende beek over een lengte van tientallen kilometers, voedselrijke moerassen met zilverreigers, lepelaars en zwarte sterns en natte graslanden met orchideeën en dotterbloemen. Zeearenden zijn er vaste gast geworden, otters komen er al op bezoek en er leeft een groep bevers. In totaal is tot nu toe 3.000 hectare natte natuur ontstaan. In nauwe samenhang met deze ontwikkeling zijn mogelijkheden benut om water te bergen, drinkwater te winnen, boeren betere gronden toe te wijzen en recreatie te stimuleren.

Opdracht stuurgroep; werk aan de winkel

In de gebiedsontwikkeling Hunze werkt Prolander in opdracht van de provincie Drenthe aan de afronding van het Natuurnetwerk Nederland. De stuurgroep Hunze werkt voort op eerdere inspanningen van onder meer de kavelruilcommissie Hunze en de projectgroep Hunze. De ambitie is flink: In 2027 is het beekdal van de Hunze duurzaam ingericht voor de natuur en voldoet het aan de waterdoelstellingen. De landbouw kan weer jaren vooruit. Lokale bewoners en toeristen kunnen te voet, per fiets of per kano genieten van een fraai landschap.

Waardevol en robuust

De opgave is divers. Regenwater kan beter opgevangen worden en er zijn nog meer mogelijkheden voor recreatie. In het Zuidlaardermeer moet de waterkwaliteit verbeteren. Op diverse plekken langs de beek wachten boeren op andere of betere gronden voor hun bedrijfsvoering. En in de meanderende Hunze is ook nog werk te verrichten. Er ontbreken nog diverse schakels in de beek, waardoor vissen, libellen en andere dieren nog talloze obstakels tegenkomen.

Geschikte gronden gezocht

In het gebied van de Hunze moet de komende jaren nog zo’n 1000 ha grond geschikt worden gemaakt om deze ambitie te halen; met name voor de natuur. Ruim 400 ha daarvan is nu nog in eigendom van particuliere grondeigenaren. Met hen gaat de stuurgroep in gesprek om te kijken of ze zelf meedoen aan natuurontwikkeling of meewerken aan kavelruil of verkoop. Natuurlijk waakt de stuurgroep ervoor dat de eigenaren hierbij gecompenseerd worden in grond of in geld.

Project Tusschenwater

Het project Tusschenwater valt ook onder de hoede van de stuurgroep Hunze. Dit deel van de Hunze wordt niet alleen geschikt gemaakt voor de berging van 1,3 miljoen kubieke meter water, maar er wordt ook drinkwater gewonnen én er is ruimte voor de ontwikkeling van natuur.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Drenthe is opdrachtgever. Prolander werkt bij de uitvoering van het project samen met waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Het Drentse Landschap, Drents Particulier Grondbezit, LTO-Noord en de gemeentes Tynaarlo, Borger-Odoorn en AA en Hunze.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, de functieveranderingsopgave en advisering over aankopen, kavelruil en communicatie. Ook verzorgt Prolander het secretariaat van de stuurgroep.

Meer informatie

Christina Schipper-HulshofBekijk de projectwebsite www.provincie.drenthe.nl/hunze voor meer informatie over de ontwikkelingen rondom de herinrichting.

Wilt u op de hoogte blijven? Geef u op voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christina Schipper-Hulshof, telefoonnummer 0592-365301 of via e-mail: c.schipper@prolander.nl.

Fotografie op deze pagina: het Drentse Landschap